Κάρτες εισόδου σε όλα τα σχολεία μέχρι τις 28/1 – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο κύβος ερρίφθη! Η κάρτα εισόδου στα δημοτικά σχολεία θα πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2019. Αυτό επισημαίνει εγκύκλιος του διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Χρίστου Χατζηαθανασίου, προς τις Διευθύνσεις των δημοτικών σχολείων, των δημόσιων νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολείων.

Η εγκύκλιος συνοδεύεται από παραρτήματα με οδηγίες για την έκδοση της κάρτας εισόδου, τη χρήση της, τους δικαιούχους της, καθώς επίσης και για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση κάρτας εισόδου/εξόδου των εξουσιοδοτημένων ατόμων παραλαβής/παράδοσης των μαθητών από τις σχολικές μονάδες, ευθύνη και καθήκον των υπεύθυνων Τμημάτων των σχολείων.


Η συγκεκριμένη κάρτα θα χρησιμοποιείται όταν το εξουσιοδοτημένο άτομο εισέρχεται στο σχολείο για οποιονδήποτε λόγο, όπως:

  1. Για να παραλάβει ή να παραδώσει τον μαθητή κατά την ώρα λειτουργίας του σχολείου.
  2. Για να συνοδεύσει τον μαθητή εντός σχολείου για κάποιον ειδικό λόγο.
  3. Για να επισκεφθεί το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του για οποιονδήποτε λόγο.

Αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης και χρήσης της κάρτας, την οποία θα κατέχουν τέσσερα πρόσωπα (οι δύο γονείς και δύο άτομα εμπιστοσύνης, τα οποία θα οριστούν από τους γονείς), θα εκτυπώνεται και σφραγίζεται από τη γραμματεία του σχολείου ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο του προσωπικού. Θα υπογράφεται από τον διευθυντή και θα πλαστικοποιείται.

Τήρηση αρχείου στοιχείων κάρτας: Στη γραμματεία του σχολείου θα τηρείται αρχείο με τους κωδικούς των καρτών εισόδου/εξόδου. Συγκεκριμένα, θα τηρείται αρχείο με τον κωδικό της κάθε κάρτας, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τη σχέση/συγγένεια με τον μαθητή, καθώς και το ονοματεπώνυμο του μαθητή.

Παραλαβή καρτών από δικαιούχους: Οι κάρτες θα παραδίδονται από τη γραμματεία και οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από το σχολείο για τη μέρα παραλαβής τους. Η παραλαβή θα γίνεται από τον έναν εκ των δύο νόμιμων κηδεμόνων.

Διάρκεια ισχύος: Κατά την εγγραφή του μαθητή, οι γονείς θα συμπληρώνουν έντυπο επικύρωσης στοιχείων που αφορούν στην κάρτα. Επανέκδοση θα γίνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων ή σε περίπτωση απώλειας της κάρτας. Η κάρτα εισόδου/εξόδου για τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα ισχύει για το τρέχον σχολικό έτος.

Πώς θα χρησιμοποιείται

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όταν οι δικαιούχοι κατοχής καρτών επισκέπτονται το σχολείο, θα την παρουσιάζουν στη γραμματεία ή στο γραφείο της Διεύθυνσης και θα συμπληρώνουν και θα υπογράφουν το αρχείο επισκεπτών. Σε περίπτωση που η επίσκεψη αφορά αποχώρηση μαθητή από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, το εξουσιοδοτημένο άτομο θα πρέπει να συμπληρώσει και το έντυπο αποχώρησης μαθητή/μαθήτριας. Ο δικαιούχος οφείλει κατά την επίσκεψή του να φέρει μαζί την κάρτα, αλλά και την ταυτότητά του.

Για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν ήδη θυροτηλέφωνα και περιφράξεις, έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες. Τα πέντε βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται είναι:

ΒΗΜΑ 1: Κλήση από θυροτηλέφωνο

Στην κλήση του θυροτηλεφώνου απαντά η Γραμματεία. Κατά τη διάρκεια της κλήσης γίνονται αναγνωριστικές ερωτήσεις. Η Γραμματεία ελέγχει από το σχετικό αρχείο την ορθότητα των στοιχείων που δόθηκαν. Εάν τα στοιχεία που δόθηκαν είναι ορθά, τότε η Γραμματεία δίδει οδηγίες προς τον δικαιούχο όπως μεταβεί απευθείας στο γραφείο της για επιβεβαίωση και καταγραφή στοιχείων.

ΒΗΜΑ 2: Άνοιγμα εισόδου

Ο δικαιούχος οφείλει να πάει απευθείας στο γραφείο της Γραμματείας. Απαγορεύεται να επισκεφθεί οποιουσδήποτε άλλους χώρους. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί στο γραφείο της Γραμματείας σε εύλογο χρόνο, ενημερώνεται άμεσα ο διευθυντής για αναζήτησή του στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

ΒΗΜΑ 3: Ενέργειες στο γραφείο της Γραμματείας

Γίνεται εξακρίβωση στοιχείων. Σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε αμφιβολίες για την ταυτότητα του δικαιούχου της κάρτας, μπορεί να ζητηθεί πιστοποίηση των στοιχείων του μέσω του δελτίου ταυτότητάς του ή άλλου επίσημου εγγράφου. Ο δικαιούχος καλείται να συμπληρώσει και να υπογράψει το Αρχείο Επισκεπτών.

ΒΗΜΑ 4: Σκοπός επίσκεψης και ενέργειες της Γραμματείας

Α) Στην περίπτωση που η επίσκεψη του εξουσιοδοτημένου ατόμου αφορά παραλαβή μαθητή λαμβάνονται οι πιο κάτω ενέργειες:

  • Ο δικαιούχος καλείται να συμπληρώσει το Δελτίο Αποχώρησης Μαθητή/ Μαθήτριας από το σχολείο.
  • Με τη συμπλήρωση του Δελτίου, η Γραμματεία, αφού ενημερωθεί για τους λόγους της αποχώρησης, διευθετεί την παραλαβή του μαθητή από την τάξη και τον συνοδεύει στο γραφείο της Γραμματείας.
  • Ο μαθητής παραλαμβάνεται από τον δικαιούχο.
  • Ο δικαιούχος αποχωρεί με τον μαθητή από την ίδια είσοδο που εισήλθε.

Β) Στην περίπτωση που η επίσκεψη αφορά άλλο λόγο, γίνονται οι δέουσες ενέργειες από τη Γραμματεία και καλούνται τα εμπλεκόμενα άτομα να παραλάβουν τον δικαιούχο. Σε αυτή την περίπτωση, πριν την αποχώρηση από τον σχολικό χώρο, ζητείται να επανέλθει στο γραφείο της Γραμματείας για να καταγράψει στο Αρχείο Επισκεπτών την ώρα αποχώρησής του και να υπογράψει.

ΒΗΜΑ 5: Επιστροφή μαθητή

Σε περίπτωση που ο μαθητής επιστρέψει στο σχολείο ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: Ο δικαιούχος καλεί τη Γραμματεία μέσω του θυροτηλεφώνου και την ενημερώνει ότι ο μαθητής έχει επιστρέψει. Το παιδί εισέρχεται μόνο του στο σχολείο και μετά από οδηγίες της Γραμματείας μεταβαίνει πρώτα στο γραφείο της και μετά στην τάξη του. Ο δικαιούχος κάρτας δεν επιτρέπεται να εισέλθει. Στην περίπτωση που χρειάζεται να εισέλθει στο σχολείο, ακολουθείται η διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων του.

Αντίστροφη μέτρηση και για φρουρούς

Εκτός όμως από την κάρτα εισόδου, οι αρμόδιοι στο υπουργείο Παιδείας εργάζονται πάνω και σε άλλο μέτρο που αποφασίστηκε και αφορά στους φρουρούς που θα τοποθετηθούν στα σχολεία. Όπως πληροφορούμαστε, πρόκειται για το μέτρο που δυσκόλεψε περισσότερο τους εμπλεκόμενους, κυρίως για το ποιοι θα είναι αυτοί οι φρουροί, ποια καθήκοντα θα έχουν και ποιες ώρες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα σχολεία.

Έπειτα από αρκετές εβδομάδες φαίνεται να ξεκαθαρίζει το σκηνικό, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Σχολικές Εφορείες με αγορά υπηρεσιών θα μπορούν να απευθύνονται σε ιδιωτικούς φύλακες και εταιρείες παροχής προστασίας (θα υποβάλλονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά). Επί της παρούσης φαίνεται ότι οι υπηρεσίες των φρουρών θα αφορούν στο διάστημα από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 π.μ., την ώρα δηλαδή προσέλευσης των μαθητών Δημοτικής στα σχολεία τους. Δεν αποκλείεται, όμως, να υπάρξουν και συζητήσεις για επέκταση των καθηκόντων αυτών και κατά τις μεσημεριανές ώρες και συγκεκριμένα, μέχρι οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους αφότου αυτά σχολάσουν.

Πηγή: Φιλελεύθερος