Αυτές οι αλλαγές αναμένονται από την ερχόμενη χρονιά λόγω Τετραμήνων

“Από τη σχολική χρονιά 2019-2020 οι μαθητές/τριες της Α’ και  Β΄ τάξης Λυκείου και Τεχνικών Σχολών θα συμμετέχουν σε προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος του A΄ Τετραμήνου.

Από τη σχολική χρονιά 2020 -2021 γίνεται η εισαγωγή των απολυτήριων εξετάσεων για τη Γ΄ τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.


Η εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου θα γίνει από τη σχολική χρονιά 2021-2022 με βάση τα πορίσματα και εισηγήσεις της αξιολόγησης της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Προετοιμασίας και Αξιολόγησης των διαδικασιών αξιολόγησης του μαθητή που συστήνεται δυνάμει του Κανονισμού 47 των περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών.Μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης (60%):

1)  Κατ’ οίκον εργασίες

2)  Γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις/δραστηριότητες στην τάξη βάσει των Δεικτών Επάρκειας/ Επιτυχίας (Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων)

Οι ασκήσεις/δραστηριότητες πρέπει να είναι προειδοποιημένες και περιορισμένες στον αριθμό.

Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε γνωστικού αντικειμένου.

3) Πρότζεκτ – Ατομική ή Συνεργατική Εργασία

4) Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος

5) Παιγνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων (quiz)

6) Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται μέσα από συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες ως ένα σημαντικό βήμα για να μαθαίνουν πώς να εργάζονται και πώς να μαθαίνουν.

7) Δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας όπως ιδιαίτερες επιδόσεις και δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών σε σχολικές δραστηριότητες, σε ενδοσχολικούς ή/και εξωσχολικούς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, ατομικές δημιουργικές εργασίες.

8) Η όλη συμπεριφορά και επίδοση του /της μαθητή/τριας στα εργαστηριακά μαθήματα και στις ειδικές αίθουσες.

Τα συγκεκριμένα κριτήρια για τα εργαστηριακά μαθήματα καθορίζονται ανά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, και αφορούν αξιολόγηση της διαδικασίας, τον βαθμό ανταπόκρισης στις οδηγίες, η ακρίβεια των μετρήσεων, η ανάπτυξη διερευνητικής «επιστημονικής» στάσης, οι προϋποθέσεις ασφάλειας στην εργασία, η συνεργατική στάση και οι δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, η παρουσίαση του αποτελέσματος.

9) Ιδιαίτερη πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση της Παραγωγής Γραπτού Λόγου ( Έκθεσης) στα φιλολογικά μαθήματα.

Υποχρεωτικά, η Έκθεση, με βάση τον σχετικό Κανονισμό στη Μέση Εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνεται στις μορφές προφορικής εξέτασης στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Από τις προτεινόμενες πιο πάνω μορφές προφορικής αξιολόγησης προτείνεται  ο/η  εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί τρεις τουλάχιστον, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και τις απαιτήσεις του μαθήματος.

Αξιολόγηση Μαθητή/τριας στα Εξεταζόμενα Μαθήματα (40%)

Γραπτή εξέταση (40%)

  • Προαγωγικό Δοκίμιο τύπου κοινού διαγωνίσματος, διάρκειας 90 λεπτών με δυνατότητα παράτασης για μαθητές που τυγχάνουν διευκολύνσεων. Εξαιρείται το μάθημα των Νέων Ελληνικών όπου η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 135 λεπτά.
  • Η εξεταστέα ύλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, για τη σχολική χρονιά 2019-2020, θα αποτελεί το 50% της διδαχθείσας ύλης του Τετραμήνου και θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση μεταξύ των διδασκόντων/ουσών της κάθε σχολικής μονάδας.

Αξιολόγηση Μαθητή/τριας σε Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα

Σημειώνεται ότι στο κάθε μη εξεταζόμενο μάθημα θα γίνεται μόνον ένα διαγώνισμα ανά Τετράμηνο και αυτό πρέπει να είναι προειδοποιημένο

(ο βαθμός του διαγωνίσματος θα αποτελεί το 40% του βαθμού κάθε Τετραμήνου και το υπόλοιπο 60% θα στηρίζεται στις μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης του/της μαθητή/τριας».

Πηγή: Paideia-News