Έγκριση πρόσθετων μέτρων στήριξης των φοιτητών

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη χθεσινή του συνεδρία (28.9.2016), ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για αξιοποίηση των μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα για το 2016, μέσω της λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των οικογενειών των φοιτητών. Η πρόνοια αυτή είχε περιληφθεί ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2016. Στόχος της Κυβέρνησης μέσω της χθεσινής έγκρισης είναι η περαιτέρω στήριξη των φοιτητών, έτσι ώστε να μην διακόπτουν τις σπουδές τους λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που διέρχονται οι οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ακόλουθες εισηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που αφορούν στη λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των οικογενειών των φοιτητών:


  1. Αύξηση ύψους 2,25 εκατομμυρίων ευρώ στο ποσό που θα διατεθεί για φοιτητικά επιδόματα (από 3,75 σε 6 εκατομμύρια ευρώ). Το πλαίσιο παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων είχε ήδη καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2015, βάσει των εξουσιών που του παρέχει ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015 – Ν.203 (Ι)/2015. Τονίζεται ότι τα φοιτητικά επιδόματα στοχεύουν στην πρόσθετη στήριξη των πιο ευάλωτων οικογενειών των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη και κοινωνικά κριτήρια.
  1. Διάθεση ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, καθώς και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού. Το πλαίσιο παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων θα είναι αυτό που ορίζεται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο  του 2015  (Ν.203 (Ι)/2015),  με εξαίρεση το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο και των περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων και εισοδημάτων από τόκους για τους Ελλαδίτες, καθώς επίσης και εξαίρεση του κριτηρίου της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο, για τους Κύπριους επαναπατρισθέντες. Πέραν των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015) που εξαιρούνται βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι λοιπές διατάξεις του εν λόγω νόμου θα ισχύσουν για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων για τους Ελλαδίτες και Κύπριους Επαναπατρισθέντες.

Σημειώνεται ότι, με την εν λόγω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διατηρούνται όλες οι πρόνοιες που ίσχυαν μέχρι τώρα για την παραχώρηση του φοιτητικού πακέτου εσωτερικού (είδος επιδομάτων, ύψος επιδομάτων, κοινωνικά κριτήρια, σύστημα μοριοδότησης) και γίνεται εναρμόνιση του εν λόγω πλαισίου με τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015, καθώς επίσης και βελτίωσή του όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά και την πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα προχωρήσει άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών, έτσι ώστε οι οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και οι επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για φοιτητικά επιδόματα από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2016 και πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 24 Οκτωβρίου 2016 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται. Παράλειψη υποβολής αίτησης εντός της πιο πάνω προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για φοιτητικά επιδόματα.

Η παραλαβή και η υποβολή των συμπληρωμένων αιτήσεων θα γίνεται στα ακόλουθα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού:

(α)  Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
(κτήριο πρώην Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών),
Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία, τηλ. 22 804017

(β)  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ):
Λευκωσίας:  Γεωργίου  Σεφέρη,  στην  Έγκωμη  (πρώην  γραφεία  Αρχής  Κρατικών Εκθέσεων) – τηλ. 22 446686
Λεμεσού: Σπύρου Αραούζου 21 – τηλ. 25 829129
Αμμοχώστου: Ελευθερίας 83, Δερύνεια – τηλ. 23 300300
Λάρνακας: Σπύρου Κυπριανού 42 – τηλ. 24 815555 Πάφου: Ελευθερίου Βενιζέλου 62 – τηλ. 26822400
Πόλης Χρυσοχούς: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1 – τηλ. 26 821888
Πελενδρίου: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 70 – τηλ. 25 813400

(γ)  Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων (ενημερωτικό έντυπο και αίτηση) θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ( http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/ ).