Κενές θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού στην Αστυνομία

Αστυνομία Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από μέρους πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και των μελών που υπηρετούν στην Αστυνομία, για πλήρωση έξι (6) εξειδικευμένων θέσεων πρώτου διορισμού, στις ειδικότητες του Λογιστή/Ελεγκτή (4) τέσσερις θέσεις και του Ακαδημαϊκού Ερευνητή (2) δύο θέσεις, στη συνδυασμένη θέση Λοχία (Κλίμακα Α8), Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9), Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10) και Αστυνόμου Β΄ (Κλίμακα Α12(ii)).

Ο μισθός των θέσεων είναι Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α9 €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α10 €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, Α12(ΙΙ) €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896 (Συνδυασμένες Θέσεις). Στη μισθοδοσία, προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.


Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως του 2017.

ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σημειώνεται ότι, τυγχάνει εφαρμογής η ισχύουσα μείωση κλιμάκων εισδοχής των υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 01/01/2012, όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύει Κρατικό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2019, Νόμου 59 (II) του 2018, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στα €22.048. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στον περί Προϋπολογισμό του 2019, Νόμο 59 (II) του 2018.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

 1. Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διοριστήκαν πριν την 01/01/2012, είτε διορίστηκαν μετά την 01/01/2012 και υπηρέτησαν συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό.
 2. Έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού (εκτός της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) ο οποίος, είτε προσλήφθηκε πριν την 01.01.2012, είτε προσλήφθηκε μετά την 01.01.2012 και απασχολήθηκε συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση.
 3. Έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση, και, είτε είχε προσληφθεί πριν την 01.01.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 01.01.2012 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.
 4. Εκπαιδευτικών που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 ή προγενέστερης ημερομηνίας.
 5. Τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και
 6. Μόνιμου υπαλλήλου νομικού πρόσωπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και, είτε έχει διοριστεί πριν την 01/01/2012 στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 17Α, Εδάφιο (1) του περί Αστυνομίας Νόμου (N.73(I)/2004) όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, η προκήρυξη αφορά διορισμό εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας στη συνδυασμένη θέση, Λοχία (Κλίμακα Α8), Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9), Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10), Αστυνόμου Β΄ (Κλίμακα Α12(ii)), όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε σε ισχύ κρατικό προϋπολογισμό, προσώπου το οποίο κατέχει αναγνωρισμένο με βάση την κειμένη νομοθεσία πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο ισοδύναμο προσόν συναφές προς τα καθήκοντα της συνδυασμένης θέσης, όπως αυτά καθορίζονται κατά την προκήρυξη της:

Νοείται ότι:

(α) ο διορισμός προσώπου που είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος, (…), διενεργείται στο βαθμό του Λοχία.

(β) στις περιπτώσεις ειδικοτήτων, ο διορισμός προσώπου που είναι κατάλληλο και κατέχει αναγνωρισμένο με βάση την κειμένη νομοθεσία δίπλωμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, διενεργείται στο βαθμό του Αστυφύλακα.

(γ) σε περίπτωση που μέλος της Αστυνομίας που φέρει το βαθμό του Λοχία ή ανώτερο βαθμό διορίζεται ως εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας σε συνδυασμένη θέση, εντάσσεται στο βαθμό της συνδυασμένης θέσης που αντιστοιχεί στο βαθμό που κατείχε πριν το διορισμό του ως εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 17Α, Εδάφιο (2), Παράγραφος (β) του ιδίου Νόμου, ο Αρχηγός, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, προβαίνει σε προκήρυξη των θέσεων με δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις διορισμού και τα καθήκοντα της θέσης, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής, που διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας με την έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σύμφωνα με την Παράγραφο (α) του πιο πάνω Άρθρου, αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις που υποβάλλονται, καλεί τους υποψηφίους που ικανοποιούν τα απαιτούμενα στην προκήρυξη προσόντα, σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση σε θέματα συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998, όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα διοριστούν στις τάξεις της Αστυνομίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17Α, του περί Αστυνομίας Νόμου και δυνατόν να κληθούν να υπογράψουν δέσμευση με ένα ή περισσότερους αξιόχρεους εγγυητές ότι σε περίπτωση υποβολής παραίτησης πριν από την πάροδο τριών τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία διορισμού τους, θα καταβάλουν στην Αστυνομία οποιαδήποτε ποσά δαπανηθούν για την εκπαίδευσή τους τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ή και οποιαδήποτε άλλα έξοδα επωμισθεί η Αστυνομία λόγω της πρόσληψής τους.

Η ανέλιξη αυτών που θα προσληφθούν, προβλέπεται από τους περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδικευμένων Μελών) Κανονισμούς του 2006 (Κ.Δ.Π. 191/2006).

Αυτοί που θα επιλεγούν για πρόσληψη θα υποβληθούν σε ιατρικές και άλλες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η καλή κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους και η σωματική και πνευματική τους καταλληλότητα για να εκτελούν τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολούνται μετά την πρόσληψή τους, σύμφωνα με τους Καν. 4(1)(δ) και 4(3) των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

Τα καθήκοντα των θέσεων συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, σε οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας ή ακόμα και στο εξωτερικό σύμφωνα με τα Άρθρα 8Α και 24(3) του περί Αστυνομίας Νόμου (Ν.73(1)/2004), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας αυτοί που θα διοριστούν δυνατόν να τύχουν μιας ή και περισσότερων ειδικών εκπαιδεύσεων και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. Σε τέτοια περίπτωση πιθανόν να κληθούν σε εξέταση/εις, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1/90.

Oι διορισμοί θα ισχύουν από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση από τα πρόσωπα που θα διορισθούν και θα είναι για αρχική περίοδο τριών χρόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τελούν υπό δοκιμασία, σύμφωνα με τον Καν. 8 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

A. ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 1. Συμμετέχει ενεργά στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, ή/ και σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες της Αστυνομίας, για θέματα της ειδικότητάς του/της.
  Σημείωση: Ο κάτοχος της θέσης θα τοποθετηθεί σε υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της Αστυνομίας.
 2. Διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει εκθέσεις και εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες της Αστυνομίας Νομοθεσία.
 3. Διεξάγει αλληλογραφία, την οποία παρακολουθεί και ενημερώνει τον προϊστάμενο του/της για όλες τις εξελίξεις.
 4. Δίδει διαλέξεις σε μέλη της Αστυνομίας, πάνω σε θέματα της ειδικότητάς του/της.
 5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 1. Συμμετέχει στη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών δεδομένων/στοιχείων/λογαριασμών.
 2. Προβαίνει σε έλεγχο και μελέτη λογιστικών βιβλίων, λογαριασμών και άλλων εγγράφων, προς υποβοήθηση των ανακρίσεων.
 3. Ετοιμάζει εκθέσεις για τα ευρήματα του/της, τα οποία παρουσιάζει ενώπιον δικαστηρίου, αν χρειαστεί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας
 2. Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις, αναφορικά με το χαρακτήρα του/της και, αν έχει προϋπηρεσία στο Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Κυβερνητική θέση ή θέση σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας, ήταν καλής διαγωγής.
 3. Άρτια σωματική και πνευματική κατάσταση, αρτιμέλεια και καλή κατάσταση της υγείας.
 4. Να είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

  Σημείωση: Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 7. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Οι υποψήφιοι, να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α’» ΠΛΗΡΕΣ (‘Εντυπο Ε.Φ. 136 και Ε.Φ 136Α), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο των 6 μηνών πριν από την ημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται οι στρατολογικές μεταβολές που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται. Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, για την παρούσα διαδικασία θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
 8. Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του/της στο παρελθόν από την Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ή από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.
 9. Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν, αναφορικά με το παρελθόν, ή την προγενέστερη του/της εργασία, ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του/της στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτηση του ή σε σχέση με αίτηση του για διορισμό, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης θα απολύεται από την Αστυνομία.
 10. Να κατέχει αναγνωρισμένο, με βάση την κείμενη νομοθεσία Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στους ακόλουθους τίτλων σπουδών θα αποτελεί πλεονέκτημα:
  • Forensic Accountants Law,
  • Computer Science

Σημείωση: Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα» ή τίτλος» καλύπτει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλο.

B. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 1. Σχεδιάζει, υλοποιεί και διεξάγει επιστημονικές έρευνες, μελέτες, τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές στον τομέα της αστυνόμευσης, του εγκλήματος και άλλων συναφή θεμάτων.
 2. Διεκπεραιώνει αλληλογραφία, την οποία παρακολουθεί και ενημερώνει τον προϊστάμενο του/της για όλες τις εξελίξεις.
 3. Δίδει διαλέξεις σε μέλη της Αστυνομίας, σε θέματα της ειδικότητάς του/της.
 4. Υποστηρίζει τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και αναλαμβάνει κατάρτιση και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
 5. Εκπροσωπεί την Αστυνομία Κύπρου, σε διεθνή και τοπικά φόρουμ, ομάδες εργασίες και άλλα συναφή στον τομέα της ειδίκευσης του/της.
 6. Ετοιμάζει ερευνητικό/μεθοδολογικό σχεδιασμό για θέμα/τα που θα του/της υποδείξει η Αστυνομία.
 7. Αναπτύσσει ερευνητικά εργαλεία, κατάλληλα για τη διερεύνηση των θεμάτων που θα του/της υποδειχθούν.
 8. Συντονίζει και μεριμνά για τη χορήγηση των ερευνητικών εργαλείων, τη συλλογή και την οργάνωση των δεδομένων.
 9. Διεξάγει στατιστικές και άλλες (π.χ. ποιοτικές) αναλύσεις δεδομένων και παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών, μέσω της χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού.
 10. Ετοιμάζει εκθέσεις με τα ερευνητικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και συμπεράσματα και τις εισηγήσεις για τα υπό διερεύνηση θέματα.
 11. Συνεργάζεται με συναρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες / Διευθύνσεις της Αστυνομίας Κύπρου και άλλων υπηρεσιών του κράτους για σκοπούς ολοκλήρωσης του έργου που επιτελεί.
 12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
 2. Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις, αναφορικά με το χαρακτήρα του/της και, αν έχει προϋπηρεσία στο Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Κυβερνητική θέση ή θέση σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας, ήταν καλής διαγωγής .
 3. Άρτια σωματική και πνευματική κατάσταση, αρτιμέλεια και καλή κατάσταση της υγείας.
 4. Να έχει Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Εγκληματολογία, Ποινική Δικαιοσύνη, ή Αστυνομικές Σπουδές και
 5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Εγκληματολογία, Ποινική Δικαιοσύνη, Αστυνομικές Σπουδές, Κοινωνιολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Στατιστική ή Έρευνα.
 6. Εμπειρία στην διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους.
 7. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

  Σημείωση: (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 8. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 9. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης, για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.
 10. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Οι υποψήφιοι, να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α’» ΠΛΗΡΕΣ (΄Εντυπο Ε.Φ. 136 και Ε.Φ 136Α), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο των 6 μηνών πριν από την ημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται οι στρατολογικές μεταβολές που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται. Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, για την παρούσα διαδικασία θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
 11. Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του/της στο παρελθόν από την Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.
 12. Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν, αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερη του/της εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του/της στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτηση του ή σε σχέση με αίτηση του για διορισμό, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης θα απολύεται από την Αστυνομία.
 13. Διδακτορικός τίτλος σπουδών, στους κλάδους σπουδών που φαίνονται στο σημείο 5 πιο πάνω, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι Αιτήσεις για τις αναφερόμενες θέσεις, θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Αστ. 80 και να παραδίδονται στο Αρχηγείο Αστυνομίας (Γραφείο Προσλήψεων, Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου), όχι αργότερα από τις 21/10/2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από η ώρα 07.00 μέχρι 15.00.
 2. Οι υποψήφιοι μπορούν προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα αιτήσεων από το Αρχηγείο Αστυνομίας (Γραφείο Προσλήψεων, Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου) ή στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.police.gov.cy.
 3. Οι αιτητές πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αιτήσεως με όλα τα στοιχεία που ζητούνται και οι αιτήσεις να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για τις θέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, περιλαμβανομένου μεταξύ άλλων (ι) Αναλυτικό κατάλογο μαθημάτων και βαθμολογίας (Transcript) των ακαδημαϊκών προσόντων και (ιι) Βεβαιώσεων/Πιστοποιητικών που να αποδεικνύουν την προηγούμενη πείρα εκεί που απαιτείται. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν). Όλα τα ακαδημαϊκά προσόντα, θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματος του από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), εκεί και όπου χρειάζεται.
 4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων, θα κληθούν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου (Ν. 73(Ι)/2004) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, (Ν. 6(Ι)/1998) όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση που θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό των 45 ευρώ ως δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση.
 5. Τα απαιτούμενα διπλώματα, τίτλοι ή πιστοποιητικά ή άλλα προσόντα θα ληφθούν υπόψη και αξιολογηθούν εάν εξασφαλισθούν και υποβληθούν μέχρι 21/10/2019 που είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 6. Αιτήσεις από μέρους δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία του καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Αρχηγείο Αστυνομίας (Γραφείο Προσλήψεων, Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου), με κοινοποίηση στου οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. Αιτήσεις από μέρους μελών της Αστυνομίας θα πρέπει να υποβληθούν μέσω των Αστυνομικών Διευθυντών/Διοικητών τους.
 7. Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν και θα είναι ελλιπείς ή δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα, δεν θα θεωρούνται ως αποδεκτές και οι υποψήφιοι δεν θα δύνανται να λάβουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το Αρχηγείο Αστυνομίας (Γραφείο Προσλήψεων, Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου) και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και αν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη.
 8. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.