Αυτά χρειάζονται για Εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Πολιτισμού  ενημερώνει  τους  ενδιαφερομένους  για εγγραφή  στα  Ελληνικά  ΑΑΕΙ  ότι  σύμφωνα  με  την  ανακοίνωση  του  Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  (ΥΠΕΘ)  της  Ελλάδας  που  αφορά  στην κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών, στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι φοιτητές, (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ_ΑΛΛ ΟΓΕΝΕΙΣ_2017.pdf) θα  χρειαστούν  τα  πιο  κάτω  έγγραφα,  τα  οποία  πρέπει προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους:

Τα έγγραφα που ακολουθούν, 1 μέχρι 5, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Σημειώνεται ότι η διαδικασία APOSTILLE περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β΄.

 1. 1) Πρωτότυπος  Τίτλος  Απόλυσης  (Απολυτήριο  ή  Αποδεικτικό  Απόλυσης) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
 2. Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων με το γενικό βαθμό, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ.
 3. Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 και 2017 κατέχουν ήδη Βεβαίωση Πρόσβασης που φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 θα πρέπει να προσέλθουν, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το ΥΠΕΘ της Ελλάδας, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα, στην Υπηρεσία Εξετάσεων ή στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) της Επαρχίας στην οποία είχαν υποβάλει την αίτησή τους για να παραλάβουν νέες Βεβαιώσεις Πρόσβασης που φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
 4. Οι συμμετέχοντες στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, χρειάζονται Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής (Έντυπο Π3) από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

  Οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το ΥΠΕΘ της Ελλάδας, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα, στη Γραμματεία του σχολείου αποφοίτησής τους για να παραλάβουν το ΕΝΤΥΠΟ Π3.Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 και 2016, ΔΕΝ χρειάζονται το ΕΝΤΥΠΟ Π3, διότι εμπίπτουν σε διαφορετική νομοθεσία και κατέχουν ήδη το Έντυπο Π1 από το οποίο προκύπτει ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο (σύμφωνα με το τι ίσχυε για τους επιτυχόντες του 2015 – 2016).Τα Έντυπα Π1 και Π3 επικυρώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

 5. Βεβαίωση που να δείχνει την υπηκοότητα του υποψηφίου και την καταγωγή των γονέων του.Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευθούν την εν λόγω Βεβαίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).Επισημαίνεται ότι, βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, για να επιτραπεί από τα ΑΑΕΙ Ελλάδας εγγραφή στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας των υποψηφίων απαιτείται Βεβαίωση στην οποία να καταδεικνύεται σαφώς ότι «ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει ή της χώρας της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης».

  Οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016, οι οποίοι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, μπορούν να εγγραφούν στις ημερομηνίες εγγραφών της κατηγορίας Αλλοδαπών- Αλλογενών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

 6. Οι άρρενες επιτυχόντες των ετών 2015 ή 2016, που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, πρέπει, να παρουσιάσουν για την εγγραφή τους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας και τη σχετική βεβαίωση απόλυσης από το στρατό, η οποία να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος:
  • δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
  • δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας,
  • είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσβασης του έτους 2017,
  • δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού,
  • έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη γραμματεία της σχολής ή τμήματος της εισαγωγής του,
  • δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία “Ελλήνων του Εξωτερικού” για το έτος 2017.Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ και δόθηκε στους υποψηφίους.
 8. Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.
 9. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ APPOSTILLE

 Τα πιο πάνω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής με αριθμό 1 μέχρι 5, ΕΚΤΟΣ από τα 6, 7 και 8, πρέπει να φέρουν την επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των δημοσίων εγγράφων (APOSTILLE) θα γίνεται στα πιο κάτω σημεία:

 1. Υπουργείο Δικαιοσύνης  και  Δημοσίας  Τάξεως,  Λεωφ.  Αθαλάσσας  125, Λευκωσία (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 15:00)
 2. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ΚΕΠ Λεμεσού – 1ος όροφος (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 15:00)
 3. ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)
 4. ΚΕΠ Λευκωσίας 2 (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)
 5. ΚΕΠ Αμμοχώστου (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)
 6. ΚΕΠ Λάρνακας (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)
 7. ΚΕΠ Πάφου (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)

 Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της επιβεβαίωσης της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των διαφόρων εγγράφων (APOSTILLE), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι:

α) να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους,

β) να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε) από το Ταχυδρομείο.

 

Τονίζεται ότι, δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.

 

26 Ιουλίου 2017