ΑΗΚ: Νέες θέσεις για Μηχανικούς

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά) (Συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689) στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (οδός Ευαγγελιστρίας 68, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία). Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. (α) Πανεπιστημιακό  ή  άλλο  ισότιμο  ανώτατου  εκπαιδευτικού  ιδρύματος  πτυχίο ή δίπλωμα στην Ηλεκτρολογία.

ΚΑΙ


(β)     Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να έχουν διδαχθεί θέματα σχετικά με:

 • Ηλεκτρολόγοι   Μηχανικοί : Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Εκμετάλλευση Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 1. Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.
 2. Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημ: Καθορίζεται ότι και οι δύο (2) κενές θέσεις θα πληρωθούν από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

(α)       Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο Τομέα
(β)       Να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  να  έχουν  απαλλαγεί μόνιμα από αυτές (για άρρενες υποψηφίους)

Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται επίσης από τους αιτητές:

(α)       Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα
(β)       Η κατάσταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  και  να  υπογράψουν  την  αίτηση  για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ ΕΑ014, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

 1. Το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης
 2. Όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ της Παρασκευής, 19 Ιουλίου 2019:

 • στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία
 • Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός
 • Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036 Λάρνακα
 • Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος

Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω: 8:00-14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Την Παρασκευή 19/7/2019, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 12:00μ.

Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορισθεί στα €30(συμπ.ΦΠΑ), ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ, και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Καμιά  αίτηση  δεν  θα  γίνει  δεκτή  μετά  την  Παρασκευή  19/7/2019,  και  ώρα  12:00μ (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση για πρόσληψη, το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση www.eac.com.cy ή από τα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα 22201612, 22201636, 22201648 και 22201624.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

 1. Ακαδημαϊκά Προσόντα
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΕΤΕΚ
 3. Επίσημη αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων τα οποία έχει διδαχθεί ο αιτητής κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών
 4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 5. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
 6. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση
 7. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας. (Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν, θα πρέπει απαραίτητα να αναγραφούν λεπτομερώς στην αίτηση).
 8. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα διέπεται από τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018).

Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης τους. Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του Νόμου Ν.8(ΙΙ)/2018 που αφορά στη Μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

Να σημειωθεί ότι με βάση το Νόμο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(1)2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν  ίσης μεταχείρισης απαγορευομένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

Αρέσει σε %d bloggers: