ΑΗΚ: Στις 9/12 οι εξετάσεις για Τεχνικούς και Χειριστές Μηχανών

Οι Γραπτές Εξετάσεις για τη Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Α/3-2017 που αφορά στην πλήρωση 10 κενών θέσεων Τεχνικού (Ηλεκτρολογία) και 4 κενών θέσεων Χειριστή Μηχανών, θα διεξαχθούν το Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία.

Έχει σταλεί η επιστολή εξετάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε υποψηφίου (παρακαλείστε να ελέγξετε το Spam/Junk Folder σας). Η επιστολή αυτή πρέπει απαραίτητα να τυπωθεί και να προσκομισθεί με την ταυτότητα σας την ημέρα των Γραπτών Εξετάσεων.


ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ) ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ TΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 30 τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.
 2. Κάθε υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει την επιστολή συμμετοχής με το δελτίο ταυτότητας του την ημέρα της εξέτασης. Το δελτίο ταυτότητας παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης μαζί με την επιστολή συμμετοχής πάνω στο θρανίο για έλεγχο από τον επιτηρητή.
 3. Μετά την πάροδο 15 λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης, δε θα επιτρέπεται για κανένα λόγο σε υποψήφιο να πάρει μέρος στην εξέταση.
 4. Δεν επιτρέπεται να φέρετε στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό βοήθημα, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις ή λεξικά.
 5. Μέσα στην αίθουσα εξέτασης κάθε υποψήφιος παίρνει τη θέση που του ορίζει ο επιτηρητής και κάθεται σε αυτή τη θέση σε όλα τα εξεταζόμενα θέματα της εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η μετακίνηση υποψηφίου από τη θέση του.

Β. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 1. Δεν επιτρέπεται σε υποψήφιο να εγκαταλείψει την αίθουσα πριν περάσουν 30 λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης.
 2. Χρησιμοποιούνται μόνο τετράδια απαντήσεων που παραχωρούνται στους υποψήφιους. Ο υποψήφιος γράφει το πλήρες ονοματεπώνυμο του, τον αριθμό υποψηφίου και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας στο ειδικό πλαίσιο στο πάνω αριστερό μέρος του εξωφύλλου. Επίσης γράφει την ημερομηνία και το θέμα της εξέτασης στον ειδικό χώρο του εξωφύλλου. Η κάλυψη των ατομικών στοιχείων με το ειδικό αυτοκόλλητο γίνεται από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του γραπτού στην παρουσία του υποψηφίου.
 3. Για πρόχειρες σημειώσεις οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις τελευταίες εσωτερικές σελίδες του τετραδίου, χωρίς να γράφουν οποιοδήποτε διακριτικό στοιχείο. Να σημειώνουν μόνο τη λέξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ.
 4. Όλες οι απαντήσεις γράφονται μέσα στο τετράδιο απαντήσεων και ΟΧΙ στο εξεταστικό δοκίμιο.
 5. Να σημειώνεται ο αριθμός της ερώτησης ή του ζητήματος ή του προβλήματος που θα απαντηθεί στο περιθώριο του τετραδίου (π.χ. Μέρος Α, ερώτηση 3 ).
 6. Ο φάκελος που περιέχει τα θέματα της εξέτασης αποσφραγίζεται από τον επιτηρητή μέσα στην αίθουσα κατά την έναρξη της εξέτασης. Ο επιτηρητής ζητεί από τους υποψήφιους να ελέγξουν τον αριθμό των σελίδων του εξεταστικού δοκιμίου.
 7. Οι ερωτήσεις των εξεταστικών δοκιμίων δίνονται με την πρέπουσα σαφήνεια, γι’ αυτό δεν επιτρέπεται η υποβολή οποιασδήποτε ερώτησης από τους υποψηφίους για περαιτέρω διευκρινίσεις.
 8. Οι υποψήφιοι γράφουν ΜΟΝΟ με στυλ ό χρώματος μπλε . ΜΟΝΟ τα σχήματα μπορούν να γίνουν με μολύβι.
 9. Eπιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής που  δεν επιδέχεται  προγραμματισμό. Οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό βοήθημα (π.χ. κινητά τηλέφωνα, έξυπνα ρολόγια κλπ) δεν επιτρέπεται.
 10. Δεν επιτρέπετα ι η χρήση διορθωτικού. Διαγραφές γίνονται με ΧΧΧΧ.
 11. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται οποιαδήποτε συνομιλία ή με άλλο τρόπο επικοινωνία, ανταλλαγή αντικειμένων ή οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων. Απαγορεύεται επίσης, η χρήση λεξικών ή άλλων βοηθημάτων, και κινητού τηλεφώνου. Υποψήφιος που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω απαγορεύσεις θα αποπέμπεται από την αίθουσα και θα αποκλείεται από τη διαδικασία της εξέτασης.
 12. Όταν περάσουν 30 λεπτά από την ώρα έναρξης, υποψήφιος που θα εγκαταλείψει την αίθουσα, πρέπει να παραδώσει προηγουμένως το γραπτό του στον επιτηρητή και απαγορεύεται να επανέλθει. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για πάρα πολύ σοβαρό λόγο, με την προηγούμενη συγκατάθεση του υπεύθυνου του εξεταστικού κέντρου και σύμφωνα με τους όρους που αυτός θα επιβάλει είναι δυνατό να επιτραπεί σε υποψήφιο να εξέλθει προσωρινά και να επανέλθει στην αίθουσα της εξέτασης.
 13. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χρησιμοποιήσει και δεύτερο τετράδιο, γράφει τα στοιχεία του και στο δεύτερο τετράδιο τα οποία καλύπτονται με το χρυσό αυτοκόλλητο από τον επιτηρητή. Τα δύο τετράδια δένονται μαζί με κορδόνι.
 14. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή το σχίσιμο σελίδων από το τετράδιο απαντήσεων.
 15. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 2 υποψήφιοι.
 16. Η εξέταση σε ένα θέμα θεωρείται ότι έληξε όταν συμπληρωθεί ο χρόνος που ορίστηκε για το θέμα αυτό. Με τη συμπλήρωση του χρόνου εξέτασης ο επιτηρητής καλεί τους υποψήφιους να σταματήσουν να γράφουν και να παραμείνουν στις θέσεις τους. Αυτοί πρέπει να συμμορφωθούν αμέσως και ο επιτηρητής καλεί κάθε υποψήφιο ξεχωριστά να παραδώσει το γραπτό του.
 17. Όλοι οι παρόντες υποψήφιοι πρέπει παραδίδοντας το τετράδιο απαντήσεων να υπογράψουν στην ονομαστική κατάσταση παράδοσης των γραπτών την οποία έχει ο επιτηρητής.
 18. Οι υποψήφιοι που βγαίνουν από την αίθουσα εξέτασης πρέπει να απομακρύνονται από αυτήν αμέσως.
 19. Το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται.