Τέλη Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τις Παγκύπριες

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 θα γίνεται από την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, μέχρι και την Τετάρτη, 2 Μαρτίου του 2016.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τον υποψήφιο, μέχρι τις 7/3/2016 και ώρα 15:00, στην Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του.


Η υποβολή ή τροποποίηση των εγκεκριμένων αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από τον ίδιο τον υποψήφιο ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής δεν θα επιτρέπεται καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (μαθητές/τριες Γ´ Λυκείου Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) θα υποβάλουν την αίτησή τους στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) του Σχολείου τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση του κάθε Σχολείου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Σχολείου.

Όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Κατά την προσέλευσή τους στο ΚΣΑ του Σχολείου τους, οι υποψήφιοι που είναι Κύπριοι υπήκοοι πρέπει να παρουσιάζουν κυπριακή ταυτότητα, απόδειξη πληρωμής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις (εκτός και αν παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 μόνο για απόλυση).

Οι υποψήφιοι που δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι, αλλά είναι πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τα πιο πάνω πρέπει να παρουσιάσουν και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητα αλλοδαπού ή το διαβατήριό τους.

Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς από την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, μέχρι και την Τετάρτη, 2 Μαρτίου του 2016 (ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου), με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπηρεσία Εξετάσεων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος – Θουκυδίδη, 1434 Λευκωσία.

Αιτήσεις με ημερομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη από τις 2/3/2016, δεν θα γίνονται δεκτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ