Το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΝΩΠ) στο Δημοτικό Σχολείο(από τη σχολική χρονιά 2015-16)

Οι βασικότερες αλλαγές στο Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου είναι οι ακόλουθες:

  •     Ενίσχυση του διδακτικού χρόνου για το μάθημα των Ελληνικών σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά δύο περιόδους.
  •     Ενίσχυση του διδακτικού χρόνου για το μάθημα των Μαθηματικών κατά δύο περιόδους στις τάξεις Α΄-Δ΄ και κατά μία περίοδο στις τάξεις Ε΄-Στ΄.
  •     Ενίσχυση του μαθήματος των Αγγλικών κατά μία περίοδο στις τάξεις Α΄ και Β΄.
  •     Αύξηση του χρόνου της Φυσικής Αγωγής κατά μία περίοδο στις τάξεις Ε΄ και Στ΄.
  •     Ένταξη του χρόνου για «Εμπέδωση» σε κάθε μάθημα με την ενθάρρυνση για διαφοροποίηση της διδασκαλίας.

Ο ημερήσιος χρόνος λειτουργίας του δημοτικού σχολείου είναι εφτά 40λεπτες διδακτικές περίοδοι με τρία διαλείμματα, συνολικής διάρκειας 40 λεπτών. Η είσπραξη του σχολικού ταμιευτηρίου γίνεται μια φορά την εβδομάδα από το διδακτικό προσωπικό. Αυτή αρχίζει 15 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.


Το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των δημοτικών σχολείων και όλων των τάξεων είναι κοινό.

Η χρονική, όμως, διάρκεια κάθε μαθήματος του αναλυτικού προγράμματος των δημοτικών σχολείων, διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο των σχολείων.

Με το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε τύπου σχολείου και τις ανάλογες διδακτικές προσεγγίσεις (εξατομικευμένη εργασία, σιωπηρή εργασία, ομαδικές εργασίες κ.λπ.), προσφέρονται οι ίδιες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που προνοούνται στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα σε όλους ανεξαίρετα τους τύπους σχολείων, όπως προσφέρονται στο πολυδιδάσκαλο σχολείο με έξι αμιγή τμήματα.