Σημαντικές πληροφορίες για τους πρωτοετείς σε ΑΑΕΙ και ΤΕΙ 

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (YΠΠ) πληροφορεί το κοινό ότι τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας έχουν ανακοινωθεί σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους, αφού πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ο οποίος βρίσκεται στην 1η σελίδα (Σημείο 1), της αίτησης για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας και τα τέσσερα (4) αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο- Μητρώνυμο), όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί από τους ίδιους, στην αίτηση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Επίσης, μπορούν να συνδεθούν με την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και μέσω της αρχικής ιστοσελίδας του ΥΠΠ της Κύπρου: www.moec.gov.cy


Οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να εκτυπώσουν και να φυλάξουν τα αποτελέσματά τους.

Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας το 2015 και 2016 θα αρχίσουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, αφού μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εγγραφή τους. Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία (ή την ιστοσελίδα) της Σχολής/Τμήματος που έχουν εξασφαλίσει θέση, ώστε να έχουν ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη μέρα και την ώρα που μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους, όπως και με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για τυχόν αλλαγές επί της διαδικασίας των εγγραφών.

Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η θέση τους θα κρατηθεί αυτόματα, ώστε να φοιτήσουν στη Σχολή/Τμήμα επιτυχίας τους αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, οφείλουν να εγγραφούν στη Σχολή/Τμήμα που εξασφάλισαν θέση παρουσιάζοντας, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετική βεβαίωση από το Στρατολογικό Γραφείο της επαρχίας τους. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος εάν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους απ΄ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Η εγγραφή υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μπορεί να γίνει και με εξουσιοδότηση. Όσοι θα εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπό τους για την εγγραφή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση της υπογραφής τους από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) της Ελλάδας που αφορά στην κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών, στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι φοιτητές, (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ_ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ_2017.pdf) για εγγραφή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ θα χρειαστούν τα πιο κάτω έγγραφα, τα οποία πρέπει προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους: 

Τα έγγραφα που ακολουθούν, 1 μέχρι 5, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία APOSTILLE περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β΄.

(1) Πρωτότυπος Τίτλος Απόλυσης (Απολυτήριο ή Αποδεικτικό Απόλυσης) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου. 

Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

(2) Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ. 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 και 2017 κατέχουν ήδη Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης που φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 θα πρέπει να προσέλθουν, μετά την Δευτέρα 28/8/2017, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα, στα πιο κάτω Γραφεία, ανάλογα με την επαρχία στην οποία είχαν υποβάλει την αίτησή τους, για να παραλάβουν νέες Βεβαιώσεις Γενικού Βαθμού Πρόσβασης που φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.


Επαρχία Υποβολής Αίτησης για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ 2015

Γραφείο Παραλαβής
Βεβαίωσης Γενικού Βαθμού Πρόσβασης

Λευκωσία

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
Γραφεία Υπηρεσίας Εξετάσεων, Λευκωσία
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434, Τηλ.: 22806360

Λεμεσός

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού
Αγίας Φυλάξεως 238, Μέγαρο Άννα, 2ος Όροφος, Λεμεσός
Τηλ.: 25820882

Λάρνακα

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας – Αμμοχώστου
Λεωφ. Ελευθερίας 65, Ακίνητα Oικονόμου, 1ος Όροφος, Αραδίππου, 
Τηλ. 24813239

Αμμόχωστος

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας – Αμμοχώστου
Λεωφ. Ελευθερίας 65, Ακίνητα Oικονόμου, 1ος Όροφος, Αραδίππου, 
Τηλ. 24813239

Πάφος

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη, Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, Κτίριο Δ΄, Γραφείο 221, Πάφος, Τηλ.: 26804530/527(3) Οι συμμετέχοντες στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, χρειάζονται βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής Αρχής (Έντυπο Π3), από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν, μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το ΥΠΕΘ της Ελλάδας, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα, στη Γραμματεία του σχολείου αποφοίτησής τους για να παραλάβουν το ΕΝΤΥΠΟ Π3. 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 και 2016, ΔΕΝ χρειάζονται το ΕΝΤΥΠΟ Π3, διότι εμπίπτουν σε διαφορετική νομοθεσία και κατέχουν ήδη το Έντυπο Π1 από το οποίο προκύπτει ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο (σύμφωνα με το τι ίσχυε για τους επιτυχόντες του 2015 και 2016).

Τα Έντυπα Π1 και Π3 επικυρώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

(4) Βεβαίωση που να δείχνει την υπηκοότητα του υποψηφίου και την καταγωγή των γονέων του.

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευθούν την εν λόγω Βεβαίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη -ΚΕΠ- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

Επισημαίνεται ότι, βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, για να επιτραπεί από τα ΑΑΕΙ Ελλάδας εγγραφή στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας των υποψηφίων απαιτείται Βεβαίωση στην οποία να καταδεικνύεται σαφώς ότι «ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει ή της χώρας της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης».

(5) Οι άρρενες επιτυχόντες των ετών 2015 ή 2016, που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, πρέπει, να παρουσιάσουν για την εγγραφή τους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας και τη σχετική βεβαίωση απόλυσης από το στρατό, η οποία να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. 

(6) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση για τους επιτυχόντες των ετών 2015, 2016 και 2017, εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ και δόθηκε στους υποψηφίους.

(7) Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.
Πιστοποιούνται από τον αρμόδιο κοινοτάρχη είτε από πιστοποιούντα υπάλληλο.

(8) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου. 
Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή τα ΚΕΠ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ APOSTILLE

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής με αριθμό 1 μέχρι 5, ΕΚΤΟΣ από τα 6, 7 και 8, πρέπει να φέρουν την επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των δημοσίων εγγράφων (APOSTILLE) θα γίνεται στα πιο κάτω σημεία: 

1. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφ. Αθαλάσσας 125, Λευκωσία (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 15:00)
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ΚΕΠ Λεμεσού – 1ος όροφος (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 15:00)
3. ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)
4. ΚΕΠ Λευκωσίας 2 (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)
5. ΚΕΠ Αμμοχώστου (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)
6. ΚΕΠ Λάρνακας (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)
7. ΚΕΠ Πάφου (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)

Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της επιβεβαίωσης της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των διαφόρων εγγράφων (APOSTILLE), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι:
(α) να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους,
(β) να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 από το Ταχυδρομείο.

Γ. Τονίζεται ότι δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων. 

Δ. Τέλος, τονίζεται ότι για σκοπούς ταχείας εξυπηρέτησης των πολιτών και αποφυγής ταλαιπωρίας, έχουν γίνει διευθετήσεις ώστε οι υποψήφιοι να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα έγγραφα στην επαρχία τους και να μην είναι αναγκαία η μετάβασή τους στα κεντρικά γραφεία των εμπλεκομένων υπηρεσιών. 

Παράλληλα, αποκεντρώθηκε η παροχή της υπηρεσίας Apostille και φέτος παρέχεται και στα ΚΕΠ κάθε επαρχίας, ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται από τον κάθε υποψήφιο στην οικεία επαρχία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434, Κτίριο Α΄, Γραφείο 401
Τηλ.: 22800642
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού
Αγίας Φυλάξεως 238, Μέγαρο Άννα, 2ος Όροφος, Λεμεσός
Τηλ.: 25820882
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας – Αμμοχώστου
Λεωφ. Ελευθερίας 65, Ακίνητα Oικονόμου, 1ος Όροφος, Αραδίππου, 
Τηλ. 24813239
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη, Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, Κτίριο Δ΄, Γραφείο 221, Πάφος
Τηλ.: 26804530/527
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΚΕΠ Λευκωσίας 1
Οδός Γεωργίου Σεφέρη, 2415 ΄Εγκωμη
Τηλ.: 22446686 Φαξ.:22315141
email: [email protected]
ΚΕΠ Λευκωσίας 2
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 36, 1065 Λευκωσία
Τηλ.:22419191 Φαξ: 22419189
email: [email protected]
ΚΕΠ Λεμεσού 
Οδός Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός
Τηλ.: 25829129 Φαξ.:25305033
email:[email protected]
ΚΕΠ Αμμοχώστου
Οδός Ελευθερίας 83, 5380 Δερύνεια
Τηλ.:23300300 Φαξ.:23300302
email:[email protected]
ΚΕΠ Λάρνακας
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 42, 6051 Λάρνακα
Τηλ.: 24815555 Φαξ.:24815556
email:[email protected]
ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς
Οδός Ευαγόρα Παλλικαρίδη 1, 
8820 Πόλη Χρυσοχούς
Τηλ.:26821888 Φαξ.:26821894
email:[email protected]
ΚΕΠ Πάφου 
Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 62, 8021 Πάφος
Τηλ.:26822400 Φαξ.:26948686
email:[email protected]
ΚΕΠ Πελενδρίου
Οδός Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 70, 
4878 Πελένδρι
Τηλ.:25813400
email:[email protected]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ


ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Οδός Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία
Τηλ.:22804304
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ
Οδός Νικοδήμου Μυλωνά 5, 8046 Πάφος
Τηλ.:26801144 Φαξ:26801204
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Λεωφ. Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός
Τηλ.:25806451 Φαξ.:25305057
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Οδός Σωτήρας 71, 5286 Παραλίμνι
Τηλ.:23200900 Φαξ.:23829102
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Οδός Ηνωμένων Εθνών, 6301 Λάρνακα
Τηλ.:24801877 Φαξ:24801833
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ηνωμένων Εθνών 22, 6304 Λάρνακα
Τηλ.:24801002 Φαξ.:24304272
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΧΟΥ
Γρίβα Διγενή 11, 2831 Ευρύχου 
Τηλ.: 22870569 Φαξ: 22932596