Κωνικό αντεστραμμένο δοχείο

Ερώτημα:

Κωνικό ανεστραμμένο δοχείο γεμάτο νερό αδειάζει με ρυθμό 12cm^3/min.

Αν η ακτίνα της βάσης του κώνου είναι 4cm και το ύψος 8cm, να βρείτε το ρυθμό με τον οποίο κατεβαίνει η επιφάνεια του νερού κατά τη χρονική στιγμή που το ύψος του είναι 6cm.


Προτεινόμενη λύση: