Εγγραφές παιδιών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για τη Σχολική Χρονιά 2018-2019

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί τους γονείς και κηδεμόνες τα ακόλουθα:

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2018‐2019 στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (Α΄‐ Στ΄), θα πραγματοποιηθούν από τις 9 μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2018.


Οι εγγραφές για όλες τις τάξεις θα ολοκληρωθούν μέσα σε αυτή την περίοδο και δεν θα υπάρξει νέα περίοδος εγγραφών.

Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους κατά την πιο πάνω περίοδο, θα υποχρεωθούν να υποβάλουν αίτηση στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το οποίο και θα αποφασίσει την εγγραφή του παιδιού τους στο πλησιέστερο σχολείο στο οποίο θα υπάρχει κενή θέση.

Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ) έχουν υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:15 ή μέχρι τις 16:00 (εκτός Τετάρτης όπου ισχύει το ωράριο 7:45 μέχρι 13:05). Ισχύει ένα μόνο ωράριο αποχώρησης για όλους τους μαθητές του κάθε ΕΟΣ. Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούν να τηρήσουν το συγκεκριμένο ωράριο αποχώρησης, θα πρέπει να ζητήσουν εγγραφή/μετεγγραφή σε άλλο σχολείο για το παιδί τους, εντός των χρονοδιαγραμμάτων εγγραφών/μετεγγραφών (9‐11 Ιανουαρίου 2018).

Αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφών των παιδιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΣ), θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες, σχετική εγκύκλιος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων τους στο νησί.

Δεκτά για εγγραφή:

  • στην προδημοτική τάξη θα γίνουν παιδιά που συμπληρώνουν τα 4 χρόνια και 8 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013
  • στην Α΄ τάξη θα γίνουν δεκτά για εγγραφή παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 8 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Σημειώνεται ότι για τα παιδιά ηλικίας 4 8/12 ‐ 5 8/12 η φοίτηση στην προδημοτική είναι υποχρεωτική. Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν δικαίωμα να επιλέξουν να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε σε Δημόσιο, είτε σε Κοινοτικό, είτε σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Κατάλογοι των Κοινοτικών και των εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κατάλογοι σχολείων).

Αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας 3 – 4 8/12 χρόνων, δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Οι εγγραφές των μαθητών στην Προδημοτική, την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και οι νέες εγγραφές σε άλλες τάξεις του Δημοτικού, θα γίνουν με βάση την εκπαιδευτική περιφέρεια στην οποία ανήκει η κατοικία των μαθητών.

Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2018‐2019 θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο (www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικές Περιφέρειες) πριν την έναρξη των εγγραφών.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές περιφέρειες δεν ισχύουν για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας από την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (3 χρόνων μέχρι 4 χρόνων και 8 μηνών). Διευκρινίζονται ωστόσο τα εξής:

  • κατά την επιλογή των παιδιών που θα φοιτήσουν σε ένα νηπιαγωγείο προτεραιότητα έχουν τα παιδιά της εκπαιδευτικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου
  • με τη φοίτηση των παιδιών αυτών σε νηπιαγωγείο που δεν ανήκει στην εκπαιδευτική τους περιφέρεια δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της φοίτησής τους κατά την έναρξη της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο πιστοποιητικό γέννησης. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο πιστοποιητικό γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο έγγραφο. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο υπάλληλο. Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν επίσημα έγγραφα, τα παιδιά τους εγγράφονται, αφού υποβάλουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Μητρώου και Μαθητολογίου.

Για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Προδημοτική πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο ΥΠΠ11 και για εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικίας 3‐48/12, το έντυπο ΥΠΠ30. Τα έντυπα αυτά οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να τα εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Έντυπα).

Απαραίτητη είναι, μαζί με τα προαναφερθέντα έγγραφα, η προσκόμιση δύο λογαριασμών (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) που να αποδεικνύουν την οδό της κατοικίας του μαθητή. Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που ενοικιάζουν κατοικία και δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουν λογαριασμό σκυβάλων θα πρέπει να προσκομίσουν επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο. Επίσης, σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που μετοίκησαν πρόσφατα και δεν έχουν λογαριασμό σκυβάλων θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια οικοδομής και πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται  ότι,  δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις κοινοταρχών/δημάρχων για τη διεύθυνση κατοικίας των γονέων.

Κατά την εγγραφή παιδιού σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για πρώτη φορά (παιδιά Α΄ τάξης και οποιασδήποτε άλλης τάξης που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού), οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού του παιδιού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, στο οποίο θα φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού και θα αναγράφεται το όνομά του. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας θα πρέπει να προσκομιστεί ανεξάρτητα αν έχουν γίνει τα εμβόλια ή όχι, δηλαδή, να προσκομιστεί έστω και άδεια η σχετική Κάρτα/σελίδα.

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι απαραίτητη και η προσκόμιση πιστοποιητικού φοίτησης σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου ότι ένα παιδί δεν φοιτά σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο, θα πρέπει ο γονέας να το εγγράψει αμέσως, σε άλλο νηπιαγωγείο το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το παιδί θα εγγραφεί προσωρινά στην Α΄ τάξη, μέχρι ο γονέας να παρουσιάσει πιστοποιητικό εγγραφής του παιδιού του σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.

Επισημαίνεται ότι κατά την έναρξη της φοίτησης στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, θα είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου ενδεικτικού φοίτησης στην προδημοτική τάξη από εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές Προδημοτικής και της Α΄ τάξης του Δημοτικού που έχουν μεγαλύτερα αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο Σχολείο (στις Τάξεις Α΄ ‐ Ε΄ κατά την παρούσα σχολική χρονιά) γίνονται δεκτά χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αιτήσεις για μετεγγραφή για την Προδημοτική τάξη και για όλες τις τάξεις του Δημοτικού θα πρέπει να υποβληθούν από τους γονείς/κηδεμόνες την περίοδο 9 μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2018, στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, καταθέτοντας το έντυπο ΥΠΠ 33. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο ΥΠΠ 33 από τα Επαρχιακά Γραφεία

Παιδείας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Έντυπα). Οι αιτήσεις θα εξεταστούν μόνο αν το παιδί είναι εγγεγραμμένο στο σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας, γι’ αυτό οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με το έντυπο ΥΠΠ33 θα πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο του εντύπου ΥΠΠ28 «Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/  Νηπιαγωγείο» που θα τους δώσει το σχολείο κατά την εγγραφή του παιδιού τους. Οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2018.

Προτρέπονται οι γονείς και κηδεμόνες να εγγράψουν τα παιδιά τους, όλων των τάξεων, κατά την πιο πάνω περίοδο, ώστε να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός για τη στελέχωση των σχολείων.