ΟΕΛΜΕΚ: «Δεν θα γίνει αποδεκτή η πρόταση του Υπουργείου για απαλλαγές!»

Άδικη και άστοχη» χαρακτηρίζει η ΟΕΛΜΕΚ την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να μειώσει τον χρόνο των «απαλλαγών», τονίζοντας ότι μια τέτοια πρόταση «δεν θα γίνει αποδεκτή», αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο της λήψης μέτρων. Την ξεκάθαρη εναντίωσή της παραθέτει η οργάνωση των καθηγητών με επιστολή της στον Οίκο Ernst & Young, ο οποίος μελετά τον εξορθολογισµό της αξιοποίησης του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Η ΟΕΛΜΕΚ μέσω αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων περιγράφει το εξωδιδακτικό έργο των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι εκείνο λαμβάνει ήδη λιγότερο χρόνο συγκριτικά με τις πραγματικές ανάγκες που παρουσιάζουν οι σχολικές μονάδες, ενώ δεν παραλείπει να διασαφηνίσει πως αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής-διαπαιδαγωγικής αλλά και διοικητικής διαδικασίας, που προβλέπεται από την Πολιτεία.


Τη διαφωνία της στην επιστολή της γενικής διευθύντριας του υπουργείου εκφράζει η οργάνωση των καθηγητών, υποδεικνύοντας πέντε σημεία.

Όπως εξηγεί η οργάνωση:

Πρώτο, «δεν αποδέχεται ότι υπάρχουν “απαλλαγές που θα μπορούσαν να μειωθούν ή να καταργηθούν”. Αντιθέτως, θεωρεί ότι ο χρόνος που παραχωρείται στους εκπαιδευτικούς για την άσκηση συμπληρωτικών προς το διδακτικό τους έργο καθηκόντων είναι κατά πολύ λιγότερος από τον πραγματικό χρόνο που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων αυτών, τα οποία καθορίζονται επακριβώς από την Υπηρεσία, αλλά και προκύπτουν από συγκεκριµένες οδηγίες, εγκυκλίους και δράσεις, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Πολιτείας».

Δεύτερον, η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί απαράδεκτο ότι «αναφορικά µε τον χρόνο που παραχωρείται σε εκπαιδευτικούς για συμπληρωτικά προς το διδακτικό τους έργο καθήκοντα, περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις που δεσμεύουν το κράτος. Εξίσου απαράδεκτο θεωρούμε και το γεγονός ότι συγκεκριμένες και πάλι κατηγορίες, που αφορούν διδακτικά ή και διοικητικά καθήκοντα, θα πρέπει να τεκμηριωθούν, παρόλο που αυτά είναι σαφώς κατοχυρωμένα από πρόνοιες των Σχεδίων Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών λειτουργών».

Τρίτον, υποδεικνύεται ότι «το υπουργείο όφειλε να γνωρίζει πως για όλες τις κατηγορίες παραχώρησης χρόνου υπάρχουν αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων ή και υπουργών Παιδείας». Ταυτόχρονα ότι «κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες που αναφέρονται στη χαρτογράφηση του πλαισίου παραχώρησης χρόνου στους καθηγητές άπτονται των εργασιακών σχέσεων για τις οποίες ακολουθείται στην Κύπρο ανάλογη πρακτική, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς».

Τέταρτον, «Το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό έργο που επιτελείται καθώς και ο αντίστοιχος φόρτος εργασίας που αυτό απαιτεί δεν μπορούν να αποτιμώνται µε μετρήσιμα και οικονομικίστικης λογικής κριτήρια, που τίθενται για οποιανδήποτε άλλη κατηγορία υπαλλήλων», τονίζει η οργάνωση και διασαφηνίζει πως ο χρόνος που απαιτείται για διδακτικό και εξωδιδακτικό έργο δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται για οποιανδήποτε άλλη εργασία και συνεπώς δεν μπορεί να συγκρίνεται µε εργασιακά δεδομένα δημοσίων ή άλλων υπαλλήλων, αφού εδώ υπηρετείται το δικαίωμα κάθε παιδιού για δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση.

Πέμπτον, η ΟΕΛΜΕΚ κάνει για μια ακόμη φορά κριτική στον όρο «απαλλαγές» που χρησιμοποιείται από το υπουργείο, ώστε να προσδιοριστεί ο χρόνος που παραχωρείται στους εκπαιδευτικούς για την εκτέλεση του εξωδιδακτικού τους έργου.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Με βάση τα στοιχεία, η οργάνωση των καθηγητών επισημάνει συμπαραστατικά πως ο χρόνος εργασίας των εκπαιδευτικών µειώνεται, όπως και των δηµοσίων υπαλλήλων, ανάλογα με την αύξηση των χρόνων υπηρεσίας τους. Σημειώνοντας παραπέρα πως «Ο βιολογικός παράγοντας, που αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, λαµβάνεται υπόψη σε όλη τη Δηµόσια Υπηρεσία». Σχετικά με αυτό σημειώνεται ακόμη πως «η µείωση του εργάσιµου χρόνου των υπαλλήλων στη Δηµόσια Υπηρεσία γίνεται µε γρηγορότερους ρυθµούς από ό,τι στην εκπαιδευτική υπηρεσία».

Επιπλέον αναφέρονται και δύο ποιοτικοί παράγοντες. Πρωτίστως ότι «θα πρέπει να συνυπολογιστεί πως µία διδακτική περίοδος αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δύο ώρες προετοιµασίας για τη διδασκαλία, το υλικό που δίνεται στους µαθητές και την αξιολόγησή τους (ασκήσεις, διαγωνίσµατα, εκθέσεις στα Ελληνικά και τις ξένες γλώσσες)». Ενώ τέλος γίνεται αναφορά στο ωράριο διδασκαλίας των καθηγητών της Κύπρου, το οποίο, όπως αναφέρεται, βρίσκεται στον µέσο όρο της Ευρώπης. Μάλιστα σημειώνεται επί αυτού, «σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούνται ότι έχουν πετυχηµένα συστήµατα εκπαίδευσης, το ωράριο διδασκαλίας είναι χαµηλότερο από αυτό των καθηγητών της Κύπρου, όπως για παράδειγµα στη Γαλλία».

Προτάσεις για αξιοποίηση καθηγητών

Εκείνο που προτείνει η ΟΕΛΜΕΚ είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν χρόνια υπηρεσίας και ως εκ τούτου διαθέτουν εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές εµπειρίες θα πρέπει να αξιοποιούνται ποικιλότροπα από τις σχολικές µονάδες. Για παράδειγμα ως µέντορες των νεότερων καθηγητών, διδάσκοντας µαθηµάτα που θα παρακολουθούν νέοι καθηγητές, διαθέτοντας στους νέους συναδέλφους βοηθητικό υλικό, διαγωνίσµατα, ασκήσεις, σηµειώσεις, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις µαθηµάτων και άλλο οπτικοακουστικό υλικό κ.ά. Παραπέρα να συµµετέχουν και αναλαµβάνουν το βάρος της διοργάνωσης των μαθητικών συνεδρίων, να αναλαµβάνουν, ως πιο έµπειροι, πιο ενεργό ρόλο στις διάφορες Επιτροπές που λειτουργούν στο σχολείο αλλά και την καθοδήγηση των µαθητών για εθελοντική συµµετοχή στους δεκάδες διαγωνισµούς του Υπουργείου Παιδείας αλλά και σε εργασίες και δραστηριότητες που αφορούν στη διδυµοποίηση του σχολείου τους µε σχολεία της Ελλάδας ή άλλων χωρών.

Παρουσίαση των εξωδιδακτικών δράσεων

Όπως αναλυτικά συντάσσει η ΟΕΛΜΕΚ στην έκθεση «Εξωδιδακτικό έργο των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης», υπάρχουν 38 λειτουργίες ή και αρμοδιότητες, που απαιτούν χρόνο έξω από τη διαδικασία διδασκαλίας. Οι δράσεις εκείνες, παραμένουν άλλες φορές παιδαγωγικής και ουσιαστικής σημασίας για τον μαθητή, ενώ άλλες φορές αναγκαίες και προπαρασκευαστικές για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη διεξαγωγή του μαθήματος. Μέσα από την έκθεση, η ΟΕΛΜΕΚ φαίνεται να επιζητά τη στοιχειοθέτηση του εξωδιδακτικού χρόνου «αλλά και την ανάδειξη νέων αναγκών». Σύμφωνα με την έκθεση παρατίθεται πως οι απαλλαγές αφορούν τα εξής:

 • Συνδικαλιστή δράση της ΟΕΛΜΕΚ και εκπαιδευτικών οργανώσεων.
 • Ετοιμασία Ωρολόγιου Προγράμματος.
 • Μαθητικές εκδόσεις περιοδικών ή εφημερίδας.
 • Εξωδιδακτικό έργο φιλολόγων.
 • Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από μαθητές.
 • Υπεύθυνο τμήματος.
 • Υπεύθυνο αίθουσας Ιστορίας σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές.
 • Υπεύθυνο βιβλιοθήκης (Δευτεροβάθμια).
 • Υπεύθυνο αίθουσας Γλωσσών σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές.
 • Προετοιµασία εργαστηρίων Φυσικής και Χηµείας σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, και Βιολογίας στο Λύκειο.
 • Συντήρηση Υπολογιστών.
 • Μάθηµα Δίκτυα (CISCO).
 • Ολυµπιάδες Μαθηµάτων στο Λύκειο.
 • Ετοιµασία χορωδίας ή άλλων µουσικών δρώµενων.
 • Συντονιστές αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Αθλητικά απογεύµατα.
 • Διευκολύνσεις μητρότητας.
 • Ειδική σειρά μαθηµάτων βοηθών διευθυντών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Πρακτικά καθηγητικού συλλόγου.
 • Προγράμματα ΔΡΑΣΕ, «Χρυσοπράσινο Φύλλο», GLOBE, «ΕΥ ΖΗΝ», «ΕΔΣΠΥ», Νέοι Δηµοσιογράφοι για το Περιβάλλον, SEMEP, Οικολογικά Σχολεία
 • Συντονισµό ειδικοτήτων σε Τεχνικές Σχολές.
 • Συντονιστές προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής/Αγωγής Υγείας.
 • Εξατάξια σχολεία.
 • Διοικητικά (ανάληψη καθηκόντων δ/ντή).
 • Επόπτες μουσικών και αθλητικών σχολείων.
 • Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που τοποθετούνται στα Αθλητικά Σχολεία για προπόνηση των αθλητών – µαθητών.
 • Μείωση διδακτικών περιόδων εκπαιδευτικών

Πηγή: Φιλελεύθερος/Δέσποινα Ψύλλου

Αρέσει σε %d bloggers: