Οδηγίες και Πληροφορίες για Παγκύπριες Εξετάσεις 2018

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, αποστέλλονται σχετικές οδηγίες και πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα και παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν έγκαιρα τους επηρεαζόμενους καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες.

Εξεταζόμενα μαθήματα

Εξεταζόμενα μαθήματα για σκοπούς απόλυσης

Εξεταζόμενα μαθήματα για σκοπούς απόλυσης είναι τα μαθήματα που εξετάζονται σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1(γ) (ιι)_ του Κανονισμού 15, τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Λυκειακού κύκλου Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι:

α) Για το Λύκειο τα Νέα Ελληνικά και τα τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης, σύμφωνα με τους νέους περί λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς

β) Για όλους τους κλάδους της Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης των Τεχνικών Σχολών, εκτός του κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, η Φυσική και τα Τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου/ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ).

*(του ιδίου τύπου των οποίων οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς Απόλυσης)

γ) Για τον κλάδο των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά και οι Τεχνολογίες της Ειδικότητας, όπως αυτές καθορίζονται βάση σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΠ.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α) Μαθήματα μόνο για απόλυση που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης, και
β)   Μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης.

Τα  μαθήματα  των  πιο  πάνω  κατηγοριών  παρουσιάζονται  στους  πίνακες  των σελίδων 51 του Α΄ τόμου του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2018.

Εξετάσεις τελειόφοιτων μαθητών/τριών Λυκείων, Εξατάξιων Γυμνασίων και Τεχνικών Σχολών λόγω μη πλήρους φοίτησης.

Οι τελειόφοιτοι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται σε συγκεκριμένα μαθήματα ως μη πλήρης, με βάση τον Κανονισμό 18 (1)(α)(β), μπορούν να παρακαθίσουν σε εξέταση για σκοπούς πρόσβασης μόνο (Α΄ σειρά) κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, δεδομένου ότι τα έχουν δηλώσει στα ΚΣΑ και έχουν πληρώσει τα ανάλογα τέλη. Νοείται ότι η βαθμολογία των τελειόφοιτων μαθητών/τριών που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία μεταφέρεται τον Ιούνιο και οι συγκεκριμένοι μαθητές/τριες αποφοιτούν με βάση απόφαση που θα ληφθεί σε συνεδρία και σχετική πράξη του Καθηγητικού Συλλόγου, μετά τα αποτελέσματα των ανεξετάσεων Ιουνίου.

Η εξέταση μαθημάτων που αφορούν μόνο απόλυση διέπεται από τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού 18(1) περί μη πλήρους φοίτησης και επομένως οι μαθητές/τριες θα παρακαθίσουν  στις  ανεξετάσεις  του  Ιουνίου  (Εγκύκλιος  7.12.09/3,  ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2017).

Προγράμματα Εξετάσεων

Το Πρόγραμμα εξετάσεων για τα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης φαίνεται στη σελίδα 111 του Α΄ Τόμου του Οδηγού Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018. Για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης θα υπάρξει και Β΄ σειρά εξετάσεων, για όσους δεν μπορέσουν λόγω πολύ σοβαρού κωλύματος, επαρκώς τεκμηριωμένου, να εξεταστούν την καθορισμένη ημέρα και ώρα. Το πρόγραμμα της Β΄ σειράς των μαθημάτων του Πλαισίου Πρόσβασης επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Η Β΄ σειρά εξετάσεων για τα μαθήματα Πρόσβασης των Λυκείων θα διεξάγεται στις 3.30 μ.μ., την επόμενη εργάσιμη μέρα της κανονικής εξέτασης, σε ένα καθορισμένο Εξεταστικό Κέντρο κάθε επαρχίας. Όσον αφορά τα Τεχνολογικά μαθήματα των Τεχνικών Σχολών – Τεχνολογία και Σχέδιο Ειδικότητας – η Β΄σειρά εξετάσεων θα διεξάγεται στις Τεχνικές Σχολές / Εξεταστικά Κέντρα, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.3.

Τονίζεται ότι η Β΄ σειρά εξετάσεων διεξάγεται μόνο για σκοπούς απόλυσης και δε δίνει το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα Α.Α.Ε.Ι. της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η Α΄ και Β΄ σειρά εξετάσεων, για τα μαθήματα που εξετάζονται μόνο για απόλυση και  δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης, θα διεξάγεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Εξεταστέα ύλη

Εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα ύλη για το κάθε εξεταζόμενο μάθημα της τελευταίας τάξης του Λυκειακού κύκλου, όπως φαίνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2018 (τόμοι Β΄ και Γ΄).

Περίοδος εξετάσεων

α) 10/5/2018 – 11/5/2018 & 12/6/2018 – 18/6/2018: Για τα μαθήματα που εξετάζονται μόνο για απόλυση και δεν περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης.

β) 14/5/2018 – 08/6/2018: Για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης.

γ) 15/5/2018 – 12/6/2018: Για τη Β΄ σειρά των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης.

Ώρα έναρξης των εξετάσεων

Όπως παρουσιάζεται στα αντίστοιχα προγράμματα.

Εξεταστικά Κέντρα

Εξεταστικά Κέντρα για την Α´ και τη Β´ σειρά των μαθημάτων που εξετάζονται μόνο  για  απόλυση  και  δεν περιλαμβάνονται  στο  πλαίσιο  πρόσβασης  είναι  όλα τα Λύκεια, Εξατάξια Γυμνάσια και οι Τεχνικές Σχολές της Κύπρου (για τα Θέματα Τέχνης και τα Θέματα Μουσικής καθορίζονται συγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα, όπως φαίνεται στις παραγράφους στο παράρτημα 1 παρ. 3.2 και στο Παράρτημα 2 παρ. 2.2).

Για τους μαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων «Ευρωπαϊκή Ελληνική Σχολή Φίλιπς», Ελληνική Σχολή Πασκάλ, Ελληνική Σχολή «Το Ολύμπιον» και «Ελληνική Σχολή Φόρουμ» Λευκωσίας (από τα οποία υπάρχουν δηλώσεις για συμμετοχή σε εξέταση μαθημάτων τα οποία εξετάζονται μόνο για απόλυση και δεν περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης) η εξέταση θα γίνει στο Εξεταστικό Κέντρο Λυκείου Αποστόλου Μάρκου, εκτός από τα μαθήματα Θέματα Τέχνης και Θέματα Μουσικής για τα οποία είναι δυνατόν να καθορίζεται διαφορετικό εξεταστικό κέντρο στην παρούσα εγκύκλιο (επισυνάπτεται στα Παραρτήματα 1 και 2).

Για τους μαθητές/τριες της Ελληνικής Αμερικανικής Σχολής Λεμεσού, της «Ελληνικής Σχολής Παλλάδιο» και της «Ελληνικής Σχολής Πασκάλ» Λεμεσού (από τα οποία υπάρχουν δηλώσεις για συμμετοχή σε εξέταση μαθημάτων τα οποία εξετάζονται μόνο για απόλυση και δεν περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης) η εξέταση θα γίνει στο Λανίτειο Λύκειο. Οι μαθητές/τριες των Ιδιωτικών Σχολείων της Λεμεσού θα εξεταστούν στα Θέματα Τέχνης και στα Θέματα Μουσικής, σύμφωνα με ότι καθορίζεται στις παραγράφους στο Παράρτημα 1, παρ. 1.3.2 και στο Παράρτημα 2, παρ. 2.2.

Ειδικά για τα μαθήματα Θέματα Τέχνης και τα Θέματα Μουσικής, σε περίπτωση που θα χρειαστεί εξέταση στη Β΄ σειρά, η εξέταση αυτή θα διεξαχθεί στο Συντονιστικό Κέντρο για μαθήματα απόλυσης μόνο, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7.5. Για τον λόγο αυτό, οι Διευθύνσεις των Σχολείων, που θα έχουν μαθητές/τριες απόντες την κανονική μέρα εξέτασης του μαθήματος, να ενημερώνουν αμέσως τα Συντονιστικά Κέντρα για να προβαίνουν στις δέουσες διευθετήσεις. Επισημαίνεται ότι τα γραπτά των μαθητών/τριών των Ιδιωτικών Σχολείων διορθώνονται από τους καθηγητές/τριες των αντίστοιχων μαθημάτων των Συντονιστικών Σχολείων. Οι βαθμολογητές πληρώνονται, αφού συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο πληρωμής που εκδίδει η Μέση Εκπαίδευση.

Ως Εξεταστικά Κέντρα, για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης, καθορίζονται συγκεκριμένα Σχολεία για κάθε μάθημα. Οι υποψήφιοι- τελειόφοιτοι θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή για το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν σε κάθε μάθημα. Κατάλογος των Σχολείων τα οποία λειτουργούν ως Εξεταστικά Κέντρα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams/index.html).

Εξεταστικά Κέντρα για τη Β΄ σειρά των μαθημάτων πρόσβασης είναι:

 • Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
 • Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο
 • Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου
 • Αμμόχωστος: Λύκειο Παραλιμνίου
 • Πάφος: Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄

Για τα τεχνολογικά μαθήματα των Τεχνικών Σχολών – Τεχνολογία και Σχέδιο Ειδικότητας – Εξεταστικά Κέντρα θα είναι:

 • Λευκωσία: Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
 • Λεμεσός: (ι) Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
  (ιι) Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού
 • Λάρνακα: Τεχνική Σχολή Λάρνακας
 • Αμμόχωστος: Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου
 • Πάφος: Τεχνική Σχολή Πάφου
 • Πόλη Χρυσοχούς: Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς

Οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων

Ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων των μαθημάτων που δεν περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης και για τη Β΄ σειρά όλων των μαθημάτων όσον αφορά τα Λύκεια και στα Εξατάξια Σχολεία και η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων των μαθημάτων των Τεχνικών Σχολών που δεν περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης όπως και για τη Β΄ σειρά.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων του πλαισίου πρόσβασης στα Δημόσια ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας.

Ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε Σχολείου έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων που θα διεξαχθούν στο Σχολείο του/της που θα λειτουργήσει ως Εξεταστικό Κέντρο.

Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων

Σύμφωνα με τον Νόμο που προνοεί για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων (αρ. 22(1) του 2006, παρ. 21), την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, που συγκροτείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, αποτελούν:

α) Πρόεδρος: ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο ή ένας (1) Βοηθός Διευθυντής, που υποδεικνύεται από αυτόν ως εκπρόσωπός του,

β) ένας (1) Βοηθός Διευθυντής/ντρια που ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του Σχολείου, και

γ) πέντε (5) μέχρι εννέα (9) μέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος του Εξεταστικού Κέντρου, που ορίζονται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του Σχολείου.

Η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου:

α)       οργανώνει το Εξεταστικό Κέντρο,

β)    εποπτεύει την ομαλή και την αδιάβλητη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων,

γ)    κατανέμει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης,

δ)    καθορίζει τους αναπληρωτές επιτηρητές και τους τομείς ευθύνης τους,

ε) συγκεντρώνει και αποστέλλει τα γραπτά στα Συντονιστικά Κέντρα των Επαρχιών,

στ) παρέχει διευκολύνσεις σε υποψηφίους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων, και

ζ) γενικά λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, τα μέλη της απαλλάσσονται από τις μη διδακτικές εργασίες του Σχολείου κατά την περίοδο των Παγκύπριων Εξετάσεων, όχι όμως και από τη βαθμολόγηση γραπτών και την έκδοση αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών τους.

Ετοιμασία Εξεταστικών δοκιμίων

Τα εξεταστικά δοκίμια των μαθημάτων της Α΄ σειράς των Παγκύπριων Εξετάσεων που εξετάζονται μόνο για σκοπούς απόλυσης όπως και τα εξεταστικά δοκίμια της Β΄ σειράς όλων των μαθημάτων καταρτίζονται από Επιτροπές Θεματοθετών υπό την προεδρία των αρμόδιων Επιθεωρητών. Τα εξεταστικά δοκίμια των μαθητών/τριών που υστερούν, των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για βελτίωση του βαθμού τους σε μη εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και τα εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τις ανεξετάσεις του Ιούνη θα καταρτιστούν από τα ίδια τα Σχολεία.

Τα εξεταστικά δοκίμια των μαθημάτων του Πλαισίου Πρόσβασης ετοιμάζονται την παραμονή κάθε εξέτασης από επιτροπές θεματοθετών που προτείνονται από τις Διευθύνσεις της Μέσης Εκπαίδευσης και εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού (βλέπετε σελ. 12, σημ. 16 στον Α΄ τόμο του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2018).

Πολλαπλασιασμός και διανομή των εξεταστικών δοκιμίων

Μαθήματα μόνο για απόλυση και Β΄ σειρά

Ο πολλαπλασιασμός των εξεταστικών δοκιμίων που εξετάζονται μόνο για σκοπούς Απόλυσης όπως και των εξεταστικών δοκιμίων της Β΄σειράς της Μέσης Εκπαίδευσης θα γίνει από το ΥΠΠ και θα παραδοθούν στους Διευθυντές/ντριες των Σχολείων που καθορίζονται ως Συντονιστικά Κέντρα

Οι Διευθυντές/ντριες θα παραλάβουν τα δοκίμια σε ξεχωριστά δέματα κατά Σχολείο και κατά μάθημα από τους/τις Διευθυντές/ντριες των Συντονιστικών Κέντρων.

Όσο αφορά τα Τεχνολογικά μαθήματα των Τεχνικών Σχολών, τα εξεταστικά δοκίμια των πιο πάνω κατηγοριών θα παραδοθούν στις Τεχνικές Σχολές /Εξεταστικά Κέντρα, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.3 από τους οικείους Επιθεωρητές, και θα πολλαπλασιαστούν επί τόπου με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης.

Μαθήματα πλαισίου πρόσβασης

Τα εξεταστικά δοκίμια για τα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης θα ετοιμάζονται από Επιτροπές θεματοθετών σε καθορισμένο χώρο σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η μεταφορά των εξεταστικών δοκιμίων στα Συντονιστικά Κέντρα Εξετάσεων θα γίνεται από φρουρούς ασφαλείας εντεταλμένους από την αρμόδια αρχή. Στη συνέχεια, θα τα παραλαμβάνει ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου, ο οποίος θα τα παραδίδει στο εντεταλμένο κλιμάκιο του κάθε Εξεταστικού Κέντρου. Η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων επαρχιακά επιβλέπεται καθημερινά από αρμόδιους Ανώτερους Λειτουργούς του ΥΠΠ (ΕΜΕ, ΕΜΤΕΕ, ΑΛΕ), σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Το κάθε κλιμάκιο θα αποτελείται από ένα ΒΔΑ΄ άλλου Σχολείου και ένα ΒΔΑ΄ που υπηρετεί στο Σχολείο που θα λειτουργήσει ως Εξεταστικό Κέντρο τη συγκεκριμένη μέρα. Οι δύο ΒΔΑ΄, αφού τα μεταφέρουν στο Εξεταστικό Κέντρο, θα τα παραδίδουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή εκπρόσωπό του.

Για κατοχύρωση του αδιάβλητου των εξετάσεων και για πρακτικούς λόγους, ο ΒΔΑ΄ του άλλου Σχολείου θα παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στο Εξεταστικό Κέντρο ως εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ και θα εκτελεί χρέη παρατηρητή για την αδιάβλητη λειτουργία του. Μετά το τέλος της εξέτασης οι δύο ΒΔΑ΄ θα παραλαμβάνουν τα γραπτά και θα τα μεταφέρουν στο Συντονιστικό Κέντρο, όπου θα παραδίδουν τα γραπτά στον Υπεύθυνο του Συντονιστικού Κέντρου. Ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου θα παραδίδει τα γραπτά στον Ανώτερο Λειτουργό του  ΥΠΠ, ο οποίος στη συνέχεια θα τα παραδίδει σε εντεταλμένα πρόσωπα που θα τα μεταφέρουν κατευθείαν στο Βαθμολογικό Κέντρο.

Διαδικασίες

Όσο αφορά  τα μαθήματα που εξετάζονται μόνο για απόλυση,  ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, ανοίγει δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη κάθε εξέτασης, τον σφραγισμένο φάκελο με τα εξεταστικά δοκίμια στην παρουσία των  μελών της Επιτροπής. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής χωρίζουν τα εξεταστικά δοκίμια σε δέσμες, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που γράφουν σε κάθε αίθουσα.

Για τα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης, η Επιτροπή κάθε Κέντρου θα ακολουθεί τις οδηγίες οι οποίες θα αποσταλούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Συντονιστικά Κέντρα

Θα λειτουργήσουν Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα εξετάσεων ως εξής:

Μαθήματα απόλυσης μόνο (από 10/5/2018 – 11/5/2018 & 12/6/2018 – 18/6/2018):

Λύκεια:

 • Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
 • Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο
 • Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου
 • Αμμόχωστος: Λύκειο Παραλιμνίου
 • Πάφος: Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄

Τεχνικές Σχολές:

 • Λευκωσία: Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
 • Λεμεσός: Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
 • Λάρνακα: Τεχνική Σχολή Λάρνακας
 • Αμμόχωστος: Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου
 • Πάφος: Τεχνική Σχολή Πάφου

Μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης (14/5/2018 – 08/6/2018):

 • Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
 • Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο
 • Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου
 • Αμμόχωστος: Λύκειο Παραλιμνίου
 • Πάφος: Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄

Υπεύθυνοι για τα Συντονιστικά Κέντρα θα είναι οι Διευθυντές/ντριες των αντίστοιχων Σχολείων. Για σκοπούς Εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται μόνο για απόλυση, το Γυμνάσιο Λευκάρων υπάγεται στο Συντονιστικό Κέντρο Λάρνακας και η Σχολή Μιτσή Λεμύθου υπάγεται στο Συντονιστικό Κέντρο Λεμεσού.

Η παράδοση και η παραλαβή των εξεταστικών δοκιμίων και των γραπτών θα γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικών δελτίων.

Τετράδια, αυτοκόλλητα για κάλυψη ονομάτων και κορδόνια

Όλα τα τετράδια θα μεταφερθούν στα Συντονιστικά Κέντρα ως εξής:

 • Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
 • Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο
 • Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου
 • Αμμόχωστος: Λύκειο Παραλιμνίου
 • Πάφος: Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄

Οι εκπρόσωποι των Εξεταστικών Κέντρων θα παραλάβουν από τα Συντονιστικά Κέντρα ποσότητες τετραδίων που αντιστοιχούν το ποσοστό 20% επιπλέον συνόλου του αριθμού των υποψηφίων. Οι εκπρόσωποι των Σχολείων – Εξεταστικών Κέντρων, που θα παραλάβουν τα τετράδια από το Συντονιστικό Σχολείο της επαρχίας τους, πρέπει να είναι μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων του αντίστοιχου Εξεταστικού Κέντρου με επικεφαλής Β.Δ. Ο επικεφαλής των εκπροσώπων κάθε Σχολείου θα παραλάβει τα τετράδια, αφού τα μετρήσει και υπογράψει τη σχετική κατάσταση παραλαβής που θα προσκομίσει ο παραδίδων.

Τα τετράδια που ήδη υπάρχουν στα Σχολεία από προηγούμενες χρονιές ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν. Να αποσταλούν στα συντονιστικά κέντρα.

α) Λευκά τετράδια: Για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Πρόσβασης.

β) Ροζ τετράδια: Για μαθήματα που εξετάζονται μόνο για απόλυση και για όλα τα μαθήματα της Β΄ σειράς.

γ) Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα προμηθεύσει κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων διάφορα υλικά, απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη συσκευασία των γραπτών δοκιμίων. Τέτοια υλικά είναι:

(ι) Αυτοκόλλητες ταινίες για επικάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων.

(ιι) Μικρά πράσινα κορδόνια    (203 mm) για σύνδεση διπλών τετραδίων και φύλλων απαντήσεων των δοκιμίων ακρόασης και κατανόησης.

Για  οποιεσδήποτε  διευκρινίσεις  αναφορικά  με  τα τετράδια  και  τα  άλλα  υλικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων, τηλ. 22806360.

Υπολογιστικές Μηχανές

Έλεγχος και σφράγιση υπολογιστικών μηχανών

Η χρήση υπολογιστικής μηχανής που να μην επιδέχεται προγραμματισμό επιτρέπεται για την εξέταση των μαθημάτων των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Λογιστικής, της Πολιτικής Οικονομίαςτης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικογενειακής Αγωγής, της Πληροφορικής, τις εφαρμογές πληροφορικής, των Δικτύων, των Τεχνολογιών και των μαθημάτων Σχεδίου.

Κάθε Σχολείο προβαίνει σε διορισμό κατάλληλης διμελούς ή τριμελούς Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει το έργο ελέγχου και σφράγισης των υπολογιστικών μηχανών που θα χρησιμοποιήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις οι μαθητές/τριες του Σχολείου τους.

Η πιο πάνω Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα, με στόχο την έγκαιρη διεκπεραίωση του όλου έργου.

Σημειώνεται ότι η σφράγιση των υπολογιστικών μηχανών των τελειοφοίτων και των αποφοίτων των Ιδιωτικών Σχολείων θα γίνεται στα Επαρχιακά Συντονιστικά Εξεταστικά Κέντρα.

Για τους αποφοίτους άλλων ετών, η σφράγιση θα γίνεται στο Συντονιστικό Κέντρο της επαρχίας τους.

Οι κατάλληλες υπολογιστικές μηχανές σφραγίζονται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου στην πίσω πλευρά τους με ειδικό ανεξίτηλο μελάνι που αγοράζει το  Σχολείο. Η σφράγιση γίνεται με τη σφραγίδα του Σχολείου, τοποθετείται απευθείας στην πίσω  πλευρά του υλικού της μηχανής  – όχι πάνω  σε αυτοκόλλητο – και συνοδεύεται από τη μονογραφή του Β.Δ. με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Υπενθυμίζεται σχετικά το περιεχόμενο της Εγκυκλίου Αρ. Φακ. 7.2.25.2/31 Μαρτίου 2006, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Διευθύνσεις των Σχολείων να ορίσουν Επιτροπή, η οποία έχει ευθύνη τη σφράγιση των υπολογιστικών μηχανών που είναι αποδεκτές για χρήση από τους εξεταζομένους στις Παγκύπριες Εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία αυτή η χρήση είναι επιτρεπτή. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται οποιαδήποτε υπολογιστική μηχανή, η οποία μπορεί να κάνει απλές πράξεις ή είναι απλή scientific. Απαγορεύονται όλες οι υπολογιστικές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν γραφικές παραστάσεις (και επομένως έχουν οθόνη μεγαλύτερη της συνηθισμένης) ή μπορούν να προγραμματιστούν (αν έχουν την ένδειξη programmable) ή έχουν μνήμη στην οποία μπορούν να φυλαχθούν τύποι ή έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν ολοκληρώματα. Κατάλογος με επιτρεπόμενες ή μη επιτρεπόμενες μηχανές δε θα αποσταλεί.

Έλεγχος υπολογιστικών μηχανών την ημέρα των εξετάσεων

Κατά τον χρόνο διεξαγωγής των Εξετάσεων, οι επιτηρητές ελέγχουν κατά πόσο οι υπολογιστικές μηχανές των μαθητών φέρουν την ενδεικτική σφραγίδα ή όχι και, όπου συντρέχει λόγος, λαμβάνουν, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, τα προνοούμενα για τη δολίευση μέτρα.

Επίσης, ειδικός εντεταλμένος Λειτουργός, που ορίζει ο Υπεύθυνος του Κέντρου, διεξάγει δειγματοληπτικό έλεγχο της καταλληλότητας των σφραγισμένων μηχανών.

Επιτηρήσεις

Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων και οι Υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για πολύ προσεκτική επίβλεψη των μαθητών/τριών, κατά την εξέταση.

Επιτηρητές για τα μαθήματα που είναι μόνο για απόλυση

Οι επιτηρήσεις για τα εξεταζόμενα μαθήματα μόνο για σκοπούς απόλυσης (Α΄ και Β΄ σειράς) θα γίνουν από τους/τις καθηγητές/τριες κάθε Σχολείου και σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει ένας (1) επιτηρητής. Να αποφευχθεί, όπου είναι δυνατόν, να επιτηρούν οι καθηγητές/τριες μαθήματα της ειδικότητάς τους και οπωσδήποτε να μην επιτηρούν οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα.

Επιτηρητές για τα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης

Οι επιτηρήσεις των μαθημάτων του Πλαισίου Πρόσβασης θα γίνουν από δύο (2) επιτηρητές σε κάθε αίθουσα. Οι δύο (2) επιτηρητές λειτουργούν συνυπεύθυνα. Οι αριθμοί των επιτηρητών που προέρχονται από κάθε Σχολείο για κάθε μέρα και μάθημα φαίνονται σε ειδική κατάσταση που θα αποσταλεί από την αρμόδια αρχή σε κάθε Σχολείο με τηλεομοιότυπο ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στον αριθμό των επιτηρητών που θα οριστεί για κάθε μάθημα σε κάθε εξεταστικό κέντρο περιλαμβάνεται και ποσοστό 25% επιπλέον του αριθμού των αιθουσών. Αυτοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως αναπληρωτές.

Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων πρέπει μέχρι τις 11 Μαΐου 2018 να στείλουν σε κάθε εξεταστικό κέντρο ονομαστικό κατάλογο με τους επιτηρητές που θα προέρχονται από το Σχολείο τους, με βάση την κατάσταση που θα λάβουν με τηλεομοιότυπο ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Συστήνεται στους/στις Διευθυντές/ντριες των Σχολείων που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά Κέντρα, αφού παραλάβουν τους καταλόγους των εξεταζομένων / υποψηφίων για κάθε μάθημα, να προβούν σε έλεγχο για να διαπιστώσουν αν οι αριθμοί των αιθουσών του Σχολείου και των επιτηρητών που καθορίστηκαν είναι οι ορθοί.

Να τονιστεί στους επιτηρητές ότι, αν υπάρξει εξαιρετικά σοβαρή περίπτωση που κάποιος θα χρειαστεί να απουσιάσει, θα πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα:

(ι)    το Σχολείο του για να στείλει άλλο επιτηρητή, και

(ιι) το Εξεταστικό Κέντρο.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ενημερώσει τους Υπευθύνους Εξεταστικών Κέντρων στα ειδικά σεμινάρια που θα διεξαχθούν για τις Επαρχίες Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου και για τις Επαρχίες Λεμεσού / Πάφου για τα λεπτομερή καθήκοντα των επιτηρητών και θα δοθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο για το θέμα, το οποίο θα πρέπει με φροντίδα των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων να δοθεί και στους ίδιους τους επιτηρητές. Τα καθήκοντα αυτά αναφέρονται, επίσης, στον Α΄ τόμο του Οδηγού Εξετάσεων 2018 (σελ. 14 , σημ. 20) και στον Νόμο 22(1)/2006.

Επιτηρητές για τη Β΄ σειρά των μαθημάτων του Πλαισίου Πρόσβασης

Για τη Β΄ σειρά των μαθημάτων του Πλαισίου Πρόσβασης,  οι  επιτηρήσεις  θα γίνουν με βάση πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του Σχολείου το  οποίο  καθορίζεται  ως  Εξεταστικό  Κέντρο,  για  τον σκοπό  αυτό.  Ως επιτηρητές γι’ αυτά τα μαθήματα μπορούν να καθοριστούν καθηγητές/τριες του Σχολείου – Εξεταστικού Κέντρου ή και άλλων Σχολείων. Επειδή οι επιτηρήσεις αυτές και η όλη εργασία στα κέντρα της κατηγορίας αυτής θα γίνουν εκτός ωραρίου εργασίας, θα καταβάλλεται κατ’ αποκοπή χρηματικό ποσό σε κάθε εμπλεκόμενο.

Αν κατά την Α΄ σειρά εξετάσεων δεν υπάρχουν καταχωρημένες απουσίες, τότε για τη Β΄ σειρά εξετάσεων στο Εξεταστικό Κέντρο θα παραμένει ένα άτομο, για λόγους ασφάλειας. Σε διαφορετική περίπτωση, ανάλογα με τον αριθμό των προς εξέταση μαθητών/τριών, ο υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου (Συντονιστικό) υποχρεούται να καταρτίσει το πρόγραμμα των επιτηρήσεων με τον λιγότερο αναγκαίο αριθμό επιτηρητών.

Επιτηρητέςδιαδικασίες

Οι επιτηρητές να φροντίσουν ώστε οι μαθητές/τριες να αναγράφουν από την αρχή τα στοιχεία τους στο τετράδιο.  Κατά  την  παράδοση  του  γραπτού  και  στην παρουσία του υποψηφίου, οι επιτηρητές να επικολλούν οι ίδιοι το αυτοκόλλητο. Αν ακολουθηθεί άλλη διαδικασία, είναι ενδεχόμενο τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο αυτοκόλλητο.

Ο ένας (1) εκ των δύο (2) επιτηρητών μονογράφει στο τέλος του γραπτού μετά από υπόδειξη του υποψηφίου και ακυρώνει με διαγώνια ευθεία τους κενούς χώρους του γραπτού. Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν πένα χρώματος μπλε, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στο εξεταστικό δοκίμιο. Απαντήσεις που είναι γραμμένες με μολύβι δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Η σύνδεση των γραπτών, όπου χρησιμοποιούνται δύο τετράδια, να γίνεται ομοιόμορφα και μάλιστα να τοποθετείται το δεύτερο τετράδιο μέσα στο πρώτο και να συνδέονται τα δυο πίσω εξώφυλλα. Στα μαθήματα των Αγγλικών, των Γαλλικών, των Γερμανικών, των Ιταλικών, των Ισπανικών, των Ρωσικών και των Τουρκικών το γραπτό ακρόασης – κατανόησης να τοποθετείται μέσα στο άλλο γραπτό και μετά να προσδένονται, ώστε εξωτερικά να αποτελούν ένα γραπτό.

Να προσεχθεί ιδιαίτερα η ακριβής τήρηση του χρόνου που καθορίζεται στο εξεταστικό δοκίμιο. Νοείται ότι στην ακριβή μέρα και ώρα διεξάγονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και οι εξετάσεις Β΄ σειράς.

Οι δυο (2) τελευταίες σελίδες του τετραδίου απαντήσεων χρησιμοποιούνται ως πρόχειρες και το περιεχόμενό τους δε λαμβάνεται υπόψη κατά τη διόρθωση.

Να τονιστεί στους/στις μαθητές/τριες ότι δεν πρέπει να αναγράψουν το όνομά τους σε κανένα σημείο του τετραδίου (εκτός από τον ειδικό χώρο που καλύπτεται με το αυτοκόλλητο) ούτε ακόμα και αν ζητείται η σύνταξη επιστολής.

Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού (ή διορθωτικής ταινίας), γι’ αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να προειδοποιήσουν τους/τις μαθητές/τριες να μη μεταφέρουν στην αίθουσα εξέτασης τέτοια υλικά.

Οι επιτηρητές δεν πρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της επιτήρησης.

Οι Διευθυντές/ντριες να μη δίνουν εξεταστικά δοκίμια πριν περάσουν 30′ από την έναρξη της εξέτασης, οι δε διδάσκοντες να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με τους εξεταζομένους ενόσω διαρκεί η εξέταση.

Προσέλευση Ελάχιστος χρόνος παραμονής στην τάξη Κινητά τηλέφωνα

Προσέλευση των εξεταζομένων

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του Εξεταστικού Κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Είναι δυνατόν να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά την παρέλευση είκοσι (20) λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους (Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2018, Τόμος Α΄, σελ.13, σημ. 18).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η υποχρέωση παρουσίας των εξεταζομένων στην αίθουσα εξέτασης δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης ισχύει τόσο για τα μαθήματα πρόσβασης όσο και για τα μαθήματα που είναι μόνο για απόλυση. Για το θέμα αυτό, καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων να  εξακριβώσουν ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ότι έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της σχετικής πρόνοιας της νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι θα δοθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο από την Υπηρεσία Εξετάσεων με οδηγίες προς τους υποψηφίους κατά τα σεμινάρια των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων.

Ελάχιστος χρόνος παραμονής των εξεταζομένων στην τάξη

Οι εξεταζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον για τριάντα (30) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης, έστω και αν έχουν τελειώσει το εξεταστικό τους δοκίμιο.

Κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Η μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή όποιας άλλης ηλεκτρονικής συσκευής π.χ. «Έξυπνα Ρολόγια», έστω και απενεργοποιημένων, στις αίθουσες εξετάσεων δεν επιτρέπεται. Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν σχετικά τους εξεταζομένους και να τους καταστήσουν σαφές ότι σε περίπτωση που θα μεταφέρουν κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή στο Εξεταστικό Κέντρο, αυτό θα πρέπει να μείνει εκτός της αίθουσας εξετάσεων απενεργοποιημένο και με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι Υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων, πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πρέπει να περάσουν από όλες τις αίθουσες εξετάσεων και να τονίσουν ότι απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά την εξέταση.

Επιπρόσθετα, θα ζητήσουν για ακόμη μία φορά από τους υποψηφίους που δεν το έπραξαν τη παράδοση των κινητών τους τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Οι υποψήφιοι που θα αγνοήσουν τις οδηγίες αυτές και θα μεταφέρουν κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, έστω και απενεργοποιημένο, στην αίθουσα εξετάσεων θα αφεθούν να τελειώσουν την εξέταση. Ο Υπεύθυνος, όμως, του Εξεταστικού κέντρου θα ακολουθήσει τις διαδικασίες δολίευσης ή απόπειρας δολίευσης όπως αναγράφονται στο άρθρο 22(3)(ιε) του Νόμου που προνοεί για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων. Το θέμα θα εξεταστεί μετέπειτα από Ειδική Επιτροπή του ΥΠΠ.

Απάντηση σε απορίες των μαθητών Εξηγήσεις

Για τα εξεταζόμενα μαθήματα που είναι μόνο για σκοπούς απόλυσης

Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα θέματα να είναι  σαφή και να μη χρειάζεται οποιαδήποτε εξήγηση. Για τυχόν, όμως, απορίες ή αβλεψίες που θα παρουσιαστούν, για τα μαθήματα που αφορούν μόνον απόλυση, απαντήσεις και εξηγήσεις θα μπορούν να δοθούν μόνο από το οικείο κλιμάκιο Επιθεωρητών που θα βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας, μέσω των Συντονιστών Διευθυντών/ντριών, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών με το ΥΠΠ για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Τα κλιμάκια των Επιθεωρητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα βρίσκονται στα τηλέφωνα 22800934, 22800936 και FAX: 22800862. Τα κλιμάκια των Επιθεωρητών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα βρίσκονται στα τηλέφωνα 22800651, 22800652 και FAX: 22428273.

Για τα μαθήματα πρόσβασης

Όσο αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα Πρόσβασης, διευκρινίζεται ότι, δε γίνεται καμιά διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έστω και σε περίπτωση λάθους στα εξεταζόμενα δοκίμια. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση (Α΄ τόμος Οδηγού Εξετάσεων, 2018, σελ. 17 , σημ.22)

Συγκέντρωση των γραπτών στα Συντονιστικά Κέντρα και διανομή τους για βαθμολόγηση

Γραπτά μαθημάτων που εξετάζονται μόνο για σκοπούς απόλυσης

Μετά το τέλος της εξέτασης ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε Σχολείου παραδίδει τα γραπτά στο Συντονιστικό Κέντρο της επαρχίας του. Σε περίπτωση δολίευσης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους κανονισμούς και το γραπτό δεν αποστέλλεται στο Συντονιστικό Κέντρο. Όλα τα Λύκεια πρέπει να παραδίδουν στα Συντονιστικά Κέντρα τα γραπτά αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης.

Ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου, μετά την παραλαβή όλων των γραπτών, τα αναμειγνύει και παραδίδει σε κάθε Διευθυντή/ντρια αριθμό γραπτών ίσο προς τον αριθμό των γραπτών που ο/η Διευθυντής/ντρια παρέδωσε. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου κατανέμει ισοβαρώς τα γραπτά, που ο καθηγητής είχε καθήκον να διορθώσει, σε όλα τα Σχολεία. Για τη διανομή των γραπτών ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου χρησιμοποιεί κωδικούς αριθμούς και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μη διαρρεύσουν.

Τα διορθωμένα γραπτά επιστρέφονται από τους/τις Διευθυντές/ντριες των Σχολείων στα Συντονιστικά Κέντρα το αργότερο τέσσερις (4) μέρες μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης (μεταξύ 7.30-8.30 π.μ.) και από εκεί παραλαμβάνονται από τα Σχολεία.

Για τις Τεχνικές Σχολές, θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Γραπτά Β΄ σειράς

Τα γραπτά της Β΄ σειράς των μαθημάτων απόλυσης θα μεταφέρονται καθημερινά στα Συντονιστικά Κέντρα, για τις περιόδους 11/5/2018 & 13/6/2018 – 18/6/2018. Για τη διόρθωσή τους, θα εργαστούν καθηγητές/τριες των Σχολείων που θα λειτουργούν ως Συντονιστικά Κέντρα. Συστήνεται να ληφθεί πρόνοια ώστε κάποιοι καθηγητές/τριες των Σχολείων αυτών να διορθώσουν ελαφρώς μικρότερο αριθμό γραπτών της Α΄ σειράς των μαθημάτων για σκοπούς απόλυσης μόνον.

Τα γραπτά της Β΄ σειράς των μαθημάτων του πλαισίου πρόσβασης θα παραμένουν στα Σχολεία που θα λειτουργούν ως Εξεταστικά Κέντρα Β΄ σειράς από τις 15/5/2018 μέχρι τις 12/6/2018. Η βαθμολόγηση των γραπτών αυτών θα γίνει από ένα (1) μόνο διορθωτή που υπηρετεί στο Εξεταστικό Κέντρο.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιο πάνω Συντονιστικά και Εξεταστικά Κέντρα δε διαθέτει καθηγητή/τρια μιας ειδικότητας όπως για οποιανδήποτε άλλη δυσκολία, ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου προβαίνει σε άλλες διευθετήσεις, σε συνεννόηση με συναδέλφους του άλλων Σχολείων και κυρίως αυτών από τα οποία προέρχονται οι υποψήφιοι.

Για την επιστροφή των γραπτών στα Σχολεία των υποψηφίων, τον έλεγχό τους, την αποκάλυψη των στοιχείων, την καταχώριση των βαθμών και τυχόν αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα ακολουθηθούν οι ίδιες διαδικασίες με αυτές των μαθημάτων που εξετάζονται μόνο για απόλυση.

Μαθήματα πλαισίου πρόσβασης

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, μετά το τέλος της εξέτασης οι δύο (2) ΒΔΑ΄ θα παραλαμβάνουν τα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων και θα τα μεταφέρουν στο Συντονιστικό Κέντρο. Τα τετράδια απαντήσεων θα παραδίδονται στον υπεύθυνο του Συντονιστικού Κέντρου, ο οποίος τα παραδίδει στον Ανώτερο Λειτουργό του ΥΠΠ σε δέσμες των πενήντα. Στη συνέχεια, με ευθύνη του Ανώτερου Λειτουργού του ΥΠΠ και του Υπευθύνου του Συντονιστικού Κέντρου, τα τετράδια απαντήσεων που περισσεύουν από τις δέσμες των πενήντα θα τοποθετούνται σε νέες δέσμες των πενήντα. Σημειώνεται ότι στο Βαθμολογικό Κέντρο μόνο μία (1) δέσμη μπορεί να έχει αριθμό μικρότερο των πενήντα τετραδίων απαντήσεων.

Μαζί με τα τετράδια απαντήσεων παραδίδονται στον Ανώτερο Λειτουργό του ΥΠΠ όλα τα σχετικά έντυπα:

α)    πρωτότυπα παρουσιολόγια,

β) πρωτότυπα έντυπα παραλαβής και παράδοσης γραπτών από κάθε Εξεταστικό Κέντρο,

γ)    έντυπο έκθεσης Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου.

Στη συνέχεια όλα τα γραπτά και τα πιο πάνω σχετικά έντυπα παραδίδονται από τον Ανώτερο Λειτουργό του ΥΠΠ στα εντεταλμένα πρόσωπα, για να μεταφερθούν κατευθείαν στο Συντονιστικό Βαθμολογικό Κέντρο Λευκωσίας.

Έντυπα πληρωμών Συγκέντρωση και αποστολή

Με τη λήξη κάθε εβδομάδας, κατά την περίοδο των Παγκύπριων Εξετάσεων, πρέπει να αποστέλλονται πλήρως συμπληρωμένα στην Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ τα έντυπα πληρωμών υπερωριών των επιτηρητών και των Υπευθύνων Εξεταστικών Κέντρων (συνοδευόμενα από αντίγραφο πρόσφατης μισθολογικής κατάστασης), έντυπα πληρωμών υπερωριών καθαριστριών και τα έντυπα πληρωμών οδοιπορικών για τους δικαιούχους. Τελευταία ημέρα για αποστολή των εντύπων της τελευταίας εβδομάδας είναι η 13η Ιουνίου 2018. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων από την Υπηρεσία Εξετάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η χωρίς καθυστέρηση πληρωμή των εμπλεκομένων. Έντυπα τα οποία θα αποσταλούν με ελλιπή στοιχεία δε θα λαμβάνονται υπόψη. Επισημαίνεται ότι στην Υπηρεσία Εξετάσεων θα σταλούν μόνο τα έντυπα πληρωμής που αφορούν τις εξετάσεις της Α΄ σειράς των εξεταζόμενων μαθημάτων Πρόσβασης. Όλα τα υπόλοιπα έντυπα πληρωμών θα σταλούν στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης (υπόψη κυρίου Λεόντιου Λεοντίου, τηλ. 22809514) μέχρι τις 19/6/2018.

Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Βαθμολόγηση τετραδίων απαντήσεων των εξεταζόμενων μαθημάτων του Πλαισίου Πρόσβασης

Λεπτομέρειες θα δοθούν στους βαθμολογητές με ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Οι σχετικές διαδικασίες περιγράφονται στον Νόμο 22(1)/2006, παρ. 9 – 10, Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2018, Τόμος Α΄, σελ. 10, σημ. 14.

Τονίζεται ότι η βαθμολόγηση των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα Λευκωσίας και Λεμεσού θα γίνεται μόνο σε μη εργάσιμο χρόνο. Επομένως, κανένας βαθμολογητής δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από το Σχολείο του για  να  εργαστεί  στο Βαθμολογικό Κέντρο. Μόνο μετά από αίτημα της Υπηρεσίας Εξετάσεων,  είναι δυνατόν να παραχωρηθεί σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις από τη Γ.Ε.Μ.Ε. ή τον Γ.Ε.Μ.Τ.Ε. αντίστοιχα άδεια για διόρθωση σε εργάσιμο χρόνο.

Βαθμολόγηση γραπτών μόνο για απόλυση

Για τη διόρθωση των γραπτών θα χρησιμοποιείται η βαθμολογική κλίμακα 1–100. Στην επιμέρους βαθμολογία μπορεί, όπου κρίνεται απαραίτητο, να χρησιμοποιείται και η μισή μονάδα (0,5). ‘Όταν η απάντηση σ’ ένα επιμέρους θέμα βαθμολογείται με μηδέν, το μηδέν να καταχωρείται (0), για να μη δίνεται η εντύπωση ότι το θέμα δε διορθώθηκε.

Η συνολική βαθμολογία του γραπτού με βάση την κλίμακα 1–100 να σημειώνεται επακριβώς (π.χ.77,5) και σε περίπτωση που η βαθμολογία περιέχει μισό, το μισό να λογίζεται υπέρ του/της μαθητή/τριας (να αναγράφεται π.χ. 77,5=78). Η συνολική βαθμολογία του γραπτού θα ανάγεται στο είκοσι (20), διαιρώντας τη συνολική βαθμολογία διά του πέντε (5). ‘Όταν η ανοιγμένη βαθμολογία περιέχει κλάσμα ίσο με τη μισή μονάδα και πάνω, η μισή μονάδα γίνεται μία (1), ενώ όταν περιέχει κλάσμα κατώτερο από τη μισή μονάδα, το κλάσμα χάνεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτερος βαθμός με τον οποίο βαθμολογείται ένα γραπτό είναι η μονάδα (1), δηλαδή γραπτά με συνολική βαθμολογία κάτω από 5/100 θα βαθμολογούνται με μονάδα (1).

Οι διορθωτές να καταχωρούν με απόλυτη ακρίβεια το σύνολο των μονάδων του γραπτού (να μη δίνουν χαριστικές μονάδες) και μετά να προχωρούν στην αναγωγή στο 20.

Κάθε γραπτό θα διορθώνεται από έναν (1) βαθμολογητή, ο οποίος θα αναγράφει ευδιάκριτα στο εξώφυλλο του γραπτού το όνομά του ολογράφως, το Σχολείο στο οποίο υπηρετεί και θα υπογράφει. Οι καθηγητές/τριες που εργάστηκαν ως αντικαταστάτες καθηγητών/τριών δε χρησιμοποιούνται ως βαθμολογητές. Οι Επιθεωρητές θα φροντίσουν ώστε οι βαθμολογητές να εξοικειωθούν έγκαιρα με τη διόρθωση των γραπτών.

Οδηγίες για διόρθωση των τετραδίων απαντήσεων των εξεταζόμενων μαθημάτων μόνο για σκοπούς απόλυσης

Οδηγίες για διόρθωση θα δοθούν στους ΣΒΔ. μόνο σε δύο (2) Συντονιστικά Κέντρα, στο Συντονιστικό  Κέντρο  Λευκωσίας (Λευκωσία, Λάρνακα/Αμμόχωστος)στις 8.30 π.μ. και στο Συντονιστικό Κέντρο Λεμεσού (Λεμεσός, Πάφος) στις 11.15 π.μ. την ημέρα της εξέτασης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του οικείου επιθεωρητή.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια απαντήσει σε περισσότερες από τις ζητούμενες ερωτήσεις, για σκοπούς βαθμολόγησης θα λογίζονται μόνο όσες απαντήσεις ζητούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και μάλιστα εκείνες που εμφανίζονται πρώτες στο γραπτό του/της   μαθητή/τριας.

Γενικά, για τη βαθμολόγηση των γραπτών πρέπει να τηρηθούν οι αρχές για ενιαία βαθμολογική πολιτική και αντικειμενική αξιολόγηση.

Εξυπακούεται ότι οι καθηγητές/τριες δεν πρέπει να ανακοινώνουν τους βαθμούς στους/στις μαθητές/τριες. Ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την πιστή εφαρμογή αυτής της οδηγίας.

Λάθος στην άθροιση των μονάδων ή παράλειψη διόρθωσης μέρους του τετραδίου απαντήσεων εξεταζόμενων μαθημάτων που είναι μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, μόλις παραλάβει από το Συντονιστικό Κέντρο τα τετράδια απαντήσεων του Σχολείου του και πριν από την αποκάλυψη των ονομάτων, τα ελέγχει με τη βοήθεια ομάδας ελέγχου. Αν διαπιστώσει λάθος στην άθροιση των επιμέρους μονάδων, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, παρουσιάζει το θέμα στον Καθηγητικό Σύλλογο, ο οποίος προβαίνει στη διόρθωση του αθροίσματος.

Αν διαπιστώσει παράλειψη διόρθωσης μέρους του γραπτού, αποστέλλει τα γραπτά, το ταχύτερο δυνατό, στη Γενική Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης για διόρθωση. Το ΥΠΠ μετά τη βαθμολόγηση θα αποκαλύπτει το όνομα του/της μαθητή/τριας και θα διαβιβάζει μέσω τηλεομοιότυπου, σε πρώτη φάση, το βαθμό του/της μαθητή/τριας στο Σχολείο. Στη συνέχεια θα αποστέλλει το γραπτό στο Σχολείο.

Τονίζεται εδώ ότι ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου πρέπει να λάβει πρόνοια ώστε μετά τον έλεγχο των τετραδίων απαντήσεων να γνωρίζει ποιος καθηγητής/τρια διενήργησε τον έλεγχο στο καθένα απ’ αυτά. Στο πίσω εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων υπάρχει ειδικός χώρος στον οποίο θα υπογράφει ο/η καθηγητής/τρια που διενεργεί τον έλεγχο γράφοντας και το όνομά του ολογράφως.

Για την αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων των τετραδίων απαντήσεων, οι Διευθυντές/ντριες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καθηγητές/τριες που έχουν παιδί στην αντίστοιχη τάξη.

Όσον αφορά την αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων των τετραδίων απαντήσεων των Αγγλικών, διευκρινίζεται ότι αυτά πρέπει να αποκαλύπτονται και στα δυο τετράδια της εξέτασης (γραπτού και ακρόασης-κατανόησης), για να επιβεβαιώνεται ότι αυτά ανήκουν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια.

Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις ή μη επιμελημένη επιτέλεση του έργου του διορθωτή, το ΥΠΠ θα επιβάλλει κυρώσεις.

Καταχώριση των βαθμών των γραπτών στις καταστάσεις βαθμολογίας

Οι Διευθυντές/ντριες να υιοθετήσουν τέτοιες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή μεταφορά των βαθμών στις καταστάσεις βαθμολογίας και στο βιβλίο Γενικού και Ειδικού Ελέγχου. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα  να  βεβαιώνουν  με  την υπογραφή τους την ορθή μεταφορά των βαθμών.

Αναβαθμολόγηση γραπτών των μαθημάτων που είναι μόνο για απόλυση

Αν, μετά τη λήξη των Παγκύπριων Εξετάσεων, ο/η Διευθυντής/ντρια επισημάνει τυχόν άδικη βαθμολόγηση σε βάρος μαθητών/τριών, υποβάλλει, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα τετράδια υποψηφίων στα οποία παρατηρήθηκε πρόβλημα στη βαθμολόγηση, αυτεπάγγελτα και με δική του ευθύνη, στον/στη Διευθυντή/ντρια του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης, για έλεγχο και αναβαθμολόγηση.

Ο/η Διευθυντής/ντρια υποβάλλει επίσης και οποιαδήποτε άλλα τετράδια απαντήσεων, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση από τον γονιό ή τον κηδεμόνα μαθητή/τριας, μέσα στην πιο πάνω προθεσμία.

Τονίζεται ότι για σκοπούς αναβαθμολόγησης υποβάλλονται τα πρωτότυπα τετράδια απαντήσεων και όχι αντίγραφα.

Για κάθε τετράδιο απαντήσεων που υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια για αναβαθμολόγηση, ύστερα από αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, καταβάλλοντας από τον αιτητή τα σχετικά τέλη που ορίζονται από το ΥΠΠ.

Μαζί με τα τετράδια απαντήσεων που στέλνονται στο ΥΠΠ για αναβαθμολόγηση, ο/η Διευθυντής/ντρια αποστέλλει στο Υπουργείο και τα εξής:

(ι)    Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

(ιι)  Αντίγραφο του εξεταστικού δοκιμίου.

(ιιι) Αναλυτική βαθμολογία (κατά τετράμηνα) σε όλα τα μαθήματα.

(ιν) Αντίγραφο    απόδειξης     είσπραξης     των     τελών     που    ορίζονται     από    το Υπουργείο.

(ν)  Τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις του/της.

Όλα τα τετράδια απαντήσεων για αναβαθμολόγηση αποστέλλονται στο ΥΠΠ (Γραφείο Γ.Ε.Μ.Ε.) ταυτόχρονα, αν είναι δυνατόν, και μέσα στην προθεσμία που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Tα τετράδια απαντήσεων να αποστέλλονται με καλυμμένα τα ονόματα. Οι καταστάσεις αναλυτικής βαθμολογίας των τετραμήνων να επισυνάπτονται στο γραπτό, αλλά να μη φέρουν το όνομα του/της μαθητή/τριας και του Σχολείου.

Βαρύτητα βαθμού Παγκύπριων Εξετάσεων Εξαγωγή αποτελεσμάτων – Απόλυση

Εφαρμόζονται οι ισχύοντες Κανονισμοί Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Δειγματοληπτικός έλεγχος διορθωμένων γραπτών

Οι οικείοι Επιθεωρητές θα ελέγξουν δειγματοληπτικά τη διόρθωση των τετραδίων απαντήσεων δοκιμίων των μαθητών που εξετάζονται μόνο για σκοπούς απόλυσης, περιλαμβανομένων και αυτών της Β΄ σειράς.

Υλικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι εξεταζόμενοι

Αναφέρονται στις οδηγίες προς τους υποψηφίους, τις οποίες τους αποστέλλει η Υπηρεσία Εξετάσεων, καθώς και σε παραγράφους που αναφέρονται σε συγκεκριμένα μαθήματα στην παρούσα εγκύκλιο (για τα μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης).

Δελτία Υποψηφίων

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων, θα δώσει σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα ηλεκτρονικό αρχείο (ψηφιακό δίσκο) με τα δελτία των υποψηφίων, τα παρουσιολόγια και τις οδηγίες που αφορούν στη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων.

Νόμος που  προνοεί  για  τη  διεξαγωγή  των  Παγκύπριων  Εξετάσεων  (Ν. 22(1)/2006)

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες και όλοι οι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων να μελετήσουν προσεκτικά τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2006 (Παράρτημα Πρώτο, Νομοθεσία – Μέρος Ι, Αριθμός 4074, σσ 547- 573), καθώς και τον Τροποποιητικό Νόμο 51 (1) του 2007. Και οι δύο Νόμοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (Νομοθεσία) του ΥΠΠ.

Επισυνάπτονται τα πιο κάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα 1 Οδηγίες Εξέτασης του Ελεύθερου Προοπτικού Σχεδίου

Οδηγίες Εξέτασης του Αρχιτεκτονικού – Τεχνικού Σχεδίου και του Σχεδίου Ειδικότητας

Οδηγίες Εξέτασης του μαθήματος Γραφικές Τέχνες Λυκείων

Οδηγίες Εξέτασης του μαθήματος Γραφικές Τέχνες Τεχνικών Σχολών

Οδηγίες Εξέτασης του μαθήματος Θέματα Τέχνης

Παράρτημα 2 Οδηγίες Εξέτασης του μαθήματος Θέματα Μουσικής
Παράρτημα 3,

Παράρτημα 3α

Οδηγίες  Διόρθωσης  δοκιμίων  του  μαθήματος  Δίκτυα  –  CISCO,

Εφαρμογές Πληροφορικής

Παράρτημα 4 Οδηγίες Εξέτασης Γλωσσών
Παράρτημα 5 Πρόγραμμα Παγκυπρίων Εξετάσεων Μαθημάτων μόνο για Απόλυση
Παράρτημα 6 Πρόγραμμα Β΄ Σειράς Μαθημάτων μόνο για Απόλυση