Το Υπουργείο επιβάλλει στους γονείς την αγορά ειδικών καθισμάτων για τις εκδρομές

ΘΕΜΑ: Μεταφορά παιδιών σε σχολικές εκδρομές και άλλες οργανωμένες δραστηριότητες

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι στις 25 Ιουλίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν.116 (Ι) / 2018), με τον οποίο εισάγονται νέες διατάξεις που αφορούν στη μεταφορά παιδιών σε σχολικές εκδρομές και άλλες οργανωμένες δραστηριότητες.


 1. Το άρθρο 15Γ του νόμου αναφέρεται στις περιπτώσεις μεταφοράς παιδιών με λεωφορεία (οχήματα για τη μεταφορά προσώπων με περισσότερες από οκτώ θέσεις πέραν του καθίσματος του οδηγού).
 2. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο (15Γ) αναφέρεται στη χρήση συστημάτων συγκράτησης (ζώνες ασφαλείας), για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλης οργανωμένης σχολικής δραστηριότητας καθώς και στις περιπτώσεις μετακίνησης ομάδας παιδιών για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέα, περιλαμβανομένων σχολικών μονάδων, σωματίων, ομίλων, οργανώσεων και επιχειρήσεων.
 3. Με βάση το εν λόγω άρθρο:
  • Τα λεωφορεία επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με Ζώνες Ασφαλείας.
  • Δεν επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού σε πρόσθιο κάθισμα.
  • Παιδιά ηλικίας έξι (6) ετών και άνω πρέπει να είναι προσδεδεμένα με τις ζώνες ασφαλείας του λεωφορείου. Εάν όμως προσκομιστεί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού κατάλληλο παιδικό ή ανυψωτικό κάθισμα τότε το παιδί θα πρέπει να συγκρατείται με το εν λόγω κάθισμα.
  • Παιδιά ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών συγκρατούνται με κατάλληλο παιδικό ή ανυψωτικό κάθισμα που προσκομίζεται για κάθε παιδί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού.
  • Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού κατάλληλο παιδικό ή ανυψωτικό κάθισμα, το παιδί δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί με το εν λόγω όχημα.
  • Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέας, για λογαριασμό του οποίου γίνεται η μεταφορά παιδιών, ορίζει ενήλικα συνοδό, ο οποίος βρίσκεται στο λεωφορείο καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό βρίσκεται σε χρήση και υπάρχουν σε αυτό παιδιά. Φέρει δε την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη χρήση ζωνών ασφαλείας ή / και του παιδικού ή ανυψωτικού καθίσματος.
  • Τα παιδιά και ο / η συνοδός τους είναι υποχρεωτικό να προσδένονται, εφόσον το λεωφορείο βρίσκεται σε χρήση.
 4. Η εφαρμογή των πιο πάνω καθίσταται υποχρεωτική από τις 25 Σεπτεμβρίου 2018.
 5. Το πλήρες κείμενο της ενοποιημένης νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1986_1_174/full.html
 6. Παρακαλείστε, όπως προβείτε στην απαραίτητη ενημέρωση προς τους κηδεμόνες των επηρεαζόμενων παιδιών (κάτω των έξι (6) ετών), ώστε να προσκομίζουν παιδικό ή ανυψωτικό κάθισμα, στις περιπτώσεις που θα γίνεται μεταφορά παιδιών σε σχολικές εκδρομές και άλλες οργανωμένες δραστηριότητες.
 7. Για κάλυψη των περιπτώσεων κατά τις οποίες, για διάφορους λόγους, ο κηδεμόνας δεν προσκομίζει παιδικό ή ανυψωτικό κάθισμα, μπορεί η σχολική μονάδα να εξασφαλίσει αριθμό καθισμάτων τα οποία θα καταγραφούν στην περιουσία του σχολείου και θα χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το κόστος μπορεί να καλυφθεί από το Ταμείο του Διευθυντή.

%d