Υπέρ των εξετάσεων τετραμήνων η ΟΕΛΜΕΚ!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ μελέτησε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για διαχωρισμό των Παγκύπριων Εξετάσεων σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης και Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και καθιέρωση εξετάσεων τετραμήνων στη Μέση Εκπαίδευση και κατέληξε στις ακόλουθες εισηγήσεις αποφάσεις-παρατηρήσεις-εισηγήσεις:

 1.  H ΟΕΛΜΕΚ επαναβεβαιώνει την απόφασή της 5ης Νοεμβρίου 2015 ότι συμφωνεί με τις βασικές αρχές της πρότασης που αφορούν:
  (α) στο διαχωρισμό των Παγκύπριων Εξετάσεων σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης και Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, λόγω διαφορετικής φιλοσοφίας και σκοπού της κάθε εξέτασης.
  (β) στην καθιέρωση εξετάσεων τετραμήνων στη Μέση Εκπαίδευση, στην ύλη του κάθε τετραμήνου ξεχωριστά,
  (γ) στη διεξαγωγή των ανεξετάσεων τον Ιούνιο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων,
  (δ) στην καθιέρωση του θεσμού της περιόδου ανατροφοδότησης, ενισχυτικής και υποστηρικτικής διδασκαλίας μετά τις εξετάσεις τετραμήνων, με τρόπο που να λειτουργήσει προς όφελος των μαθητών και της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο.
 2. Αναφορικά με τις εξετάσεις τετραμήνων για το Γυμνάσιο και για την Α και Β Λυκείου εισηγούμαστε να ακολουθούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ανάλογες διαδικασίες με αυτές των εξετάσεων της Γ Λυκείου σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες διόρθωσης, ως εξής: (α) Οι θεματοθέτες του κάθε μαθήματος να ετοιμάζουν τις λύσεις του γραπτού, (β) Να καλύπτονται τα ονόματα των μαθητών από τους επιτηρητές και (γ) Να κατανέμονται τα γραπτά για διόρθωση σε όλους τους διδάσκοντες του κάθε μαθήματος ανά τάξη, όπου υπάρχουν περισσότεροι από ένας διδάσκοντες στο συγκεκριμένο μάθημα, οι οποίοι να βαθμολογούν τον αριθμό των γραπτών που τους αναλογούν με βάση τις κοινές λύσεις των θεμάτων.
 3. Εισηγούμαστε, μετά από την αξιολόγηση της διαδικασίας της Γ΄ Λυκείου, επίσης να μελετηθεί το ενδεχόμενο τα θέματα των εξετάσεων τετραμήνων για το Γυμνάσιο και για την Α και Β Λυκείου να ετοιμάζονται είτε με ανάλογη διαδικασία όπως αυτή των εξετάσεων της Γ Λυκείου ή με ευθύνη των Επαρχιακών Γραφείων του ΥΠΠ, με διαδικασίες συνεργασίας των σχολικών μονάδων σε επαρχιακό επίπεδο.
 4. Θεωρούμε ως προϋπόθεση για την υιοθέτηση των εξετάσεων τετραμήνων να έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα (το αργότερο μέχρι τα Σεμινάρια των ΕΜΕ στις αρχές Σεπτεμβρίου) η διαδικασία καθορισμού της διδακτέας / εξεταστέας ύλης κάθε τετραμήνου για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, κυρίως για τη Γ΄ Λυκείου. Θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ ότι στη διαδικασία αυτή θα εμπλακούν και οι Σύνδεσμοι Ειδικοτήτων της ΟΕΛΜΕΚ
 5. Αναφορικά με τις διαδικασίες διεξαγωγής των ΠΕΑ και των ΠΕΠ, παρατηρούμε ότι δεν διευκρινίζεται εάν θα παρέχονται κίνητρα στα μέλη των Επιτροπών Θεματοθέτησης (ΕΘ). Εκφράζουμε επίσης έντονες επιφυλάξεις για την αναγκαιότητα καταρτισμού δύο ΕΘ (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) για τις ΠΕΠ. Δημιουργούνται αμφιβολίες για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων. Εισηγούμαστε να διατηρηθεί για τις ΠΕΠ η διαδικασία που ακολουθείται σήμερα για τις ΠΕ και επιπρόσθετα εισηγούμαστε τα πιο κάτω:
  • Αύξηση του αριθμού των μελών των ΕΘ με τη συμμετοχή περισσότερων μάχιμων και έμπειρων Καθηγητών, στα μαθήματα όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με απόλυτη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής.
  • Αύξηση του χρόνου προετοιμασίας των θεμάτων από 24 σε 36 ως 48 ώρες, όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, ούτως ώστε τα θέματα να ετοιμάζονται σε ομαλότερες συνθήκες, αλλά πάντοτε σε συνθήκες που να διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.
  • Διασφάλιση της συλλογικής και δημοκρατικής λειτουργίας των ΕΘ
  • Έγκαιρος καταρτισμός Πίνακα Προδιαγραφών για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, που θα συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας και της εγκυρότητας των εξεταστικών δοκιμίων.
 6. Συμφωνούμε με την πρόταση σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής των θεματοθετών και βαθμολογητών καθώς και τη διαδικασία επιμόρφωσης και καταρτισμού μητρώου βαθμολογητών.
 7.  Εκφράζουμε επιφυλάξεις για την ηλεκτρονική αποστολή των θεμάτων των εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου, και ιδιαίτερα των θεμάτων των ΠΕΠ, για λόγους διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να τύχει περισσότερης μελέτης, γιατί με την ηλεκτρονική αποστολή των θεμάτων ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσώπων θα γνωρίζει τα θέματα πριν την έναρξη της εξέτασης.
 8. Θεωρούμε θετική την κατανομή του επιμορφωτικού διήμερου των Καθηγητών σε μια μέρα σε κάθε τετράμηνο. Η πρώτη επιμορφωτική ημερίδα να γίνει για το 2016-2017 το τρίτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου με στόχο την επιμόρφωση όλων των Καθηγητών σε θέματα διαμορφωτικής αξιολόγησης και ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας.
 9. Διαπιστώνουμε ότι με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας θα αυξηθεί ο φόρτος εργασίας των Καθηγητών και κυρίως τον Ιούνιο, και ιδιαίτερα την περίοδο της ανατροφοδότησης, ενισχυτικής και υποστηρικτικής διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ως προϋπόθεση για την ομαλή διεκπεραίωση όλων των συναφών εργασιών, κατά τις περιόδους των εξετάσεων (τετραμήνων, απόλυσης, πρόσβασης) και κατά την περίοδο της ανατροφοδότησης Β τετραμήνου, να γίνεται προσεκτικός καταμερισμός των καθηκόντων στους Καθηγητές που υπηρετούν σε κάθε σχολείο.
 10. Ορθολογιστική κατανομή καθηκόντων θα πρέπει να γίνεται κατά την περίοδο της ανατροφοδότησης του Β τετραμήνου, εφόσον κατά την ίδια περίοδο στο Λύκειο προστίθενται στα καθήκοντα της Διεύθυνσης και των Καθηγητών του κάθε σχολείου (α) η ευθύνη διοργάνωσης και διεξαγωγής της Εβδομάδας Εργασίας για τους μαθητές της Α και Β Λυκείου που δεν χρειάζεται να παρακαθίσουν σε Ανεξετάσεις, (β) η ευθύνη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μαθητών στις εξετάσεις Β τετραμήνου και στις ΠΕΑ και ο καταρτισμός και η εφαρμογή προγράμματος για τους μαθητές (όλων των τάξεων) που υστερούν, (γ) η ευθύνη για τη διεξαγωγή των μαθημάτων για τους μαθητές που θα παρακαθίσουν σε ΠΕΠ, (δ) η ευθύνη για τον καταρτισμό και εφαρμογή προγράμματος παιδαγωγικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για τους μαθητές που δεν ανήκουν σε καμία από τις πιο πάνω κατηγορίες. Θα πρέπει να ρυθμιστεί η υποχρέωση συμμετοχής των μαθητών στα πιο πάνω προγράμματα με συγκεκριμένες μονάδες στο πρόγραμμα ΔΔΚ.
 11. Λόγου του φόρτου εργασίας που προστίθεται στους Καθηγητές και στις Διευθύνσεις των σχολείων με τις πιο πάνω προτάσεις, η ΟΕΛΜΕΚ καθιστά σαφές ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί περικοπές στο χρόνο που παραχωρείται στους Καθηγητές για το πολυσχιδές και πολυδιάστατο έργο που επιτελείται εδώ και χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση. Το ΚΔΣ εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία της Οργάνωσης σε άμεση συνάντησή της με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να παρουσιάσει τον πιο πάνω φόρτο εργασίας που εναποτίθεται στους Καθηγητές και τις Διευθύνσεις των σχολείων.
 12. Θεωρούμε αναγκαίο για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων αυτών το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να κατορθώνει να στελεχώνει πλήρως τα σχολεία πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι διαδικασίες προαγωγών, μονιμοποιήσεων, μεταθέσεων, τοποθετήσεων και μετακινήσεων θα πρέπει ΟΛΕΣ να γίνονται έγκαιρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Προς την κατεύθυνση αυτή καλούμε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει άμεσες οδηγίες για προώθηση της νομοθετικής θεσμοθέτησης των Κανονισμών Μετακινήσεων των Καθηγητών και των Βοηθών Διευθυντών.


%d