Κανονισμοί Εξετάσεων Διορισίμων Εκπαιδευτικών

Παγκύπριες Εξετάσεις

Δημοσιεύουμε τους Επίσημους Κανονισμούς Εξετάσεων για τους Διορίσιμους Εκπαιδευτικούς όσον αφορά τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι πιο κάτω κανονισμοί είναι εκδωθήκαν βάση του Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου


 1. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης. Είναι δυνατό να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του υπεύθυνου της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας και δελτίο υποψηφίου για ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
 3. Τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων γράφονται από τους ιδίους πριν τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται με αδιαφανή μεμβράνη από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου απαντήσεων.
 4. Η παράδοση του τετραδίου απαντήσεων από τους υποψηφίους που αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική.
 5. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν σαράντα (40) λεπτά από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων.
 6. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχουν μέχρι το τέλος της εξέτασης τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι.
 7. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα που περιέχει ανεξίτηλο μελάνι χρώματος μπλε.
 8. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι.
 9. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού.
 10. Οι υποψήφιοι οφείλουν να γράφουν τις απαντήσεις τους σε όσα αντικείμενα εξέτασης υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στο σχετικό φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων, ανάλογα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο εξεταστικό δοκίμιο. Σε αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.
 11. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό προγραμματιζόμενο ρολόι, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο αντικείμενο.
 12. Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως καθορίζεται με απόφαση της ειδικής επιτροπής παροχής διευκολύνσεων.
 13. Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 14. Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψηφίου από την αίθουσα, την ακύρωση του γραπτού του στο συγκεκριμένο μέρος ή γνωστικό αντικείμενο και τη μη βαθμολόγηση του γραπτού του.
 15. Η αρμόδια αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη του τριμελούς σώματος εποπτείας, διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του υποψηφίου από τις εξετάσεις, αν μετά από σχετική έρευνα αποδειχθεί ότι αυτός είναι ένοχος δολίευσης ή πλαστοπροσωπίας.
 16. Σε περίπτωση που υποψήφιος για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν μπόρεσε να παρακαθίσει σε εξέταση ενός ή περισσοτέρων γνωστικών αντικειμένων εξέτασης, σημειώνεται με απουσία και δεν εξασφαλίζει βαθμολογία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Αρέσει σε %d bloggers: