Χρήσιμες πληροφορίες για ΝΣΔ και καταλόγους

Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αναφέρεται στον περί  Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2015 (Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση και δίνει τις ακόλουθες χρήσιμες πληροφορίες:

1. Οι πρώτοι πίνακες διορισίμων θα αναρτηθούν τέλος Φεβρουαρίου του 2018.


2. Η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων καθορίζεται ως εξής:

(i) Γραπτή εξέταση μέχρι 50%

(32% γνώση του αναλυτικού προγράμματος των δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στην ειδικότητα για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, 10% εξέταση δεξιοτήτων, 8% γνώση της Ελληνικής γλώσσας)

(ii) Βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 8%

(Άριστα 8%, Λίαν Καλώς 6%, Καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 4%)

(iii) Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι 9%

(Διδακτορικός Τίτλος 9%, Μάστερ ή πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών 6%, Μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 2%). Μόνο ένα πρόσθεται ακαδημαϊκό προσόν λαμβάνεται υπόψη.

(iv) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 20% (2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 1/12 * 2.5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους, με μέγιστο αριθμό μηνών που μοριοδοτούνται τους 96 μήνες)

(v) Έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 10%

(1% για κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων)

(vi) Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ε.Ε. μέχρι 3% (1/8 % για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, νοουμένου ότι η υπηρεσία ήταν πριν την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών, με μέγιστο όριο μοριοδότησης το 3%)

3. Η πρώτη γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2017, γιαμοριοδότηση των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ενδιαφέρον για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων μέχρι την 31 Αυγούστου 2017 και έχουν καταβάλει το σχετικό τέλος για συμμετοχή στην εξέταση. Το έντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

4. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και σε αυτήν μπορούν να παρακάθονται τόσο υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, όσο και υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακα διορισίμων και επιθυμούν βελτίωση της μοριοδότησής τους. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί τη βαθμολογία της προηγούμενης εξέτασης.

5. Η μοριοδότηση που λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση διαρκεί για 10 χρόνια. Για να παραμείνει ένας υποψήφιος στον πίνακα διορισίμων, θα πρέπει να συμμετάσχει ξανά σε γραπτή εξέταση το αργότερο 2 έτη πριν από τη λήξη των 10 ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων.

6. Οι πίνακες διορισίμων αναθεωρούνται κάθε Φεβρουάριο, με υποψήφιους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων, ή πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη μοριοδότησή τους, μέχρι και την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους και έχουν συμμετάσχει στη γραπτή εξέταση.

7. Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διορισίμων κάθε επηρεαζόμενος δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση, εκθέτοντας πλήρεις λόγους για υποστήριξή της. Η Επιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο των ενστάσεων εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους.

8. Η Επιτροπή εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων. Οι τελευταίοι πίνακες διοριστέων θα αναρτηθούν το Φεβρουάριο του 2027.

9. Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018, όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων.

10. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027 οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται κατά 50% με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και κατά 50% με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων, εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων.

11. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 οι πίνακες διοριστέων καταργούνται και όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων.

Πηγή: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

%d