ΕΕΥ: Τελευταία ημερομηνία εγγραφής σε πίνακες – Νέα Έντυπα

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή κάθε ενδιαφερόμενου στα ακόλουθα:

Η τελευταία εργάσιμη ημέρα για υποβολή αιτήσεων/αιτημάτων που αφορούν τον πίνακα διοριστέων που θα αναρτηθεί τον Φεβρουάριο του 2018 είναι η Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν την πλήρη ευθύνη για υποβολή συμπληρωμένων αιτήσεων/αιτημάτων με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή/και βεβαιώσεις.


Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 16.6.2017, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που αφορά τον πίνακα διορισίμων, που θα αναρτηθεί τον Μάρτιο του 2018, ήταν η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες θα μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που θα αναρτηθούν, μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Νέα Έντυπα

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία δύο νέων εντύπων, ως ακολούθως:

  • Έντυπο ΕΕΥ19: Το εν λόγω έντυπο θα υποβάλλεται, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα έγγραφα, για παραχώρηση μονάδων πρόσθετων προσόντων για τους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων.
  • Έντυπο ΕΕΥ20: Το εν λόγω έντυπο θα υποβάλλεται, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα έγγραφα, για αναγνώριση απασχόλησης ως εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, υπηρεσίας ή τεχνικής πείρας.

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή/και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν τα πιο πάνω έντυπα πλήρως συμπληρωμένα. Η Επιτροπή θα εξετάζει αιτήματα τα οποία υποβάλλονται στο Γραφείο της με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις με ή χωρίς το σχετικό έντυπο μέχρι τις 29.12.2017, τελευταία εργάσιμη ημέρα για το 2017. Τα αιτήματα τα οποία θα υποβάλλονται μετά την 1.1.2018, χωρίς τα πιο πάνω έντυπα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Τα εν λόγω έντυπα είναι διαθέσιμα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής όσο και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο της Επιτροπής.

%d