Ανακοινωθήκαν οι πίνακες διοριστέων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σήμερα, 27 Φεβρουαρίου 2018, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα. Στους πίνακες και καταλόγους αυτούς περιλήφθηκαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31.12.2017 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί.

Σημειώνεται επίσης ότι, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, όσον αφορά τους ειδικούς καταλόγους διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες που έχουν αναρτηθεί, εμφανίζονται σ’ αυτούς τα ονοματεπώνυμα μόνο όσων υποψηφίων έχουν δώσει σχετική συγκατάθεση ενώ αυτών που δεν έχουν δώσει σχετική συγκατάθεση εμφανίζονται οι αριθμοί ταυτότητάς τους. Διευκρινίζεται ότι οι ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες με τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς διατηρούνται στο Γραφείο της Επιτροπής και μπορούν να επιθεωρηθούν σε επιτόπια επίσκεψη από άτομα που έχουν έννομο συμφέρον.


Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 13 Μαρτίου, 2018.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αρέσει σε %d bloggers: