Σκέψεις για μη διενέργεια Κυβερνητικών Εξετάσεων για το 2018

Παγκύπριες Εξετάσεις

Η εκτελεστική εξουσία εξετάζει κατά πόσο θα προωθηθεί νομοσχέδιο για ανανέωση των προσωρινών διατάξεων για μη διενέργεια των κυβερνητικών εξετάσεων και για το 2018 και των ειδικών διατάξεων πλήρωσης θέσεων που τυχόν θα αποπαγοποιηθούν το 2019.

Σύμφωνα με επιστολή του υπουργείου οικονομικών, οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόστηκαν για την πλήρωση των θέσεων που αποπαγοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και θα ισχύσουν και για την πλήρωση των θέσεων που είναι ήδη ενώπιον της βουλής προς αποπαγοποίηση.


Η ανανέωση τους εξετάζεται, ενόψει του ότι η πολιτική της αποπαγοποίησης των προσλήψεων δεν έχει αρθεί.

Ως γνωστό, η κυβέρνηση προώθησε στη βουλή την έγκριση του υπουργικού για αποπαγοποίηση 740 θέσεων στο δημόσιο, κυρίως, τομέα.

Στις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη, όπως σημειώνεται, έχει βαρύτητα ο αριθμός και το είδος των θέσεων που αποπαγοποιούνται, κατά πόσο εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής των περί αξιολόγησης υποψηφίων νόμων όπου ισχύει η γενική κυβερνητική εξέταση σε σχέση με το κόστος/όφελος που θα προκύψει τόσο για τους εν δυνάμει υποψηφίους όσο και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων.

Απαντώντας στο ερώτημα βουλευτών σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων με αρχική κλίμακα μέχρι Α8 που θα δημοσιευθούν κατά το τρέχον έτος, σημειώνεται ότι θα γίνει με βάσει τις ειδικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά εξέταση, η οποία δύναται να είναι κοινή για ομοειδείς θέσεις.

Για την επιλογή και το διορισμό των υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, όπου παραπέμπονται κατά σειρά επιτυχίας τριπλάσιος αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων, σημειώνεται ότι εφαρμόζονται κριτήρια όπως η γραπτή και προφορική εξέταση, ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα, πείρα και αξιολόγηση προϊσταμένου.

Για την πλήρωση θέσεων κλίμακας Α9, Α11 και Α12 προβλέπεται η σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής η οποία έχει την ευχέρεια για διενέργεια γραπτής ή και προφορικής εξέτασης.

Πηγή: StockWatch

Αρέσει σε %d bloggers: