Παγκύπρια Ολυμπιάδα Χημείας 2018-2019 για την A΄ και Β΄ τάξη Λυκείου

Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός της 19ης Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2019 για την Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου, ο οποίος διοργανώνεται από την Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και για τις δύο τάξεις την Κυριακή 07 Απριλίου 2019, στις 10:00 πμ. Η εξέταση θα έχει διάρκεια 2 ώρες για την Α΄ τάξη και 3 ώρες για τη Β΄ τάξη.


ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/τριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων που έχουν βαθμό  τουλάχιστον 18, το πρώτο τετράμηνο, στη Χημεία και έχουν καταβάλει το ποσό των 8 (οκτώ) ευρώ στον/ην καθηγητή/τρια τους.

2. Διαδικασία επιλογής μαθητών Διακρίσεις Βραβεύσεις

Από το διαγωνισμό της Α’ τάξης, οι δύο (2) πρώτοι αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστήμης EUSO 2019, μαζί με 2 μαθητές/τριες που θα επιλεγούν από το διαγωνισμό στη Φυσική και 2 μαθητές/τριες που θα επιλεγούν από το διαγωνισμό στη Βιολογία, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

 • θα είναι κάτω των 16 ετών το Δεκέμβριο του 2019
 • θα επιλέξουν το μάθημά της Χημείας στη Β΄ τάξη και
 • θα εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για συμμετοχή της ομάδας της Κύπρου.

Σε περίπτωση που θα ισοβαθμήσουν περισσότεροι από τρεις (3) μαθητές/τριες στην πρώτη (1η) θέση ή δύο (2) ή περισσότεροι στη μαθητές/τριες στη δεύτερη (2η) θέση, τότε αυτοί/ες θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε δύο (2) ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, σε ημερομηνία και χώρο που θα καθοριστούν αργότερα, εκτός αν οι ισοβαθμήσαντες συμφωνήσουν σε διενέργεια κλήρωσης.

Οι μαθητές/τριες που θα επιλεγούν, έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν, κατά τους πρώτους μήνες του 2020, μαθήματα Χημείας στο επίπεδο και ύλη της EUSO. Σε περίπτωση που κάποιος/α, από τους δύο ή και οι δύο δεν θα έχει/ουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων, θα αντικατασταθεί/ούν από τους/τις πρώτους/ες επιλαχόντες/ούσες.

Από το διαγωνισμό της Β΄ τάξης οι πρώτοι είκοσι (20) αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ φάση της Ολυμπιάδας, που έχει ως σκοπό την επιλογή της τετραμελούς ομάδας που θα αντιπροσωπεύσει την Κύπρο στην 52η  Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας του 2020.

Απονέμονται κατά σειράν επιτυχίας 1ο και 2ο χρηματικό βραβείο. Τα βραβεία αυτά μπορούν να μοιραστούν σε περισσότερους από ένα μαθητή/τρια.

Από κάθε τάξη, θα βραβευθεί το 15% των διαγωνιζόμενων. Αναλυτικά, ανάλογα με τη βαθμολογία, θα απονεμηθούν 2% χρυσά, 3% αργυρά, 4% χάλκινα μετάλλια συμπεριλαβανομένου τιμητικού διπλώματος, καθώς επίσης και 6% έπαινοι.

Σε όλους τους μαθητές/τριες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στο διαγωνισμό και αναμνηστικό.

3. Εξεταστέα ύλη

Α’ τάξη Λυκείου:

Η ύλη όπως καθορίζεται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, μέχρι και την ενότητα Οργανική Χημεία (Εισαγωγή – Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων, Αλκάνια και Αλκένια).

Β τάξη Λυκείου:

Η ύλη όπως καθορίζεται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, μέχρι και την ενότητα ποσοτική ανάλυση (οξυμετρία-αλκαλιμετρία).

Και για τις δύο τάξεις να γίνεται παραπομπή στην ιστοσελίδα:  http://chem.schools.ac.cy/index.php/el/chimeia/analytiko-programma Αναλυτικό πρόγραμμα. Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας

 • Όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις που αναφέρονται στους δείκτες για κάθε τάξη.
 • Η γραφή χημικών τύπων, η ονοματολογία και η χρήση του περιοδικού πίνακα όπως διδά- χθηκαν στο γυμνάσιο αποτελούν προαπαιτούμενη απαραίτητη γνώση και για τις δύο τάξεις.

4. Εξεταστικό ΔοκίμιοΒαθμολόγηση

Για τα εξεταστικά δοκίμια της Α’ τάξης Λυκείου και της Β’ τάξης Λυκείου ισχύουν τα εξής:

 • Το Α΄ Μέρος θα περιλαμβάνει τριάντα (30) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με μία (1) μονάδα.

Κάθε αναπάντητη ερώτηση βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες.

Για κάθε λανθασμένη απάντηση θα αφαιρούνται  (0,25) της μονάδας.

 • Το Β΄ Μέρος θα αποτελείται από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με συνολική βαθμολογία εβδομήντα (70) μονάδων.

Τα αποτελέσματα των Ολυμπιάδων είναι οριστικά και τελεσίδικα και δεν επιτρέπεται η επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση οποιουδήποτε γραπτού.

5. Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, στους καθηγητές/τριες τους, καταβάλλοντας και το σχετικό αντίτιμο συμμετοχής. Οι καθηγητές/τριες αφού πάρουν όλες τις συμμετοχές των μαθητών τους, θα συμπληρώσουν ένα έντυπο για κάθε σχολείο, σύμφωνα με το παρακάτω εικονικό έντυπο:

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής Μαθητών για την Ολυμπιάδα Χημείας Λυκείων 2019

Επίθετο Όνομα Σχολείο Επαρχία Ταυτότητα
Γεωργίου Γιώργος Λύκειο ………………. Λευκωσία 99999999

 

Το συμπληρωμένο έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Το συνολικό ποσό ανά σχολείο μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, χωρίς χρέωση, στο λογαριασμό της ΠΕΕΧ με αριθμό IBAN: CY89002001250000000100142000. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης μαζί με αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής να παραδίδεται στους Επαρχιακούς Συντονιστές/στριες.

Επισημάνσεις:

 • Το πιο πάνω έντυπο συμπληρώνεται στην
 • Γίνεται ξεχωριστός κατάλογος για την Α΄ και Β΄ Λυκείου
 • Τα ονόματα αναγράφονται με μικρά (ΟΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) γράμματα.
 • ΟΛΑ τα ονόματα, ανεξαρτήτως καταγωγής, θα γράφονται με Ελληνικούς χαρακτήρες.Τονίζεται ότι οι µαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος στην Ολυμπιάδα θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, να έχουν μαζί τους το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, πέννες χρώματος μπλε και μη προγραμματιζόμενη υπολογιστική μηχανή.

6. Γενικές Πληροφορίες για το διαγωνισμό

Το γενικό συντονισμό για το διαγωνισμό θα έχει ο Γενικός Συντονιστής Ολυμπιάδων Χημείας καθηγητής Γιώργος Μηλιώτης (τηλ. 97868811).

Tα εξεταστικά κέντρα και οι Συντονιστές/τριες κατά επαρχία είναι:

Λευκωσία. Εξεταστικό κέντρο:  Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’- Δασούπολη
Συντονιστές
 • Ειρηναίος Κορομίας, Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄- Δασούπολη, τηλ. 99646895
 • Λένα Κύζα Πογιατζιή, Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄- Δασούπολη, τηλ. 99454491
 • Ανδρέας Χατζηστυλλής, Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας, τηλ. 99689193
Λεμεσός. Εξεταστικό κέντρο: Λύκειο Λινόπετρας
Συντονιστές
 • Αντώνης Ανδριάς, Λύκειο Λινόπετρας, τηλ. 99422069
 • Τασούλα Μουλλωτού, Περ. Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου, τηλ.  99612118
 • Μαρία Τσιερκέζου,  Περ. Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου, τηλ.  99069875
Λάρνακα. Εξεταστικό κέντρο: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας
Συντονιστές
 • Θεοχαρούλα Τουμαζή, Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, τηλ. 99537088
 • Άντρη Πέτρου, Λύκειο Αραδίππου, τηλ. 99461110
 • Παναγιώτης Καΐλης, Λύκειο Βεργίνας, τηλ. 99400855
Ελεύθερη Αμμόχωστος. Εξεταστικό κέντρο: Λύκειο Παραλιμνίου
Συντονιστές
 • Κωνσταντίνος  Κωνσταντίνου, Λύκειο Παραλιμνίου, τηλ. 99449579
 • Φρίξος Μιχαηλίδης, Λύκειο Κοκκινοχωρίων, τηλ. 99440425
Πάφος. Εξεταστικό κέντρο: Λύκειο Αγίου Νεοφύτου
Συντονιστές
 • Καλλιόπη Ζαχαρίου, Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, τηλ. 99529361
 • Τροοδία Πίτρου Περικέντη, Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, τηλ. 99353697

Αρέσει σε %d bloggers: