Ανοίγουν θέσεις Γραφέα στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων Γραφέα Γενικών Καθηκόντων, κλίμακες Α2-Α5-Α7 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960) στα Κεντρικά Γραφεία, στα Περιφερειακά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής ανά την Κύπρο.  Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

ΓΙΑ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΣ ΕΔΩ!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Επιτυχία σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της Αρχής.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) θεωρείται πλεονέκτημα.
 5. Υπευθυνότητα, ευγένεια, εχεμύθεια και ευθυκρισία.

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

(α)       Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο Τομέα
(β)       Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές (για άρρενες υποψηφίους)


Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται επίσης από τους αιτητές:

(α)       Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα
(β)       Η κατάσταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη νέα αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ Αρ.ΕΑ014 η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

 1. Το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης
 2. Όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ της Τετάρτης, 25 Ιουλίου 2018:

 • στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ:

 • Φώτη Πίττα 15, 1065 Λευκωσία
 • Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός
 • Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036 Λάρνακα
 • Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος

Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:

 • 8:00-14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Την Τετάρτη 25.7.2018, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 12:00μ.

Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορισθεί στα €30 (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ) και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Τετάρτη 25.7.2018, και ώρα 12:00μ (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες στο νέο έντυπο ΕΑ014 και δεν συνοδεύονται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης καθώς και από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση για πρόσληψη, το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης, καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση www.eac.com.cy ή από τα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα  22201612, 22201648, ή 22201611.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

 1. Ακαδημαϊκά Προσόντα
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 3. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
 4. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση
 5. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας
 6. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Σημ.:    Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες.

Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις.  Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των Σχεδίων Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων.  Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.

Οι γραπτές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

(α)       Ελληνικά
(β)       Αγγλικά
(γ)        Γενικές Γνώσεις ή και Μαθηματικά

Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%.
Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα διέπεται από τις πρόνοιες του Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (6(Ι)/1998) έως 2008.

Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ  διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης τους.  Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του Νόμου 10(ΙΙ)/2017 που αφορά στη Μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

ΕΑ014-Αίτηση Πρόσληψης.pdf

Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης.pdf

4Γ225 ΓΡΑΦΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.pdf