Εξετάσεις Διορισίμων: Αυτά πρέπει να γνωρίζετε για τα Αναλυτικά Προγράμματα

Σύντομη Περιγραφή του τι αναμένεται από τους Υποψηφίους στις Εξετάσεις για Εγγραφή και Κατάταξη στον Πίνακα Διορισίμων.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να:

  • γνωρίζουν και να αξιοποιούν λειτουργικά βασικές έννοιες, αρχές και δεξιότητες στο γνωστικό αντικείμενο που θα κληθούν να διδάξουν
  • αναγνωρίζουν τις πυρηνικές έννοιες, αρχές και δεξιότητες στο γνωστικό αντικείμενο που θα κληθούν να διδάξουν
  • γνωρίζουν πώς παράγεται η γνώση στο επιστημονικό πεδίο το οποίο σχετίζεται με το αντικείμενο που θα κληθούν να διδάξουν (π.χ. αν υπάρχουν αντικρουόμενα επιχειρήματα/θεωρίες σχετικά με ένα φαινόμενο, ποιο επιχείρημα/θεωρία θεωρείται το πιο βάσιμο/η και πώς λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση)
  • γνωρίζουν και να μπορούν να αξιοποιούν λειτουργικά αναπαραστάσεις, παραδείγματα και αναλογίες για να διδάξουν βασικές έννοιες, αρχές και δεξιότητες σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που θα κληθούν να διδάξουν
  • μπορούν να παρέχουν επεξηγήσεις που αφενός να είναι αποδεκτές στο επιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με το διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο και αφετέρου να είναι εύληπτες για τους μαθητές, ανάλογα με το ηλικιακό και γνωστικό τους επίπεδο
  • γνωρίζουν σημαντικές παρανοήσεις ή εναλλακτικές ιδέες που πιθανόν να έχουν οι μαθητές σε σχέση με τη διδασκόμενη ύλη και να μπορούν να σχεδιάζουν δραστηριότητες ή να παρέχουν επεξηγήσεις για αντιμετώπιση των παρανοήσεων/εναλλακτικών ιδεών
  • μπορούν να αξιοποιούν λειτουργικά το αναλυτικό πρόγραμμα και άλλο διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., βιβλία, λογισμικά κτλ.), ώστε να σχεδιάζουν δραστηριότητες προς υλοποίηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων
  • κατανοούν και να μπορούν να επεξηγούν πώς σχετίζονται διάφορα θέματα που διδάσκονται στο αναλυτικό πρόγραμμα είτε εντός του ίδιου γνωστικού αντικειμένου είτε μεταξύ συναφών γνωστικών αντικειμένων