Αναθεωρημένος Κατάλογος Αξιολογημένων Προγραμμάτων Σπουδών

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, ο αναθεωρημένος Κατάλογος Αξιολογημένων Προγραμμάτων Σπουδών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και ΤΕΠΑΚ.

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, και ενόψει σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων σωμάτων του ΕΤΕΚ, για σκοπούς αναγνώρισης πτυχίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίου και εγγραφή στο Μητρώο Μελών του, το Τεχνικό Επιμελητήριο εξετάζει κατά πόσο ικανοποιούνται τα κριτήρια εγγραφής που έχουν καθοριστεί.


Οι κλάδοι σπουδών που ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ είναι αυτοί της Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων και Γεωλογίας, Αγρονομικής- Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας- Χωροταξίας.

Νοουμένου ότι τα προγράμματα σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής που προσφέρονται από αδειούχα ιδιωτικά πανεπιστήμια τυγχάνουν πρώτα της σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, το ΕΤΕΚ προχωρεί στην αξιολόγηση των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με την επάρκεια του περιεχομένου τους για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος.

Για σκοπούς αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών το Επιμελητήριο διορίζει ειδικές συμβουλευτικές Επιτροπές με βάση την έκθεση των οποίων το ΕΤΕΚ ετοιμάζει και υποβάλει προς τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια, τις εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις του ώστε τα προγράμματα σπουδών να βελτιώνονται με στόχο να δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους να εγγράφονται στο ΕΤΕΚ και να ασκούν επάγγελμα στη Μηχανική Επιστήμη. Τα προγράμματα για τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια οι εισηγήσεις που το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει, μετά από σχετική μελέτη και αξιολόγηση, περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο.