Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα και οι πίνακες διορισίμων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28ΒΒ(7)(α) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2017, σήμερα, 30 Μαρτίου 2018, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα.

Στους πίνακες/καταλόγους αυτούς περιλήφθηκαν όσοι υπέβαλαν αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επιτροπή μέχρι τις 30.6.2017, αυτή έχει εγκριθεί και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.


Στους εν λόγω πίνακες/καταλόγους δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, για σκοπούς προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων. Αντ’ αυτού, παρουσιάζονται το έτος της εξέτασης και ο αριθμός του δελτίου των επιτυχόντων υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι, η μοριοδότηση που εμφανίζεται στους πίνακες/καταλόγους είναι όπως αυτή έχει διαβιβαστεί στην Επιτροπή από την Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία είναι κατά τον Νόμο και Κανονισμούς αρμόδια για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, την οργάνωση και διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή, μετά την επικύρωσή τους από την αρμόδια αρχή και το τριμελές σώμα εποπτείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 28ΒΒ(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες/καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου μέχρι τις 13 Απριλίου 2018. Τονίζεται ότι η Επιτροπή δεν θα εξετάζει ενστάσεις σχετικά με τη μοριοδότηση των γραπτών εξετάσεων.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ειδικότητες
Ειδικότητα των Φιλόλογων (Μέση Γενική Εκπαίδευση)
Ειδικότητα των Εμπορικών / Οικονομικών (Μέση Γενική Εκπαίδευση)
Ειδικότητα των Δασκάλων (Δημοτική Εκπαίδευση)
Υπόλοιπες Ειδικότητες

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των Γραπτών Εξετάσεων.

Θέμα
Στατιστικά Στοιχεία Γραπτών Εξετάσεων
Κωδικοί Μαθημάτων

Αρέσει σε %d bloggers: