Αρχίζει από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Περίοδος ύψιστης σημασίας, που θα καθορίσει το μέλλον, την εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση για χιλιάδες τελειόφοιτους μαθητές, αρχίζει από σήμερα καθώς μπορούν πλέον να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν την Τρίτη, 17 Μαΐου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αυστηρά μέχρι και την Πέμπτη, 2 Μαρτίου. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, δεν θα επιτρέπεται καμία τροποποίηση και δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση. Όπως σημειώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων, θα επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αίτησης, εφόσον κατατεθεί πλήρως αιτιολογημένο αίτημα από τον υποψήφιο, μέχρι τις 6 Μαρτίου.


Η Υπηρεσία συστήνει στους υποψηφίους την παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής. «Οι υποψήφιοι καλούνται να απευθύνονται στο σύμβουλο του σχολείου τους ή στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ή σε οποιοδήποτε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, σε εργάσιμες μέρες και ώρες», αναφέρει.

Η συμπλήρωση αιτήσεων

Οι τελειόφοιτοι μαθητές δημόσιων σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) του σχολείου τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση του κάθε σχολείου. Νοείται ότι όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις έχουν και οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, τελειόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων, τελειόφοιτοι δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και τελειόφοιτοι δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποβολή αίτησης θα γίνεται μέσω ταχυδρομείου. Τέλος, συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και υποψήφιοι που διαμένουν στο εξωτερικό, αφού προσκομίσουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κατά την αποστολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι που είναι Κύπριοι υπήκοοι θα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα: α) αντίγραφο και των δύο όψεων της κυπριακής ταυτότητας του υποψηφίου. β) Απόδειξη πληρωμής τελών για συμμετοχή από τους τελειόφοιτους ή τραπεζική επιταγή από τις άλλες κατηγορίες υποψηφίων (εκτός κι αν λαμβάνουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης). Η τραπεζική επιταγή, να εκδίδεται προς: Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. γ) Οι τελειόφοιτοι δημόσιων Εσπερινών και Ιδιωτικών Σχολείων, πρέπει να επισυνάψουν βεβαίωση ατομικών στοιχείων από τη γραμματεία του σχολείου τους (έντυπο ΚΣΑ02). δ). Οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων πρέπει να επισυνάψουν Αποδεικτικό Απόλυσης ή φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από τον διευθυντή του σχολείου αποφοίτησής τους.

Τα τέλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης

Παραμένουν και φέτος τα ίδια τέλη των εξετάσεων για πρόσβαση στην Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση Ιδρύματα (ΑΑΕΙ).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Εξετάσεων, «οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία καθορίζονται για το 2017 σε €25 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης». Ωστόσο, για την εξέταση της πρακτικής δοκιμασίας το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.

Οι τελειόφοιτοι των δημόσιων σχολείων θα καταβάλουν τα τέλη των εξετάσεων στη γραμματεία του σχολείου τους και θα προσκομίσουν την απόδειξη κατά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΣΑ. Μάλιστα, σημειώνεται ότι τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησής τους.

Εξαίρεση από τα τέλη δικαιούνται οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης. Εξαιρούνται επίσης τα παιδιά των εγκλωβισμένων, τα οποία απαλλάσσονται από τα εξέταστρα αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων. Αναμένεται ότι θα δοθούν διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας για την καταβολή τελών από άπορους υποψηφίους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις Εξετάσεις.

Εξάλλου, σε πρόσφατη τροποποίηση της ελληνικής νομοθεσίας, η οποία θα ισχύσει για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εφεξής, στην κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών υπάγονται και οι απόφοιτοι σχολείων για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς δεν έχει ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι οι υποψήφιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει, β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια αυτά βάσει της πιο πάνω τροποποίησης θα μπορούν να εισαχθούν στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017, με την κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών.

Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι κυπριακών σχολείων που είναι ελληνικής καταγωγής, και οι οποίοι δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εισάγονται στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας με ξεχωριστή διαδικασία, η οποία αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Δέσποινα Ψύλλου