Εξετάσεις Διορίσιμων Εκπαιδευτικών στα τέλη Νοεμβρίου – Ανακοινώθηκαν οι ειδικότητες/κλάδοι

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για τα ακόλουθα:

 • Οι εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) για εγγραφή στον κατάλογο των Διορίσιμων Εκπαιδευτικών, θα διεξαχθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη 2019.
 • Σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους,
  1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δέχεται αιτήσεις ή εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, ανάλογα με την περίπτωση, για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων. Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, διεξάγεται γραπτή εξέταση για μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής μέχρι την 31η Αυγούστου. Για τους πίνακες διορισίμων Μαρτίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019.

Αίτηση για εγγραφή σε Πίνακα Διορισίμων (έντυπο ΕΕΥ01Β) υποβάλλεται από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Πίνακα Διοριστέων της εν λόγω ειδικότητας. Εκδήλωση ενδιαφέροντος (έντυπο ΕΕΥ01Γ) για εγγραφή σε Πίνακα Διορισίμων υποβάλλεται από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον Πίνακα Διοριστέων της εν λόγω ειδικότητας.


ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διευκρινίζεται ότι πρόσωπα τα οποία είχαν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για εγγραφή στους Πίνακες Διορισίμων Μαρτίου 2018, αλλά

(α) δεν παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση που διεξήχθηκε τον Νοέμβριο του 2017 ή
(β) ενώ παρακάθησαν δεν πέτυχαν στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2017 ή
(γ) πέτυχαν στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2017, περιλαμβάνονται σε Πίνακα Διορισίμων και διεκδικούν βελτίωση της μοριοδότησής τους στη γραπτή εξέταση,

καλούνται, εάν ενδιαφέρονται, να παρακαθήσουν στη γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2019 να μην υποβάλουν, εκ νέου, αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής, αφού η Επιτροπή θεωρεί ότι συνεχίζει να είναι σε ισχύ η αρχική τους αίτηση. Ως εκ τούτου, θα χρειάζεται μόνο να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Εξετάσεων για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις και να καταβάλουν στη συνέχεια το σχετικό τέλος.

 1. Πρόσωπα τα οποία έχουν διαγραφεί από Πίνακα Διορισίμων και επιθυμούν την επανεγγραφή τους, θα πρέπει να υποβάλουν, εκ νέου, αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου
 2. Τονίζεται ότι η υποβολή αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η παραλαβή της στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται εγγραφή σε Πίνακα Διορισίμων. Ένα πρόσωπο, για να περιληφθεί και να παραμείνει σε Πίνακα Διορισίμων, θα πρέπει:

(α) Να κατέχει τα απαιτούμενα από τις διατάξεις των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και του σχετικού σχεδίου υπηρεσίας προσόντα για διορισμό,
(β) Να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα συμπληρωμένη αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο της  Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και
(γ)   Να έχει επιτύχει στις εξετάσεις της εν λόγω ειδικότητας.

 1. Η μοριοδότηση που λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση ισχύει για δέκα χρόνια. Ένας υποψήφιος, για να παραμείνει στον Πίνακα Διορισίμων, θα πρέπει να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των δέκα ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε Πίνακα Διορισίμων, με σκοπό την επαναμοριοδότησή του στο κριτήριο αυτό.

Υποψήφιος που έχει ήδη διεκδικήσει και πετύχει βελτίωση της μοριοδότησής του στη γραπτή εξέταση, μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, ικανοποιεί την πιο πάνω πρόνοια. Μη ικανοποίηση της πιο πάνω προϋπόθεσης συνεπάγεται τη διαγραφή του υποψηφίου από τον Πίνακα Διορισίμων.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από την Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019, να ενημερώνονται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (www.eey.gov.cy), κατά πόσο έχουν ήδη υποβάλει αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή σε Πίνακα Διορισίμων.
 • Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για εγγραφή σε Πίνακα Διορισίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (www.eey.gov.cy). Επιπρόσθετα, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα: 22602619, 22602632, 22602633, 22602644, 22602646, 22602627.
 • Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και θέματα πληρωμών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού (www.moec.gov.cy). Επιπρόσθετα, μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 80008844 και να παρακολουθούν την επίσημη ιστοσελίδα για τις εξετάσεις Διορισίμων (http://diorisimoi.moec.gov.cy/index.php/el/).
 • Στον πίνακα που ακολουθεί διασαφηνίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) και της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ όσον αφορά στα προαναφερόμενα θέματα για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
Υπηρεσία Εξετάσεων Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ)
 • Αιτήσεις για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις
 • Θέματα πληρωμών
 • Υποβολή αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε Πίνακα Διορισίμων
 • Θέματα καταλόγων

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση από το ΥΠΠΑΝ σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις, το πρόγραμμα εξετάσεων και τα θέματα πληρωμών. Η ανακοίνωση θα εκδοθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2019.

 • Στους πιο κάτω Πίνακες παρουσιάζονται οι ειδικότητες/κλάδοι στους οποίους θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις. Νοείται ότι όσες/όσοι ειδικότητες/κλάδοι δεν παρουσιάζονται στους πιο κάτω Πίνακες, έχουν μηδενικές ανάγκες για τη διετία 2020- 2022, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, δεν θα διεξαχθούν εξετάσεις σ’ αυτές για το 2019.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών)
2 Ειδικός Εκπαιδευτικός (Εργοθεραπείας)
3 Ειδικός Εκπαιδευτικός (Κωφών)
4 Ειδικός Εκπαιδευτικός (Λογοθεραπείας)
5 Ειδικός Εκπαιδευτικός (Μουσικοθεραπείας)
6 Ειδικός Εκπαιδευτικός (Φυσιοθεραπείας)
7 Δασκάλων
8 Νηπιαγωγών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Αγγλικών
2 Βιολογίας
3 Γαλλικών
4 Γεωγραφίας
5 Εμπορικών/Οικονομικών
6 Θρησκευτικών
7 Μαθηματικών
8 Μουσικής
9 Οικιακής Οικονομίας
10 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.
11 Ρωσσικών
12 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
13 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
14 Τέχνης
15 Φιλολογικών
16 Φυσικής
17 Φυσικής Αγωγής
18 Χημείας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Γεωπονίας (Γενική)
2 Διακοσμητικής
3 Δομικών (Αρχιτεκτονική)
4 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)
5 Ηλεκτρολογίας (Γενική)
6 Γραφικών Τεχνών
7 Μηχανικής Αυτοκινήτων
8 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
9 Μηχανολογίας (Γενική)
10 Ξενοδοχειακών (Γενικά Α5 – Α7)
11 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία Α5 – Α7)
12 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)
13 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)
14 Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας
15 Σχεδίασης Επίπλων
16 Σχεδίασης – Κατασκευής Ενδυμάτων