Το Υπουργείο ανακοίνωσε τα Κέντρα που θα γίνουν οι Εξετάσεις των Διορισίμων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρά στην οργάνωση των Γραπτών Εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 ως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, σε μη εργάσιμες ώρες και θα αφορούν 5583 υποψήφιους (το Πρόγραμμα των Εξετάσεων επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

Με βάση τους περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμούς του 2017, Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται ο Διευθυντής του Σχολείου ή εκπρόσωπός του (Βοηθός Διευθυντής Α’ ή Βοηθός Διευθυντής). Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιους Κανονισμούς, ορίζεται Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου που πρέπει να αποτελείται, πέραν του Υπευθύνου, και από άλλους δύο Βοηθούς Υπευθύνους (Βοηθός Διευθυντής Α΄, Βοηθός Διευθυντής ή απλός Εκπαιδευτικός). Τα σχολεία που θα αποτελέσουν τα Εξεταστικά Κέντρα των εν λόγω Εξετάσεων αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ. Πρόσθετα, οι Διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται όπως αποστείλουν κατάλογο εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα επιτήρησης κατά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων. Σημειώνεται ότι, για την επιλογή των επιτηρητών, η προηγούμενη πείρα σε επιτήρηση των Παγκύπριων Εξετάσεων ή άλλων Εξετάσεων που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.


Επισημαίνεται ότι σε όλους όσοι θα εργαστούν κατά τις ημέρες των Εξετάσεων θα καταβληθεί αμοιβή. Το ποσό αμοιβής των εμπλεκομένων στις συγκεκριμένες Εξετάσεις θα ανακοινωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις ληφθούν οι δέουσες εγκρίσεις από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ως εκ των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις των εμπλεκόμενων Σχολείων-Εξεταστικών Κέντρων παρακαλούνται όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο του Παραρτήματος IΙΙ στην Υπηρεσία Εξετάσεων, μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2017, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  [email protected] με τα ακόλουθα στοιχεία:

έναν (1) Υπεύθυνο του Σχολείου-Εξεταστικού Κέντρου, δύο (2) Βοηθούς Υπεύθυνους του Εξεταστικού Κέντρου, μέχρι σαράντα (40) υποψήφιους επιτηρητές, μία (1) επιμελήτρια και δύο (2) καθαρίστριες, οι οποίοι θα εργαστούν για τις υπό αναφορά Εξετάσεις.

Ακολούθως, οι Διευθύνσεις των εμπλεκόμενων Σχολείων-Εξεταστικών Κέντρων θα πρέπει να στείλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο, το  έντυπο  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV, που περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:

α) αριθμό των διαθέσιμων αιθουσών του σχολείου,
β) αριθμό των θρανίων κάθε αίθουσας,
γ) πληροφόρηση για το φωτισμό των διαθέσιμων αιθουσών του σχολείου,
δ) επιβεβαίωση για διάθεση φωτοτυπικής μηχανής και
ε) πληροφόρηση για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Παρακαλείστε, επίσης, όπως ορίσετε έναν (1) αρμόδιο Εκπαιδευτικό για τον έλεγχο και τη σφράγιση μη προγραμματιζόμενων υπολογιστικών μηχανών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους στις Εξετάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός θα πρέπει να βρίσκεται στο Εξεταστικό Κέντρο του Σχολείου σας και θα προβαίνει στον έλεγχο/σφράγιση των υπολογιστικών μηχανών των υποψηφίων, κατά το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, (πριν και μετά την Εξέταση), ενώ κατά τη διάρκεια της Εξέτασης, αν παραστεί ανάγκη, θα επιτελεί καθήκοντα αναπληρωτή Επιτηρητή.

Παρακαλούνται, επίσης, οι Διευθύνσεις των Σχολείων, που δεν θα αποτελέσουν Εξεταστικά Κέντρα, όπως πληροφορήσουν τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων τους ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να εργαστούν ως επιτηρητές στις εν λόγω Εξετάσεις, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/Fp3ySL ,μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι, μετά τον καταρτισμό των τελικών καταλόγων Υπευθύνων, Βοηθών Υπευθύνων και Επιτηρητών των Σχολείων-Εξεταστικών Κέντρων, θα ακολουθήσει ενημέρωση από την Υπηρεσία Εξετάσεων για όλους όσοι θα εμπλακούν στις διαδικασίες διεξαγωγής των Εξετάσεων.

%d