Οργάνωση και διεξαγωγή της αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Σε όλα τα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα, στο πλαίσιο της προφορικής αξιολόγησης, θα γίνεται μόνο μία (1) εικοσάλεπτη βαθμολογητέα, προειδοποιημένη άσκηση. Η εικοσάλεπτη βαθμολογητέα γραπτή άσκηση θα πρέπει να στηρίζεται στο μάθημα της προηγούμενης ημέρας-διδακτικής συνάντησης.
 2. Στο πλαίσιο της προφορικής αξιολόγησης, προτρέπονται οι καθηγητές/καθηγήτριες να αναθέτουν μέχρι δύο (2) project το τετράμηνο στο σύνολο όλων των μαθημάτων. Νοείται ότι στα μαθήματα που οι μαθητές/μαθήτριες θα κάνουν project δεν θα έχουν εικοσάλεπτη άσκηση.
 3. Σε όλα τα μαθήματα (εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα) στο πλαίσιο της γραπτής αξιολόγησης οι μαθητές/τριες θα εξετάζονται σε μόνο ένα (1) γραπτό προειδοποιημένο διαγώνισμα διάρκειας μέχρι 45 λεπτά.
 4. Οι μαθητές/τριες θα έχουν σε μία ημέρα μόνο ένα (1) γραπτό προειδοποιημένο διαγώνισμα διάρκειας μέχρι 45 λεπτά ή μέχρι δύο (2) εικοσάλεπτες γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις.
 5. Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών θα γίνεται:
  • Α. Προφορική Αξιολόγηση:
   Μία (1) εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη).
  • Β. Γραπτή Αξιολόγηση:
   • Μία (1) γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι σαράντα πέντε λεπτά (45΄) στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
   • Μία (1) γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι ενενήντα λεπτά (90΄) στη Νέα Ελληνική Γλώσσα, η οποία θα περιλαμβάνει αδίδακτο κείμενο και παραγωγή επικοινωνιακού λόγου.
 6. Μαθήματα Μουσικής, Τέχνης και Φυσικής Αγωγής: Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούν τους/τις μαθητές/τριες βάσει του ποσοστού 40% της γραπτής αξιολόγησης και 60% της προφορικής αξιολόγησης. Οι Επιθεωρητές των πιο πάνω μαθημάτων θα προβούν σε όλες τις δυνατές ρυθμίσεις ώστε η αξιολόγηση να περιλαμβάνει δημιουργικές και πρακτικές εργασίες – δραστηριότητες.
 7. Θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος που θα αφορά στα θέματα των απουσιών κατά τη διάρκεια της γραπτής αξιολόγησης τετραμήνων.