Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις και Διορισμοί για Λειτουργούς Μέσης και Τεχνικής

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 39Α(1)(ε) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2017, τις πιο κάτω Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις και Διορισμούς εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2017.