Εξετάσεις Διορισίμων – Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων!

Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Γραπτών Εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αφού πρώτα μελετήσουν το πρόγραμμα των εξετάσεων, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι (Πρόγραμμα) στην ανακοίνωση, να προχωρήσουν σε πληρωμή του αντίστοιχου τέλους προκειμένου να μπορούν να παρακαθίσουν στις Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληρώσουν το τέλος της εξέτασης από την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Για να θεωρείται έγκυρη μια αίτηση, θα πρέπει ο αιτητής να πληρώσει το τέλος της εξέτασης εμπρόθεσμα διαφορετικά δεν θα έχει το δικαίωμα να παρακαθίσει στις εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να προχωρήσει στην πληρωμή του τέλους της εξέτασης είναι να έχει ήδη κάνει αίτηση συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος  Διορισμών στην Εκπαίδευση.


Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πληρώσει τα τέλη για συμμετοχή στην εξέταση μέσω της JCC Smart (νοουμένου ότι έχει ενεργό προσωπικό λογαριασμό) στον ιστότοπο http://www.jccsmart.com ακολουθώντας την εξής πλοήγηση: Οργανισμοί / Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας-Υπηρεσία Εξετάσεων. Εναλλακτικά, η πληρωμή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα των εμπορικών τραπεζών της Κύπρου, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής που υπάρχει στο αντίγραφο της αίτησης. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω της  JCC Smart, δημιουργείται απόδειξη πληρωμής σε μορφή pdf, την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να τυπώσουν και να φυλάξουν.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται τον ειδικό ιστότοπο http:// diorisimoi.moec.gov.cy σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή και προβλήματα σχετικά με  τη διαδικασία πληρωμής των εξεταστικών τελών μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 22582933, 22582934 και 80008844