Αποτελέσματα Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διαβίβασε στις 29.03.2018, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων, αφού επικυρώθηκαν από την Αρμόδια Αρχή και το Τριμελές Σώμα Εποπτείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 των περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμών του 2017.

Βάσει των πιο πάνω Κανονισμών, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γίνεται μετά τη σύνταξη των Πινάκων Διορισίμων από την ΕΕΥ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.


Σύμφωνα με το άρθρο 8, των εν λόγω Κανονισμών, «για σκοπούς ενιαίας κατάταξης των υποψήφιων που συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους και που έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις, όπως προνοείται στον Κανονισμό 4(γ), εφαρμόζεται στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών των επιτυχόντων.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, των Κανονισμών: «Υποψήφιοι που έχουν ήδη εγγραφεί σε κλάδο/ειδικότητα του πίνακα διορισίμων, έχουν δικαίωμα διεκδίκησης βελτίωσης της μοριοδότησής τους στις γραπτές εξετάσεις και, όπου είναι αυτό δυνατό, βελτίωσης της σειράς προτεραιότητάς τους στον πίνακα διορισίμων ή/και εγγραφής τους πρόσθετα και σε άλλο πίνακα διορισίμων».

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιο πάνω πρόνοιες, οι αρχικές βαθμολογίες των υποψηφίων στις γραπτές Εξετάσεις για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων 2017 έτυχαν στατιστικής επεξεργασίας, προκειμένου να είναι συγκρίσιμες με αποτελέσματα εξετάσεων άλλων εξεταστικών περιόδων.

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τα εξής δύο σκέλη:

 1. Αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αρχικών βαθμολογιών ανά αντικείμενο με βάση τη δυσκολία του κάθε εξεταστικού δοκιμίου καθώς το ποσοστό αποτυχίας είναι ένας ικανοποιητικός δείκτης για τη δυσκολία της κάθε εξέτασης.
 2. Γραμμική αναγωγή των αρχικών βαθμολογιών ανά αντικείμενο σε ανηγμένες βαθμολογίες με τη χρήση t-scores.

Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες των επόμενων εξεταστικών ετών θα αναπροσαρμόζονται και θα ανάγονται κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που εφαρμόστηκε στις βαθμολογίες της πρώτης εξεταστικής χρονιάς. Κατά συνέπεια, οι βαθμολογίες της εξεταστικής περιόδου 2017-18 θα καταστούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες εξεταστικές χρονιές. Από το πλαίσιο που υιοθετήθηκε και εξαιτίας της γραμμικής αναγωγής προκύπτουν τα ακόλουθα:

 1. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων αναπροσαρμόζονται με βάση τη δυσκολία του σχετικού εξεταστικού δοκιμίου. Το ποσοστό αποτυχίας θα χρησιμοποιείται ως δείκτης δυσκολίας του σχετικού εξεταστικού δοκιμίου. Για παράδειγμα, σε ένα αντικείμενο που το 80% των υποψηφίων απέτυχε, η βαθμολογία των επιτυχόντων θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα με τη δυσκολία του εξεταστικού δοκιμίου. Αντίθετα, σε ένα αντικείμενο που μόνο το 5% απέτυχε, η βαθμολογία των υποψηφίων θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα με την ευκολία του εξεταστικού δοκιμίου.
 2.  H σειρά των υποψηφίων σε κάθε εξέταση αντικειμένου δεν αλλάζει (π.χ. ο πρώτος παραμένει πρώτος, ο δεύτερος παραμένει δεύτερος κ.ο.κ.).
 3.  H απόσταση μεταξύ των αρχικών βαθμολογιών των υποψηφίων διατηρείται (π.χ. η απόσταση του πρώτου από τον δεύτερο σε σχέση με την απόσταση του δεύτερου από τον τρίτο διατηρείται).
 4. Οι υποψήφιοι θα διατηρήσουν τις ανηγμένες βαθμολογίες που θα τους ανακοινωθούν αλλά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα προβεί σε επιπλέον στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών των επόμενων εξεταστικών περιόδων, έχοντας ως σημείο αναφοράς τις ανηγμένες βαθμολογίες της εξεταστικής περιόδου 2018.

Στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού http://diorisimoi.moec.gov.cy, η οποία διαμορφώθηκε ειδικά για τις Γραπτές Εξετάσεις 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων, θα υπάρχει αναλυτικά η μέθοδος Στατιστικής Επεξεργασίας που εφαρμόστηκε στα αποτελέσματα των επιτυχόντων στις πιο πάνω εξετάσεις.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση από την ΕΕΥ των Πινάκων Διορισίμων, θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα αποτελέσματα των υποψηφίων στις Γραπτές Εξετάσεις του 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων ως εξής: θα δοθούν στη δημοσιότητα τέσσερα (4) αρχεία, που αναφέρονται πιο κάτω από τα οποία οι υποψήφιοι – βάσει του κωδικού υποψηφίου που τους έχει δοθεί από την Υ.Ε. – θα μπορούν να πληροφορηθούν, ανά ειδικότητα, τα αποτελέσματά τους.

 • Αρχείο 1: Θα αφορά την ειδικότητα των Φιλολόγων (Μέση Γενική Εκπαίδευση).
 • Αρχείο 2: Θα αφορά την ειδικότητα των Εμπορικών/Οικονομικών (Μέση Εκπαίδευσης).
 • Αρχείο 3: Θα αφορά την ειδικότητα των Δασκάλων (Δημοτική Εκπαίδευση).
 • Αρχείο 4: Θα αφορά όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες:
  1. Νηπιαγωγών
  2. Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. Και Προσαρμ. Δυσκολιών
  3. Λογοθεραπείας
  4. Φυσιοθεραπείας
  5. Εργοθεραπείας
  6. Θρησκευτικών
  7. Μαθηματικών
  8. Φυσικής
  9. Χημείας
  10. Βιολογίας
  11. Αγγλικών
  12. Γαλλικών
  13. Φυσικής Αγωγής
  14. Μουσικής
  15. Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.
  16. Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
  17. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Σημειώνεται ότι τα πρώτα τρία (3) αρχεία θα δοθούν ξεχωριστά, επειδή για τις ειδικότητες που περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 4(γ) των Κανονισμών των Εξετάσεων, απαιτείται η εξασφάλιση βαθμολογίας τουλάχιστον 50% σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που εξετάστηκαν.

Διευκρινίζεται ότι στα πιο πάνω αρχεία θα υπάρχουν αναλυτικά οι αρχικές βαθμολογίες σε κάθε αντικείμενο εξέτασης και η συνολική ανηγμένη βαθμολογία για κάθε επιτυχόντα υποψήφιο (που προέκυψε μετά την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας των αρχικών βαθμολογιών) η οποία θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για σκοπούς κατάταξης των υποψηφίων στους Πίνακες Διορισίμων.

Η συνολική ανηγμένη βαθμολογία κάθε υποψηφίου κυμαίνεται σε κλίμακα με μέγιστο το πενήντα (50) και αντανακλά τη βαθμολογία κατάταξης κάθε υποψηφίου σε σχέση με την επίδοση των υπολοίπων επιτυχόντων, επίσης, ανθυποψηφίων του.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι η συνολική ανηγμένη βαθμολογία προκύπτει μετά από τη στατιστική επεξεργασία βάσει του άρθρου (3)(α)(ίί) του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη που μοριοδοτούνται ως εξής: 32% για την εξέταση επί του Γνωστικού Αντικειμένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Δημόσιων Σχολείων της Δημοκρατίας στον κλάδο/ειδικότητα που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για εγγραφή με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχει και το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας, 10% για την εξέταση δεξιοτήτων και 8% για την εξέτασης γνώσης της ελληνικής γλώσσας.