Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά το διήμερο 7-8 Ιανουαρίου 2021

Τηλεκπαίδευση - Εξ αποστάσεως

Με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, αναφορικά με πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των περιοριστικών μέτρων που έχουν εξαγγελθεί με νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας στις 29 Δεκεμβρίου 2020 με σκοπό την αναχαίτιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Α. Λειτουργία Νηπιαγωγείων

 • Τα Νηπιαγωγεία, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα λειτουργήσουν κανονικά με φυσική παρουσία των μαθητών/ριών συμπεριλαμβανομένων και των Προαιρετικών Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.

COVID19 – Έκτακτη Στήριξη Μάθησης
Μαθαίνουμε από το Σπίτι (VIDEOS)


Β. Λειτουργία Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Προαιρετικών Ολοήμερων Ειδικών Σχολείων

 • Την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών προγραμμάτων των Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων.

COVID19 – Έκτακτη Στήριξη Μάθησης
Μαθαίνουμε από το Σπίτι (VIDEOS)

Γ. Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

Γ.1 Τάξεις Α – Γ΄

 • Την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 η φοίτηση θα γίνει με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα εφαρμοστεί το Πλαίσιο Δράσης που αναφερόταν στην ταυτάριθμη εγκύκλιο ημερ. 10.2020, που σας είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Τα σχολεία εφαρμόζουν πρόγραμμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης με τη χρήση του ιστότοπου του κάθε σχολείου, ο οποίος θα πρέπει να εμπλουτίζεται και ανανεώνεται τακτικά, διαδικτυακών μέσων και του λογισμικού Microsoft Teams. Επιπρόσθετα, μπορεί να αξιοποιηθεί και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΡΙΚ2 που θα προβάλλεται κατά το διήμερο 7-8 Ιανουαρίου 2021, από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 10:00 π.μ. και σε επανάληψη από τις 2:00 μ.μ. μέχρι τις 3:30 μ.μ.. Το πρόγραμμα με τα οπτικογραφημένα μαθήματα καθώς και ο χρόνος διάρκειας κάθε μαθήματος, για κάθε τάξη, παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
 • Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο θεωρείται, επίσης, και η δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παιδιών μέσω των γονέων/κηδεμόνων τους. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου και αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση με τα παιδιά, στη συναισθηματική στήριξη ή/και στην αποστολή εκπαιδευτικού υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε το υλικό που αποστέλλεται να μην απαιτεί εκτύπωση και η επικοινωνία που γίνεται να μην οδηγεί σε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Επομένως, τα ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) αποστέλλονται με τη χρήση της μεθόδου BCC (Blind Carbon Copy), η οποία αποκρύπτει τους παραλήπτες. Στην περίπτωση δημιουργίας ομάδων δικτύωσης με ψηφιακά μέσα όπως το Viber, τότε δημιουργούνται Communities (τα οποία αποκρύπτουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων) και όχι Groups (τα οποία κοινοποιούν τα προσωπικά δεδομένα).
 • Περαιτέρω, μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί υλικό από τον ιστότοπο «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Υ.Π.Π.Α.Ν.: http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/
 • Υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και από τη θεματική ενότητα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.
 • Για δική σας διευκόλυνση, επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όλα τα μαθήματα που έχουν ετοιμαστεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης: http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/webtv .
 • Τα μαθήματα είναι ταξινομημένα κατά ηλικία/τάξη και γνωστικό αντικείμενο: http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/gnostika-antikeimena
 • Στο Παράρτημα δίνονται, επίσης, ενδεικτικές εισηγήσεις για μαθήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από τα μαθήματα που ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.
 • Η ενεργοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/δράσεων κοινωνικοποίησης ή επικοινωνίας γίνεται από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος. Στην περίπτωση που αυτός/ή νοσήσει και δεν είναι σε θέση να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, τότε το σχολείο προβαίνει σε άλλες διευθετήσεις με άλλο/η διαθέσιμο/η εκπαιδευτικό.
 • Στις περιπτώσεις εκείνες όπου μαθητές/μαθήτριες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα ψηφιακά μέσα ή παροχή διαδικτύου, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η σχολική μονάδα θα πρέπει να οργανώσει πλάνο για εναλλακτικές μεθόδους παροχής εκπαιδευτικού υλικού.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους/στις μαθητές/ μαθήτριες από τα σχολεία στα οποία είναι τοποθετημένοι/ες.

COVID19 – Έκτακτη Στήριξη Μάθησης
Μαθαίνουμε από το Σπίτι (VIDEOS)

Γ.2 Τάξεις Δ΄Στ ΄

 • Την Πέμπτη και την Παρασκευή 7 και 8 Ιανουαρίου 2021 η φοίτηση θα γίνει με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα εφαρμοστεί το Πλαίσιο Δράσης που αναφερόταν στην ταυτάριθμη εγκύκλιο, με ημερομηνία 22.10.2020, που σας είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Αναμένεται ότι όλα τα σχολεία θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Office 365 και του λογισμικού εργαλείου MS Teams.
 • Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα διαρκεί από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ..
 • Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις διδακτικές περιόδους των 30 λεπτών, καθώς και μικρά διαλείμματα μεταξύ των διδακτικών περιόδων. Οι 30λεπτες διδακτικές περίοδοι θα περιλαμβάνουν 20 λεπτά διδασκαλία Ελληνικών, Μαθηματικών, καθώς και άλλων γνωστικών αντικειμένων, κατ’ αναλογία με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ο υπόλοιπος χρόνος κάθε περιόδου διατίθεται για κοινωνικοποίηση και συζήτηση με τους/τις μαθητές/ μαθήτριες. Στόχος είναι να προσφέρονται οι βασικές πυρηνικές γνώσεις καλύπτοντας τους βασικούς Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας.
 • Καλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να μεριμνήσουν για την οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και να ενημερώσουν σχετικά τους γονείς/ κηδεμόνες.
 • Την ευθύνη υλοποίησης και συντονισμού του προγράμματος για κάθε τμήμα την έχει ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός, σε συνεργασία και με άλλους/ες εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα. Στην περίπτωση που ο/η υπεύθυνος/η τμήματος είναι ανάμεσα στους/στις νοσούντες/σες και δεν είναι σε θέση να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, τότε το σχολείο προβαίνει σε άλλες διευθετήσεις.
 • Το πρόγραμμα μπορεί να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί μέσω του ιστότοπου του σχολείου, π.χ.: α) ανάρτηση εργασιών σε σχέση με αυτό που διδάχθηκε/παρουσιάστηκε στην TEAMS (π.χ. για εξάσκηση, για περαιτέρω εμβάθυνση), β) ανάρτηση επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. δημιουργικές εργασίες), γ) ανάρτηση εργασιών των παιδιών.
 • Για μαθητές/μαθήτριες που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό στο σπίτι τους, είχαν αποσταλεί στα σχολεία οι ανάλογες συσκευές τύπου ταμπλέτας για δανεισμό. Σχετική είναι η εγκύκλιος με αρ. φακ. 21.11.06.1/1 ημερ. 16.10.2020, που σας είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν δεν έχετε ήδη παραχωρήσει τις ταμπλέτες στα παιδιά, παρακαλείστε να μεριμνήσετε άμεσα, στο πλαίσιο των οδηγιών της προαναφερθείσας εγκυκλίου, ώστε ο τεχνολογικός εξοπλισμός να είναι στη διάθεση των παιδιών έγκαιρα.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους/στις μαθητές/ μαθήτριες από τα σχολεία στα οποία είναι τοποθετημένοι/ες.

COVID19 – Έκτακτη Στήριξη Μάθησης
Μαθαίνουμε από το Σπίτι (VIDEOS)

Δ. Ειδική Εκπαίδευση

Δ.1 Λειτουργία Ειδικών Σχολείων

 • Την Πέμπτη και την Παρασκευή 7 και 8 Ιανουαρίου 2021 η φοίτηση θα γίνει με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα εφαρμοστεί το Πλαίσιο Δράσης που αναφερόταν στην ταυτάριθμη εγκύκλιο, με ημερομηνία 22.10.2020, που σας είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Οι μαθητές/μαθήτριες των Ειδικών Σχολείων μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις είτε ασύγχρονης είτε σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναλόγως των δυνατοτήτων των μαθητών/ριών και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε σχολείου. Προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εφαρμόζονται ατομικά ή σε ομάδες όπου οι μαθητές/ μαθήτριες κατέχουν τις ανάλογες δυνατότητες για εφαρμογή τους.
 • Το κυριότερο εργαλείο για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές/μαθήτριες Ειδικών Σχολείων είναι ο ιστότοπος του κάθε σχολείου, ο οποίος θα πρέπει να εμπλουτίζεται και ανανεώνεται τακτικά.
 • Περαιτέρω, μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί υλικό από τον ιστότοπο «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Υ.Π.Π.Α.Ν.: http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/ .
 • Υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί, αναλόγως πάντοτε των δυνατοτήτων των μαθητών/ριών και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε σχολείου, και από τη θεματική ενότητα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Γ.1 παραπάνω.
 • Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο θεωρείται, επίσης, και η δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παιδιών μέσω των γονέων/κηδεμόνων τους. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου και αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση με τα παιδιά, στη συναισθηματική στήριξη ή/και στην αποστολή εκπαιδευτικού υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε το υλικό που αποστέλλεται να μην απαιτεί εκτύπωση και η επικοινωνία που γίνεται να μην οδηγεί σε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Επομένως, τα ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) αποστέλλονται με τη χρήση της μεθόδου BCC (Blind Carbon Copy), η οποία αποκρύπτει τους παραλήπτες. Στην περίπτωση δημιουργίας ομάδων δικτύωσης με ψηφιακά μέσα όπως το Viber, τότε δημιουργούνται Communities (τα οποία αποκρύπτουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων) και όχι Groups (τα οποία κοινοποιούν τα προσωπικά δεδομένα).
 • Η ενεργοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Ειδικό Σχολείο γίνεται από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της ομάδας που ορίζει η Διεύθυνση. Στην περίπτωση που αυτός/ή νοσήσει και δεν είναι σε θέση να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, τότε το σχολείο προβαίνει σε άλλες διευθετήσεις με άλλο/η διαθέσιμο/η εκπαιδευτικό.
 • Ειδικά Σχολεία τα οποία προτίθενται να προβούν σε δράσεις σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παραπέμπονται στην παράγραφο Γ.2 παραπάνω.
 • Στις περιπτώσεις εκείνες όπου μαθητές/μαθήτριες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα ψηφιακά μέσα ή παροχή διαδικτύου, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η σχολική μονάδα θα πρέπει να εξεύρει εναλλακτικές μεθόδους παροχής εκπαιδευτικού υλικού.
 • Για ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών, όσον αφορά στην παροχή των θεραπειών, το κάθε Ειδικό Σχολείο, στη βάση των δικών του ιδιαιτεροτήτων, μπορεί να καταρτίσει πρόγραμμα και να ενημερώσει σχετικά τους επηρεαζόμενους γονείς/κηδεμόνες ότι σε περίπτωση που επιθυμούν μπορούν να μεταφέρουν το παιδί στο σχολείο για παροχή αποκλειστικά και μόνο ατομικών θεραπειών. Μόλις αυτές ολοκληρώνονται, οι γονείς/ κηδεμόνες θα παραλαμβάνουν το παιδί τους και θα αποχωρούν από το σχολείο. Νοείται ότι λόγω της ευπάθειας των παιδιών, θα πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι πρόνοιες των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους/στις μαθητές/ μαθήτριες από τα σχολεία στα οποία είναι τοποθετημένοι/ες.

Δ.2 Λειτουργία Ειδικών Μονάδων

 • Οι Ειδικές Μονάδες με μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείων λειτουργούν κανονικά με φυσική παρουσία μαθητών/ριών.
 • Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων θα εφαρμοστεί το Πλαίσιο Δράσης που αναφερόταν στην ταυτάριθμη εγκύκλιο, με ημερομηνία 22.10.2020, που σας είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Συγκεκριμένα:
 • Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις είτε ασύγχρονης είτε σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναλόγως των δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων τους, όπως και οι υπόλοιποι/ες συμμαθητές και συμμαθήτριές τους, στην τάξη στην οποία ανήκουν. Ο/Η ειδικός/ή εκπαιδευτικός της Ειδικής Μονάδας μπορεί να εφαρμόσει προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ατομικά ή ομαδικά, όπου οι μαθητές/μαθήτριες κατέχουν τις ανάλογες δυνατότητες για εφαρμογή τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανισοτήτων.
 • Το κυριότερο εργαλείο για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές/ μαθήτριες Ειδικών Μονάδων, είναι ο ιστότοπος του κάθε σχολείου, ο οποίος θα πρέπει να εμπλουτίζεται και ανανεώνεται τακτικά.
 • Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο θεωρείται, επίσης, και η δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παιδιών μέσω των γονέων/κηδεμόνων τους. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου και αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση με τα παιδιά, στη συναισθηματική στήριξη ή/και στην αποστολή εκπαιδευτικού υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε το υλικό που αποστέλλεται να μην απαιτεί εκτύπωση. Επίσης, η επικοινωνία να μην οδηγεί σε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Επομένως, τα ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) αποστέλλονται με τη χρήση της μεθόδου BCC (Blind Carbon Copy), η οποία αποκρύπτει τους παραλήπτες. Στην περίπτωση δημιουργίας ομάδων δικτύωσης με ψηφιακά μέσα όπως το Viber, τότε δημιουργούνται Communities (τα οποία αποκρύπτουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων) και όχι Groups (τα οποία κοινοποιούν τα προσωπικά δεδομένα).
 • Η ενεργοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ειδική Μονάδα γίνεται από τον/την υπεύθυνο/η ειδικό/ή εκπαιδευτικό και τον/τη Λογοθεραπευτή/ Λογοθεραπεύτρια της Μονάδας. Στην περίπτωση που αυτοί/ές νοσήσουν και δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τον συγκεκριμένο ρόλο, τότε το σχολείο προβαίνει σε άλλες διευθετήσεις με άλλο/η διαθέσιμο/η εκπαιδευτικό.
 • Ειδικές Μονάδες οι οποίες προτίθενται να προβούν σε δράσεις σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παραπέμπονται στην παράγραφο Γ.2 παραπάνω. Στην περίπτωση μαθημάτων λογοθεραπείας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη δημιουργία ψηφιακής τάξης με το παιδί (κλειστή κάμερα για τον/τη μαθητή/μαθήτρια) ή μέσω της μεθόδου του συνδέσμου (link) (ανοικτή κάμερα για τον/τη μαθητή/μαθήτρια). Σε περίπτωση διαδικτυακής συνάντησης μέσω συνδέσμου (link), θεωρείται απαραίτητη η εκ των προτέρων ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων καθώς  και  η  παρουσία  τους  στο  διαδικτυακό μάθημα.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους/στις μαθητές/ μαθήτριες από τα σχολεία στα οποία είναι τοποθετημένοι/ες.

Δ.3 Παιδιά με ειδικές ανάγκες (λογοθεραπεία ή/και ειδική εκπαίδευση)

 • Οι μαθητές/μαθήτριες που λαμβάνουν λογοθεραπεία ή/και ειδική εκπαίδευση, μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις είτε ασύγχρονης είτε σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως οι υπόλοιποι/ες συμμαθητές και συμμαθήτριές τους, αναλόγως των δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων τους. Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί (λογοθεραπείας ή/και ειδικής εκπαίδευσης) μπορούν να παρέχουν λογοθεραπεία ή/και ειδική εκπαίδευση εφαρμόζοντας προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές/μαθήτριες κατέχουν τις ανάλογες δυνατότητες για εφαρμογή τους.
 • Το κυριότερο εργαλείο για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές/μαθήτριες που λαμβάνουν λογοθεραπεία ή/και ειδική εκπαίδευση, είναι ο ιστότοπος του κάθε σχολείου, ο οποίος θα πρέπει να εμπλουτίζεται και ανανεώνεται τακτικά.
 • Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο θεωρείται, επίσης, και η δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών εκπαιδευτικών και παιδιών μέσω των γονέων/ κηδεμόνων τους. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου και αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση με τα παιδιά, στη συναισθηματική στήριξη ή/και στην αποστολή εκπαιδευτικού υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε το υλικό που αποστέλλεται να μην απαιτεί εκτύπωση και η επικοινωνία που γίνεται να μην οδηγεί σε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Επομένως, τα ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) αποστέλλονται με τη χρήση της μεθόδου BCC (Blind Carbon Copy), η οποία αποκρύπτει τους παραλήπτες. Στην περίπτωση δημιουργίας ομάδων δικτύωσης με ψηφιακά μέσα όπως το Viber, τότε δημιουργούνται Communities (τα οποία αποκρύπτουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων) και όχι Groups (τα οποία κοινοποιούν τα προσωπικά δεδομένα).
 • Η ενεργοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως ειδικής εκπαίδευσης ή/και λογοθεραπείας στο σχολείο όπου παιδιά λαμβάνουν λογοθεραπεία ή/και ειδική εκπαίδευση, γίνεται από τον/τη Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτρια ή/και τον/την ειδικό/ή εκπαιδευτικό του σχολείου. Στην περίπτωση που αυτοί/ές νοσήσουν και δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τον συγκεκριμένο ρόλο, τότε το σχολείο προβαίνει σε άλλες διευθετήσεις με άλλο/η διαθέσιμο/η εκπαιδευτικό.
 • Δράσεις λογοθεραπείας ή/και ειδικής εκπαίδευσης, μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω του λογισμικού Microsoft Στις δράσεις αυτές, ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί ψηφιακή τάξη με το παιδί (κλειστή κάμερα για τον/τη μαθητή/μαθήτρια) ή καλεί το παιδί να συμμετέχει σε διαδικτυακό μάθημα με τη μέθοδο του συνδέσμου (link) (ανοικτή κάμερα για τον/τη μαθητή/μαθήτρια). Σε περίπτωση διαδικτυακής συνάντησης μέσω συνδέσμου (link), θεωρείται απαραίτητη η εκ των προτέρων ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων καθώς και η παρουσία τους στο διαδικτυακό  μάθημα.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους/στις μαθητές/ μαθήτριες από τα σχολεία στα οποία είναι τοποθετημένοι/ες.

Αρέσει σε %d bloggers: