Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 39Α(1)(ε) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2017, τις πιο κάτω μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Επίσης, η Επιτροπή ανακοινώνει τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών στους οποίους αποφάσισε να προσφέρει μόνιμο με δοκιμασία διορισμό, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2017 (σχετική είναι η ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ημερ. 26.6.2017).


Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης [14-07-2017]